Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eurostat: Třetině úmrtí lze předejít. Německo: V Bavorsku je stále méně ovcí i ovčáků. Finsko: Mezi oběťmi domácího násilí jsou i muži

Eurostat: Třetině úmrtí lze předejít

V zemích EU by se díky nejnovějším medicínským znalostem a moderním technologiím dalo předejít až třetině úmrtí osob mladších 75 let, uvádí ve své zprávě Eurostat. V roce 2013 v EU28 zemřelo 1,7 mil. osob mladších 75 let. Při optimální lékařské péči by bylo možné zabránit úmrtí 33,7 % z nich. Nejlépe ze statistik vychází Francie – podíl úmrtí, jimž se dá předejít, je zde 23,8 %. Naopak nejhůře je na tom Rumunsko, kde by bylo možné zachránit téměř polovinu (49,4 %) zemřelých mladších 75 let.
ČR se pohybuje v dolní polovině žebříčku. Z těch, kteří zemřeli a byli mladší 75 let, by u nás bylo možné zabránit čtyřem z deseti úmrtí (39,3 %). Eurostat uvádí, že v roce 2013 v ČR zemřelo předčasně 18 326 lidí. Výrazně hůře je na tom sousední Slovensko, které je s předčasnou úmrtností u 44,6 % zemřelých mladších 75 let čtvrté od konce. Ostatní země sousedící s ČR jsou na tom lépe – Německo a Polsko 31,4 %, Rakousko 32,4 %. Ze statistik vyplývá, že největší část úmrtí, kterým by se dalo předejít, si vyžádají infarkty a cévní mozkové příhody. V roce 2013 šlo v EU o 48 % všech předčasných úmrtí u osob mladších 75 let. Více ZDE.

Německo: V Bavorsku je stále méně ovcí i ovčáků

Mezi roky 2005 a 2014 poklesl počet ovcí chovaných v Německu o čtvrtinu. Nejvíce ovcí bylo v Bavorsku, kde v roce 2014 žilo více než 200 tis. chovných ovcí.
Tradiční povolání ovčáka je pro mladé stále méně atraktivní, uvádí Destatis. V Bavorsku se na toto povolání připravovalo jen pět mladíků. V celém Německu je ročně vykazováno pouze 10 až 20 učňů. Přitom v roce 2007 jich bylo podle statistického úřadu ještě 147, z toho 48 děvčat. Důvody poklesu zájmu jsou kromě jiného nepravidelná pracovní doba s víkendy a často nepříznivé povětrnostní podmínky. Kromě toho je pro ovčáky stále těžší najít dost pastvin pro svá stáda. Více ZDE.

Finsko: Mezi oběťmi domácího násilí jsou i muži

V roce 2015 bylo ve Finsku hlášeno více než 8,8 tis. obětí domácího či partnerského násilí. To bylo téměř o 7 % více než v předchozím roce, ale výrazně méně než v roce 2012, kdy jejich počet překročil hranici 10 tis. Největší část případů (40 %) domácího a partnerského násilí se odehrává mezi manželi či partnery žijícími ve společné domácnosti. Druhou největší skupinou (25 %) jsou případy násilí ze strany rodičů vůči dětem, přitom se ale nemusí jednat pouze o děti nezletilé. Ze všech případů domácího a partnerského násilí, které byly ve Finsku v roce 2015 zaznamenány, připadalo 5 % na násilí ze strany dětí vůči rodičům. Stejné zastoupení mělo i násilí mezi sourozenci.
Oběťmi domácího a partnerského násilí byly ze 70 % ženy. Avšak v kategorii trestných činů úmyslné zranění osoby a pokus o vraždu byli v polovině případů obětí muži. Pokud byl obětí muž, byl z násilného trestného činu obviněn také muž. Jestliže obětí úmyslného zranění či pokusu o vraždu byla žena, pak násilníkem byl v 90 % muž. Celkově jsou mezi pachateli domácího či partnerského násilí z 80 % muži. Více ZDE.