Obchod České republiky se Spojenými státy

V roce 2015 zaujímaly Spojené státy americké první místo z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České republiky. Významnou pozici má dlouhodobě tato země i na dovozu zboží do ČR.

Obchodní bilance s USA zaznamenává v průběhu posledních let výrazné změny. Do roku 2004 byla bilance pasivní, v letech 2005 a 2006 se do USA z Česka vyváželo více zboží, než dováželo. V období 2007 až 2010 byla bilance znovu záporná. Od roku 2011 se znaménko bilance změnilo na kladné. Bilance určená podle metodiky národního a přeshraničního pojetí se liší jen nevýznamně, protože jen velmi málo obchodu s USA je realizováno nerezidenty.

Vývoz do USA předčil vývoz do Ruska

Ve vývozu v přeshraničním pojetí jsou Spojené státy určující zemí pro Ameriku i mimo Evropskou unii. V roce 2005 byly nejvýznamnější vývozní mimoevropskou zemí a zaujímaly desátou pozici s podílem 2,7 % na celkové hodnotě vývozu ČR. V letech 2007 až 2014 je nejvýznamnější mimoevropskou zemí pro vývoz ČR Rusko. USA pak v roce 2015 vystřídaly Rusko na první pozici. Při podílu 2,4 % na celkovém vývozu dosáhly Spojené státy americké hodnoty 92,2 mld. Kč, zatímco vývoz do Ruska poklesl na hodnotu 78,3 mld. Kč. V porovnání s rokem 2005 se hodnota vývozu do USA téměř zdvojnásobila.

Vývoz České republiky do Spojených států amerických, 2005–2015

Vývoz Č eské republiky do Spojených států amerických, 2005–2015

Podíl USA na vývozu do států mimo EU dosáhl v roce 2015 procentuální hodnoty 14,2. Rusko má v loňském roce podíl 12,1 %, následuje Švýcarsko (9,4 %), Turecko (7,3 %) a Čína (7,0 %). Vývoz do USA tvoří zásadní podíl na celkovém vývozu na americký kontinent. V roce 2005 se USA podílely více než třemi čtvrtinami celkového obchodu s Amerikou. V roce 2015 pak dosáhly podílu téměř sedm desetin. Výrazný posun zaznamenalo Mexiko, které postoupilo ze čtvrté pozice v roce 2005 (za USA, Brazílií a Kanadou) na druhé místo v roce 2015 s podílem 12,2 %. Brazílie i Kanada si naopak svojí pozici zhoršily a ocitly se s velkým odstupem (4,9 a 4,8 %) na dalších místech za USA a Mexikem.
Ve vývozu do USA je nejvíce zastoupena skupina stroje a dopravní prostředky, která mezi lety 2005 a 2015 zaznamenala růst 8,7 p. b. Podíl polotovarů a materiálů má naopak klesající tendenci.
Při porovnání roku 2005 a 2015 jsou patrné značné změny v komoditách s největším podílem. Žádná skupina, která se umístila na prvních deseti místech v roce 2005, nezaujala stejnou pozici v roce 2015.
Skupina díly proudových motorů, plynové turbíny dosahuje v roce 2015 hodnoty 6,2 mld. Kč a jejich vývoz měl od roku 2005 s výjimkou roku 2009 rostoucí průběh. Vývoz léků v roce 2005 měl hodnotu 132,9 mil. Kč. Po mírném vzestupu (do roku 2010) pokračoval v letech 2011 a 2012 strmým růstem. V roce 2013 a 2014 vývoz léků mírně poklesl, ale po dalším nárůstu v loňském roce dosáhl hodnoty 3,5 mld. Kč. Vývoz pneumatik po počátečních výkyvech vývozu mezi roky 2005 až 2009 pozvolna roste. Nejvyšší nárůst je jasně patrný mezi roky 2014 a 2015 až na předběžnou hodnotu 4,6 mld. Kč.

Dovoz z USA do ČR je mírně rozkolísaný

Rovněž v dovozu z USA do ČR dochází k mírnému kolísání hodnot v delší časové řadě. V letech 2008 a 2009 se projevila v datech celosvětová ekonomická a finanční krize. Od roku 2011 pak hodnoty dovozu stále rostou. Aktuální hodnota dovozu zboží z USA do ČR za rok 2015 činí 81,9 mld. Kč.
Podíl Spojených států na českém dovozu se mezi roky 2005 a 2015 mírně snížil na 2,4 %. Z pohledu ČR byly USA v roce 2005 na dovozu na 11. příčce a patří mezi nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery. Z dalších mimo evropských zemí byly v roce 2005 před nimi jen Ruská federace (5,7 %), Čína (5,1 %) a Japonsko (3,2 %). V roce 2015 dosáhly USA na 12. místo pořadí. Čína se podílem 13,4 % dostala před Ruskou federaci (3,0 %). Navíc se na pozici před USA umístila i Korejská republika (2,4 %).

Dovoz do České republiky ze Spojených států amerických, 2005–2015

Dovoz do Č eské republiky ze Spojených států amerických, 2005–2015

V období 2005 a 2015 se podíl USA v dovozu států mimo EU snížil o 2,0 p. b. Vystoupaly hodnoty dovozu z Korejské republiky. Japonsko se přesunulo z pozice těsně před USA a propadlo se z hodnoty v procentech z 11,3 na 4,8 až za USA. Celkový dovoz do ČR ze států mimo EU se za posledních 10 let více než zdvojnásobil na hodnotu 1 180,4 mld. Kč.
Dominantní postavení USA v dovozu ČR z kontinentu Amerika mezi lety 2005 a 2015 mírně oslabilo z hodnoty 67,8 % na hodnotu 67,0 %. Je zřejmý nárůst obchodu s Mexikem (dostává se z pozice 4. státu na americkém kontinentu hned za Spojené státy). Podíl Brazílie a zejména pak Kanady se naopak snížil. Výrazně narostl podíl dovozu z Kostariky. Za USA je v roce 2015 toto pořadí států v dovozu z Ameriky: Mexiko, Kostarika, Brazílie a Kanada.
Nejvíce je v dovozu z USA zastoupena skupina stroje a dopravní prostředky, která v období 2005 až 2015 vždy přesahuje polovinu hodnoty dováženého zboží. Podíl dovozu průmyslového spotřebního zboží se pohybuje mezi 14,8 % (rok 2010) a 16,2 % (rok 2005). Roste podíl chemických výrobků a s 16,9 % zaujímá 2. pozici ve zbožové struktuře dovozu ČR ze Spojených států. Podíl dovozu polotovarů a materiálů se stále snižuje.
Z grafu jsou při porovnání dovozu z USA za roky 2005 a 2015 patrné značné změny v komoditách s největším podílem. Ve skupině si udržely svojí pozici osobní auta, léky (obě skupiny procentuální nárůst), naopak skupiny lékařské nástroje a přístroje, výpočetní technika, vrtulníky a letouny zaznamenaly pokles svých podílů na celkovém dovozu.
Dovoz dílů proudových motorů zaznamenává v letech 2005 až 2008 mírný vzestup a po poklesu v roce 2009 se jedná o strmý nárůst až k současné hodnotě 5,6 mld. Kč. V dovozu osobních aut po počátečním nárůstu do roku 2008 následuje pokles až do roku 2011. Pak již dovoz této komodity výrazně roste až na hodnotu 4,7 mld. Kč. Dovoz léků se pozvolna zvyšuje do roku 2009. Po mírném poklesu v roce 2010 následuje období strmého růstu na loňskou hodnotu 4,1 mld. Kč.
Dovoz výpočetní technicky a integrovaných obvodů má kolísavý průběh s výrazným poklesem a mírným nárůstem v posledním období. Zajímavý vývoj se objevuje v případě dovozu vrtulníků a letounů. Skupina je charakteristická výraznými meziročními rozdíly, které se v uvedeném období zpravidla každý rok pravidelně střídají. Více na ZDE.