Jak rostly mzdy a platy lékařů

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

V letech 2011 a 2012 došlo k nárůstu platů a mezd lékařů až na hodnotu mediánu mezd 46 272 Kč (v tom 52 384 v platové sféře a 40 823 v mzdové sféře), nicméně následně se tento trend zastavil. K mírnému navyšování docházelo v platové sféře, tedy především v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice a specializované ústavy, a v příspěvkových organizacích krajů. Tyto organizace odměňující platem jsou povinny vycházet ze státem daných platových tabulek. Naopak mzdy lékařů pracujících v organizacích zařazených do mzdové sféry, tedy většinou akciových společností nebo s. r. o., v letech 2013 a 2014 dokonce mírně klesaly. Navýšení výdělku lékařů v platové i mzdové sféře pak měla mimo jiné zajistit úhradová vyhláška pro rok 2015. Je ovšem nutné si uvědomit, že tarifní plat většinou představuje jen kolem poloviny celkového výdělku lékaře a zbytek tvoří nejrůznější příplatky za přesčasy, osobní příplatky a další složky platu.

Medián mezd lékařů v mzdové a platové sféře a podle pohlaví a věku v roce 2015 (v Kč)

Medián mezd lékařů v mzdové a platové sféře a podle pohlaví a věku v roce 2015 (v Kč)

V roce 2015 dosáhl medián mezd lékařů 50 224 Kč, tedy o 8,5 % více než v roce 2012. Medián mezd lékařů v platové sféře se zvýšil na 60 463 Kč a v mzdové sféře na 43 102 Kč. V nejmladších věkových skupinách nejsou rozdíly v mediánu mzdy lékařů podle sféry ani podle pohlaví příliš výrazné. Lékaři nad 35 let si už ovšem výrazně více vydělávají, pokud jsou zaměstnanci příspěvkových organizací odměňujících platem. Ve středním věku jsou také největší rozdíly výdělků mezi lékaři a lékařkami, což se vyrovná až ve věku nad 55 let.
K nárůstu mezd docházelo v roce 2015 v ČR téměř u všech kategorií zaměstnanců. Zatímco u lékařů došlo mezi roky 2012 a 2015 k nárůstu mediánu mezd o 8,5 %, celkový medián mezd v ČR se zvýšil o 7,9 %.

Medián mezd lékařů v krajích ČR v roce 2015 (v Kč)

ilustrativní obrázek

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost