Zaměstnanců ČSÚ ubylo

V roce 2015 pracovalo v ČSÚ 1 345 zaměstnanců, což bylo o 459 méně než před 10 lety. Příčin bylo několik.

Loňský rok byl z personálního hlediska pro ČSÚ i pro další instituce přelomový. Dnem 1. ledna 2015 totiž nabyl účinnosti zákon o státní službě, který byl v Úřadě implementován od 1.  července. V této souvislosti se změnily podmínky výběrových řízení a přijetí nových státních zaměstnanců. Ačkoliv byl počet zaměstnanců v prvním pololetí roven 1 395, ke konci roku činil už jen 1 345. V průběhu druhého pololetí navíc nastoupil do služebního poměru pouze jeden nový zaměstnanec.

Přibylo odchodů do důchodu

V průběhu roku 2015 nastoupilo do ČSÚ celkem 107 nových zaměstnanců, z toho 24 absolventů. Pracovní či služební poměr byl ukončen se 148 zaměstnanci, z toho ve většině případů dohodou, v 11 případech uplynutím doby určité či v 10 případech ve zkušební době.
Do starobního důchodu odešlo 72 zaměstnanců. To je ve srovnání s předchozím rokem dvojnásobek. Tento nárůst způsobil zvýšení míry personální fluktuace meziročně o 3,4 procentního bodu na 10,8 %. „U mladých zaměstnanců do 35 let, jichž v ČSÚ pracuje 189, byla fluktuace jen 6,9 %. Tito zaměstnanci jsou flexibilní a jsou poměrně dobře jazykově i odborně vybaveni. Z dat za poslední roky vyplývá, že v ČSÚ zůstávají a že svou práci považují za zajímavou,“ konstatuje Jana Kostková, ředitelka odboru personalistiky a mezd.
Průměrná délka zaměstnání v ČSÚ činí více než 15 let. Nejvíce zaměstnanců je v kategorii 10–20 let trvání pracovního poměru.
Stárnutí populace včetně zvyšování hranice odchodu do starobního důchodu se odráží i ve věkové struktuře zaměstnanců ČSÚ. Věkový průměr vloni dosahoval 47,8 let. Nejvyšší podíl zaměstnanců (35,6 %) byl ve věkovém rozmezí 51–60 let. Zaměstnanci do 30 let tvořili 6,9 % a v intervalu 31–40 let se nacházelo 20,5 % všech zaměstnanců. Pokud jde o vedoucí zaměstnance, jejich průměrný věk byl 46,6 let, přičemž 1,3 % z nich bylo mladších 30 let a 27,7 % bylo v rozmezí 31–40 let věku.
V posledních dvou letech také došlo k výraznému poklesu podílu vedoucích zaměstnanců starších 61 let z 15,4 % v roce 2013 na 2,6 % v roce 2015.
„Věkovou strukturu je důležité pravidelně vyhodnocovat, zejména u klíčových a vedoucích pozic. Průběžně proto dbáme na přípravu personální obměny, aby nedošlo k narušení kontinuální výměny na těchto důležitých služebních a pracovních místech,“ vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Celkem v ČSÚ působí 155 zaměstnanců ve vedoucích pozicích, 56,8 % z nich tvoří ženy.

 

ČSÚ_lidé

„Vloni úspěšně ukončili studium tři zaměstnanci v magisterském programu, jedenáct v bakalářském programu a jeden na vyšší odborné škole,“ říká Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Podíl vysokoškoláků roste

V průběhu posledních deseti let se vzdělanostní struktura zaměstnanců ČSÚ významně změnila. Nepřetržitě se snižuje podíl zaměstnanců se základním a středoškolským vzděláním. Naopak podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se každoročně zvyšuje. Vloni vystoupal na 54 %. Ve vedoucích pozicích je 98,1 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, což v posledních dvou letech představuje nárůst o 7,4 p. b.
Při práci vloni studovalo 57 zaměstnanců ČSÚ. Doplňovali si tak potřebný stupeň vzdělání předepsaný pro jejich pozici. „Studium při zaměstnání je zátěží nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Umožnění studia při práci tedy vnímáme jako jeden z benefitů, který zaměstnancům poskytujeme. A těší mě, že jej neberou na lehkou váhu. Vloni úspěšně ukončili studium tři zaměstnanci v magisterském programu, jedenáct v bakalářském programu a jeden na vyšší odborné škole,“ uvádí Iva Ritschelová.
Významným benefitem, jehož zaměstnanci využívají, jsou vzdělávací akce. ČSÚ jich vloni zorganizoval 282. Počet jejich účastníků vystoupal na 4 387.