Brexitem se Unie oslabí

VYDÁNÍ: 07-08/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Velká Británie je důležitým hráčem také na poli mezinárodního obchodu. Podle statistických údajů z loňského roku vyváží do zemí Evropské unie 44,4 % svého zboží a dováží ze zemí EU 53,6 % zboží. Česká republika je závislá při vývozu zboží z 83,4 % na zemích EU a dováží z nich 77,1 % výrobků. Hlavních dovozním i vývozním partnerem ČR je Německo se skoro 39% podílem jak vyváženého, tak dováženého zboží v rámci EU. Do Velké Británie vyvážíme pouze 6,3 % a dovážíme 3,5 % zboží v rámci vývozu, resp. dovozu do zemí EU. I pro Velkou Británii je hlavním obchodním partnerem Německo, kam vyváží téměř 23 % své  produkce v rámci EU a odkud dováží 27,6 % zboží.
Velká Británie je po Německu také druhým nejdůležitějším vývozcem zboží do zemí mimo EU. Její podíl dosahuje 13 %. Je i druhým největším dovozcem zboží ze zemí mimo EU (15 %).

Podíly členských zemí EU28 na celkovém dovozu a vývozu služeb do/z Evropské unie v roce 2015 (v %)

Podíly členských zemí EU28 na celkovém dovozu a vývozu služeb do/z Evropské unie v roce 2015 (v %)

Největší vývozce služeb

Pokud jde o vývoz a dovoz služeb, Velká Británie je třetím nejdůležitějším vývozcem v rámci Evropské unie s asi 11% podílem za Francií a Německem. ČR je na 16. místě s necelými 1,5 %. Je i třetím nejdůležitějším dovozcem služeb s asi 10% podílem (opět za Francií a Německem), kdežto Česká republika je na 15. pozici s necelými 1,5 %. Pokud jde o vývoz služeb mimo EU, pak je Velká Británie největším vývozcem se zhruba 22,5 % z celkového vývozu EU (ČR obsadila 18. pozici s 0,7 %) a druhým největším dovozcem s 13,7 % za Německem. Jedná se o údaje z roku 2014.
Index průmyslové produkce v ČR i ve Velké Británii roste, v roce 2015 o 4,8 %, resp. o 1,1 %. Ale zatímco v ČR se již dávno dostal na úroveň před rokem 2009 a dokonce ji předstihl (115,5 % úrovně roku 2010), ve Velké Británii tomu tak ještě není (98,2 % úrovně roku 2010). Ve stavebnictví je tomu naopak. Stavebnictví v roce 2015 sice rostlo v ČR tempem 7,2 %, ale stále je na necelých 93 % úrovně roku 2010. Velká Británie byla v roce 2015 na úrovni 108 % roku 2010.
Růst průmyslové výroby je pro ČR zásadní, protože podíl průmyslu (včetně stavebnictví) na hrubé přidané hodnotě činí v ČR 32,5 % (nejvyšší podíl v EU, ve Velké Británii jen 13,8 %) a dává práci téměř 29 % pracujících osob. Pro Velkou Británii je naopak velmi důležitý sektor služeb, který se podílí na HPH více než 79 % (5. nejvyšší hodnota v EU) a zaměstnává téměř 83 % pracujících, zatímco v ČR tvoří služby jen 59,5 % HPH (nejnižší hodnota v EU) s podílem na zaměstnanosti jen 60,2 % (údaje z roku 2015).

Britové se práce neštítí

Míra ekonomické aktivity obyvatel ve věku 15 až 64 let v ČR dosahuje 74 %, ve Velké Británii až 77 %, přitom průměr EU je 72,5 % (údaje jsou z roku 2015). Nejčastěji pracují nebo by chtěli pracovat obyvatelé Švédska, kde míra ekonomické aktivity dosáhla 81,7 %, a naopak nejnižší míru ekonomické aktivity najdeme v Itálii (64 %). Větší rozdíly, pokud jde o míru ekonomické aktivity, se projevují u žen, mladých lidí a osob nad 65 let. Ve Velké Británii je míra ekonomické aktivity žen ve věku 15 až 64 let 71,7 %, zatímco v ČR jen 66,5 %, u mladých lidí (15 až 24 let) činí ve Velké Británii 58,6 % a v ČR jen 32,5 %. Ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 65 a více let je ve Velké Británii 10,6 %, kdežto v ČR jen 5,7 % (podle údajů z roku 2015).

Podíly členských zemí EU28 na celkovém dovozu a vývozu zboží do/z Evropské unie
v roce 2015 (v %)

Podíly členských zemí EU28 na celkovém dovozu a vývozu zboží do/z Evropské unie v roce 2015 (v %)

Obě země tradičně patří ještě spolu s Německem k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v roce 2015 u nás dosáhla hodnoty 5,1 %, ve Velké Británii 5,3 % a v Německu jen 4,6 %. Průměr zemí EU se vyšplhal na 9,4 %, přičemž nejhůře jsou na tom Španělsko se 22,1 % a Řecko se 24,9 %.
Podle údajů ze Structure of Earnings Survey, které proběhlo v roce 2014, si osoba pracující ve Velké Británii v průmyslu, stavebnictví nebo ve službách vydělá průměrně 3 103 eur měsíčně. Muži dostávají 3 509 eur a ženy 2 688. Je to dokonce více než v Německu (2 918 eur).
Pro porovnání: Češi si vydělají průměrně jen 878 eur měsíčně. I při srovnávání výdělků ve standardu kupní síly (PPS), což je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem, obyvatelé Velké Británie za svou práci dostanou průměrně 2 702 PPS, Němci 2 797 PPS a Češi jen 1 345 PPS.

Podíly členských zemí EU28 na HDP Evropské unie v roce 2015 (v %)

Podíly členských zemí EU28 na HDP Evropské unie v roce 2015 (v %)

Velká Británie není levnou zemí. Komparativní cenová úroveň je indikátor, který v zásadě ukazuje, zda je určitá země proti průměru EU dražší nebo levnější. Nejvyšší komparativní hladinu cen vykazuje sever Evropy, a to Velká Británie se 131 % (průměr EU = 100 %), která je hned za Dánskem (137 %) nejdražší zemí EU. Nejlevněji je v Bulharsku (47 %) a levně je i u nás (63 % průměru EU).

Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii, v Čr a EU28 v roce 2015

Velká Británie: 5,3 %
Evropská unie: 9,4 %
Česká republika: 5,1 %

Do manželství vstupují Britové stejně často jako my

Velká Británie je poměrně hustě osídlenou zemí. Na 1 km2 zde připadá průměrně asi 266 obyvatel, a to je nejvíce z velkých zemí (v Německu vychází 227 obyvatel na km2, ve Francii jen 105). Naproti tomu v ČR připadá na km2 o polovinu méně obyvatel – 136. Nejvíce se lidé tísní v malých zemích, a to na Maltě (1 352 obyvatel na km2), v Nizozemsku (501 obyvatel na km2) a v Belgii (370 obyvatel na km2).

Podíl sektorů v členských zemích EU28 na hrubé přidané hodnotě v roce 2015 (v %)

Podíl sektorů v členských zemích EU28 na hrubé přidané hodnotě v roce 2015 (v %)

Míra ekonomické aktivity v EU28, v České republice a Velké Británii v roce 2015 (v %)

Míra ekonomické aktivity v EU28, v České republice a Velké Británii v roce 2015 (v %)

Komparativní cenové úrovně v členských zemích EU28 v roce 2015 (v %, EU28 = 100)

Komparativní cenové úrovně v členských zemích EU28 v roce 2015 (v %, EU28 = 100)

V roce 2011 připadalo na tisíc obyvatel ve Velké Británii 4,5 a v České republice 4,3 sňatků, což jsou údaje zhruba srovnatelné s unijním průměrem.
Nejčastěji vstupují do manželství Kypřané (7,3) a také Litevci s Malťany (6,3 a 6,2 sňatků), nejméně Slovinci a Bulhaři (asi tři sňatky na 1 tis. obyvatel).

Průměrný věk ve Velké Británii, Čr a EU28 v roce 2015

Průměrnému Britovi nebo Britce je 40 let.
Průměrnému Čechovi nebo Češce je 41,1 roku.
Průměrnému Evropanovi nebo Evropance je 42,4 roku.

Počet obyvatel v Británii se rychle zvyšuje

Jedné ženě ve Velké Británii se narodilo v roce 2014 průměrně 1,81 dítěte, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v EU. Naproti tomu v ČR dosáhla hodnota úhrnné plodnosti ve stejném roce jen 1,53 a je zhruba v polovině žebříčku zemí EU. Na samém konci tohoto žebříčku se nachází Portugalsko s údajem 1,23. Méně než 1,5 dítěte připadalo na jednu ženu celkem ve 12 zemích EU včetně Německa. Obyvatel Velké Británie narozený v roce 2014 má naději, že se dožije 81,4 roku. Obyvatel ČR narozený ve stejném roce pak 78,9 roku. Průměrný obyvatel EU pak 80,9 roku. Počet obyvatel ČR i Velké Británie se zvyšuje, ale ve Velké Británii mnohem vyšším tempem. Hrubá míra celkového přírůstku obyvatel tam činila v roce 2014 celkem 8,1 osoby na 1 tis. obyvatel (v ČR 2,5), z toho přírůstek migrací byl 4,9 (v ČR 2,1). Nejvíce rostl v roce 2014 počet obyvatel díky přírůstku migrací v Lucembursku (19,9).

Přírůstek obyvatel v členských zemích EU28 v roce 2014 (na 1 tis. obyvatel)

Přírůstek obyvatel v členských zemích EU28 v roce 2014 (na 1 tis. obyvatel)

K nejvzdělanějším národům v Unii patří Britové

V roce 2015 nemělo v České republice jen 6,8 % obyvatel ve věku 25 až 64 let dokončenou alespoň střední školu nebo učební obor. Ve Velké Británii byl podíl takových lidí vyšší, přes 20 %. V celé EU je jich 23,5 %. Vůbec nejméně vzdělaní jsou z tohoto pohledu lidé na Maltě (56,5 %) a v Portugalsku (54,9 %).
Co do počtu vysokoškoláků patří obyvatelstvo Velké Británie k nejvzdělanějším v Evropské unii. Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí tam dosáhl v roce 2015 skoro 42 % obyvatel ve věku 25 až 64 let. Více vysokoškoláků než Velká Británie má jen Finsko a Irsko. Česká republika zaostává za většinou ostatních států EU, hodnota 22,2 % je pátá nejnižší.
Obyvatelstvo Velké Británie pokračuje ve svém vzdělávání i po dokončení běžného školního cyklu. V rámci šetření o celoživotním vzdělávání v roce 2015 celkem 15,7 % Britů ve věku 25 až 64 let uvedlo, že se zúčastnilo vzdělávání a odborné přípravy během čtyř týdnů předcházejících tomuto šetření.
V celé EU to bylo jen 10,7 % obyvatel, v ČR pouhých 8,5 % obyvatel. Na špičce stojí Dánsko se 31,3 %.

Podíl obyvatelstva v zemích EU28 podle dosaženého stupně vzdělání v roce 2014 (v%)

Podíl obyvatelstva v zemích EU28 podle dosaženého stupně vzdělání v roce 2014 (v%)

Téměř čtvrtina Britů se potýká s chudobou nebo sociálním vyloučením

V roce 2014 bylo v České republice pouze 14,8 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, což je nejméně z celé EU. Ve Velké Británii dosahuje tato hodnota 24,1 %, to zhruba odpovídá průměru Evropské unie, kde se s chudobou nebo sociálním vyloučením potýká přes 24 % obyvatelstva. Nejhůře jsou na tom lidé v Bulharsku. Tam je ohroženo chudobou více než 40 % osob.

Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v členských zemích EU28 v roce 2014 (v %)

Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v členských zemích EU28 v roce 2014 (v %)

Autor: , oddělení informačních služeb

1 Pings/Trackbacks pro "Brexitem se Unie oslabí"

Související články

 

Vstup Česka do Unie byl pro další vývoj ekonomiky klíčový

ilustrativní fotka

Načasování vstupu České republiky do Evropské unie se krylo s obdobím hospodářského růstu. Otevřením společného trhu tak získala ekonomika další impuls. Uvolnění společného evropského trhu umožnilo rozvoj exportně zaměřeného průmyslu ČR. Příspěvek bilance zahraničního obchodu byl hlavním faktorem mimořádného růstu HDP v letech 2004–2006.

Zaměstnanost v EU na rekordu

ilustrativní fotka

Úroveň zaměstnanosti i ekonomické aktivity ve většině zemí EU momentálně přesahuje předkrizové hodnoty. Česko se za posledních deset let posunulo mezi země s nejvyšší zaměstnaností.

Růst HDP v Evropské unii zrychlil

Ilustrační foto

České hospodářství patří mezi nejrychleji rostoucí v zemích EU. Dařilo se však většině ekonomik Unie.

Kurzový závazek skončil

ilustrativní fotka

ČNB 6. dubna 2017 přestala intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz poblíž hladiny 27 korun za euro. Co to znamená pro ceny zahraničního obchodu? Především to, že na ně opět začaly působit kurzové vlivy.

Nezaměstnanost v Unii klesá

ilustrativní obrázek

Míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie meziročně klesla o 0,9 procentního bodu. 

Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

Ilustrační foto

Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

V obchodě Unie s Ruskem došlo k obratu

ilustrativní obrázek

Po Číně a Spojených státech amerických představuje Rusko největší trh pro Evropskou unii. Unie se zase podílí 50 % na celkovém ruském obchodě. Jak se vyvíjely jejich obchodní vztahy v posledních deseti letech a jak je ovlivnily sankce přijaté EU v souvislosti s ukrajinskou krizí?

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.