Výroba a zaměstnanost jako spojité nádoby

VYDÁNÍ: 06/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Hrubý domácí produkt a zaměstnanost jsou považovány za spojité nádoby – pohybují se stejným směrem.

Hrubý domácí produkt a zaměstnanost jsou považovány za spojité nádoby – pohybují se stejným směrem. V ekonomické teorii lze tento vztah vysvětlit přes fungování trhů – jakmile roste výroba, je zapojováno více výrobních faktorů včetně pracovní síly. Tento vztah není lineární a nemusí se odehrávat souběžně, protože je ovlivňován vývojem produktivity práce, například zlepšováním technologií či procesů. Důležitou roli také hrají demografické faktory, protože ovlivňují množství disponibilní pracovní síly. To hraje významnou roli i při aktuálním snižování míry nezaměstnanosti, které je rychlejší než v období před poslední globální ekonomickou krizí, přestože hrubý domácí produkt tehdy rostl v průměru rychleji.
Nejznámější teorií, která vysvětluje vztah ekonomického růstu a zaměstnanosti, je tzv. Okunův zákon. Ten, zjednodušeně řečeno, říká, že na každé 2 až 3 % růstu HDP připadá pokles míry nezaměstnanosti o 1 procentní bod. Přestože byl tento vztah formulován již před více než padesáti lety, má relativně stabilní platnost. Pokud se podíváme na poslední údaje za Českou republiku, meziročně došlo ke zvýšení hrubého domácího produktu o 3 % a míra nezaměstnanosti se snížila o 1,5 p. b. V letech 2005–2006, kdy byl ekonomický růst více než dvojnásobný, se míra nezaměstnanosti snižovala výrazně pomaleji a nejnižší úrovně dosáhla až v polovině roku 2008, kdy dynamika HDP již prudce zpomalovala.
Významným faktorem při určení vztahu zaměstnanosti a ekonomického růstu hraje i jeho struktura. Například v první polovině devadesátých let se po transformační recesi udržela nízká míra nezaměstnanosti i díky silné absorpční schopnosti sektoru služeb, který byl v té době málo rozvinutý. Přestože od té doby došlo k výraznému zvýšení podílu služeb na tvorbě HDP, stále existuje znatelná mezera mezi ČR a vyspělými ekonomikami. Postupné posilování jeho váhy, které lze s růstem vyspělosti ČR očekávat, by tak mohlo představovat pozitivní stabilizující prvek pro udržení zaměstnanosti.

Autor: , předseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kde hledat volné pracovní síly? Mezi mladými a seniorkami

ilustrativní fotka

Od roku 2013 se snížil počet ekonomicky neaktivních, kteří by chtěli pracovat, o 23,5 tis. a v období 1.–3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 124,8 tis. osob. Většina z nich (97 tis.)
již dříve pracovala.

Nezaměstnanost v Unii klesá

ilustrativní obrázek

Míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie meziročně klesla o 0,9 procentního bodu. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997

ilustrativní obrázek

Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku. Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku.

Ekonomika ČR v roce 2015

ilustrativní obrázek

Vloni pomohlo české ekonomice dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu. Národní hospodářství rostlo nejrychleji od roku 2007. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila České republice z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá nejlepší příčka hned za Maltou.

Rezervy jsou v dlouhodobé nezaměstnanosti

ilustrativní obrázek

Srovnatelně nízkou míru nezaměstnanosti jako ČR mají v EU jen Německo a Malta. V míře dlouhodobé nezaměstnanosti jsme ale až osmí.

Rozdíl mezi HPH a HDP

Ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) je jedním z nejsledovanějších makroekonomických ukazatelů. Vedle něj je často zmiňována hrubá přidaná hodnota (HPH). Jaký je mezi nimi rozdíl a co mají společného?

HDP na obyvatele v PPS

ilustrační foto

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v paritě kupní síly (PPS) je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně při mezinárodních srovnáních. Hodnota ve vztahu k průměru EU je klíčovým kritériem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Proč se používá parita kupní síly, co znamená a proč ji nestačí vyjadřovat v korunách nebo v eurech? Na to vám odpovíme v naší nové rubrice.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Jak měříme výkon české ekonomiky?

Ilustrační foto

Čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu sestavuje Český statistický úřad dříve, než mají firmy hotové účetní závěrky. Jeho informace proto nelze ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Vždy však striktně měří jen to, co již nastalo, a neprovádí predikce vývoje ekonomiky v budoucím období.

Když s HDP hýbou cigarety

Vladimír Kermiet

V posledních letech fenomén předzásobení cigaretami ovlivnil tempo růstu čtvrtletního HDP hned několikrát.