Studium je rodinným stříbrem ČSÚ

  Marie Hlaváčková je gestorkou Specializovaného statistického studia. Stala se jí po nástupu do funkce vedoucí oddělení vzdělávání ČSÚ v roce 1998. S tímto studiem má však i osobní zkušenost. Absolvovala jeho 9. běh v letech 1981–1983.

  V čem je Specializované statistické studium výjimečné?

  Opravdu v mnoha směrech. Třeba svou nepřetržitou 50letou a pokračující historií, vynikajícími pedagogy, kteří v něm přednášeli a přednášejí, funguje zde živá, oboustranně přínosná spolupráce mezi oblastí praxe a akademickou oblastí a v neposlední řadě se tu vytváří neformální kolegiální vztahy mezi studujícími, a to nejen mezi zaměstnanci ČSÚ, ale i se studenty, kteří přišli z jiných institucí. Dalo by se jmenovat ještě mnoho aspektů. Za léta, kdy mohu sledovat účast na studiu a to, kdo jím prochází, mohu konstatovat, že se v naprosté většině jedná o zaměstnance, kteří mají zájem o svou práci a mají potenciál v Úřadu zakotvit. Chtějí se stát skutečnými odborníky, mnohdy vedoucími pracovníky, a budou oporou naší instituce. Myslím proto, že Specializované statistické studium lze nazvat rodinným stříbrem ČSÚ.

  Co je cílem tohoto studia?

  Cílem je doplnit, resp. rozšířit a prohloubit statistické vzdělání absolventů vysokých škol, kteří v oboru pracují a mají o něj zájem. Celkovou organizaci studia zajišťuje ČSÚ. Velmi úzce při tom spolupracujeme s Fakultou informatiky a statistiky VŠE, s Katedrou statistiky a pravděpodobnosti, která je metodickým garantem studia, a s Katedrou ekonomické statistiky.

  Kteří významní pedagogové při Specializovaném statistickém studiu působili nebo působí?

  Historicky v tomto studiu přednášeli vždy vynikající profesoři a pedagogové právě z kateder statistiky. Metodickým vedoucím studia byli obvykle vedoucí katedry, například profesoři Lubomír Cyhelský a Jan Seger. V současné době je jím děkan Fakulty informatiky a statistiky docent Luboš Marek. Mezi významnými přednášejícími z minulosti musím vzpomenout také na profesora Jaroslava Jílka. V současné době jsou to spolu s docentem Markem také profesor Richard Hindls, profesorka  Stanislava Hronová, docent Jakub Fischer, profesorka Hana Řezanková a další vynikající pedagogové.

  Marie HlaváčkováMarie Hlaváčková

  Absolvovala Specializované statistické studium v letech 1981–1983.

  Kolik absolventů tímto studiem dosud úspěšně prošlo?

  Bylo jich asi tři sta. Z toho asi pětina jsou externí studenti, resp. zaměstnanci jiných úřadů. Přesnější čísla ale budeme znát po zpracování archivních materiálů.

  Jaká je tedy úspěšnost absolvování?

  Poměrně dobrá. Hrubým odhadem studium zdárně dokončí asi dvě třetiny přihlášených.

  Čeho si studenti na tomto studiu nejvíce cení?

  Především se jim otvírají nové pohledy na oblast statistiky. Překračují rámec své odborné činnosti v ČSÚ a získávají hlubší vhled, širší rozhled a komplexnější pochopení souvislostí statistiky jako oboru a statistické práce. Všichni absolventi vždy také vysoko oceňují kolegiální kontakty a ovzduší, které se studiem vytváří, a jednoznačně ho hodnotí jako přínos pro svoji další práci v Úřadu. Toto mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti.

  Mohou se ke studiu zapsat pouze zaměstnanci ČSÚ?

  Studium je otevřené nejen pro zaměstnance ČSÚ, ale i pro zájemce z jiných ústředních úřadů, jiných institucí, případně i ze soukromé sféry.

  Jaké jsou podmínky k zápisu ke studiu?

  Nejdůležitější podmínkou je ukončené vysokoškolské, minimálně bakalářské studium. Pak je samozřejmě nutný souhlas ředitele odboru pro zaměstnance ČSÚ nebo podepsání smlouvy pro zájemce z jiných úřadů.

  Co by měla obsahovat připravovaná publikace mapující 50letý vývoj Specializovaného statistického studia?

  Chceme zpracovat archivní materiály, které jsme nedávno získali z Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE. Za padesát let je toho hodně a zpracování materiálu dá práci. Předpokládám, že budeme schopni sestavit zpětně statistiky účasti na studiu a přehled vyučujících. Zajímavý by byl obsah studia a jeho vývoj v historii. Uvidíme, co najdeme.