V České republice přibývá pracujících seniorů

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Míra zaměstnanosti 65 a víceletých, která se v období 1995 až 2014 pohybovala od 3,7 do 5,3 %, v roce 2015 dosáhla 5,6 % a ve 2. čtvrtletí letošního roku dokonce 6,4 %. I když klesá počet starších pracujících ve fyzicky náročných profesích, jako jsou řemeslníci, opraváři nebo obsluha strojů a zařízení, počet seniorů v řídících funkcích se zvyšuje. Mimořádně vysoký je ve skupině specialistů. Zajímavé je, že dva z pěti jsou obyvatelé Prahy. Podíl specialistů na zaměstnanosti ve věku 65 a více let převyšoval 22 %, ale v rámci všech pracujících nad 15 let to bylo pouze 15 %.
Profesní struktura se významně projevuje i v odvětvové skladbě. Podíl zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství dosahoval v minulém roce více než 27 %, což je téměř šestkrát více než podíl pracujících v profesních, vědeckých a technických činnostech. Přitom ale podíl pracujících ve věku 65 a více let dosáhl vloni v sekci profesních činností téměř 14 % z celkového počtu pracujících v tomto věku a předstihl zpracovatelský průmysl.
V celé Evropské unii pracovalo v roce 2015 celkem 5,1 mil. osob ve věku 65 a více let. Jejich podíl na celkovém počtu pracujících dosáhl 2,3 %, což je o něco více než v České republice (2,1 %). Rozdíly v podílu starších pracovníků jsou mezi zeměmi značné, ve 14 pracuje více seniorů než u nás. Vysoký podíl mají v pobaltských a severských státech, ve Velké Británii a Rumunsku a vůbec nejvyšší v Portugalsku. Z našich sousedů jsou starší pracující nad 65 let více než u nás zastoupeni v Německu. V ostatních sousedních státech je podíl těchto osob nižší, na Slovensku je vůbec nejnižší z celé EU.

Podíl počtu pracujících starších 65 let na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU v roce 2015 (v %)

Podíl počtu pracujících starších 65 let na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU v roce 2015 (v %)

Podíl sebezaměstnaných mezi 65 a víceletými je v České republice výrazně vyšší než u mladších pracujících. V rámci Evropské unie však jejich počet, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, dokonce převažuje nad počtem zaměstnanců (53,6 % v EU proti 38,7 % v ČR). V řadě zemí je to kvůli vysokému počtu podnikatelů bez zaměstnanců. Jedná se hlavně o státy na jihu Evropy, jako jsou například Řecko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko a Slovinsko. Extrémní hodnoty vykazuje Rumunsko, kde je prakticky každý pracující v seniorském věku podnikatel nebo pomáhající rodinný příslušník (96 %).

Míra zaměstnanosti seniorů ve věku 65-69 let s terciárním vzděláním v zemích EU28 v roce 2015

Míra zaměstnanosti seniorů ve věku 65-69 let s terciárním vzděláním v zemích EU28 v roce 2015

V celé Evropské unii je sedm odvětvových sekcí, kde v každé z nich pracuje nejméně čtvrt milionu osob ve věku 65 a více let. Jsou to zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, profesní, vědecké a technické činnosti, vzdělávání a odvětví zdravotnictví a sociální péče. Zde pracuje téměř 70 % všech osob starších 65 let. Česká republika patří mezi země s vysokým podílem zaměstnanosti seniorů v profesních, vědeckých a technických činnostech. Pozoruhodný je počet zaměstnaných v právních a legislativních činnostech zejména v Itálii, v Německu a ve Velké Británii. Naopak v primárním sektoru více než polovina seniorů pracuje ve třech zemích, a to v Rumunsku (32,3 % z celé EU), v Portugalsku (15,6 %) a v Polsku (6,4 %).

Vysokoškoláci senioři v České republice nezahálejí

Proti jiným zemím Evropské unie u nás podstatně méně pracují osoby se základním stupněm vzdělání. Nižší míru zaměstnanosti vykazují i osoby se středním stupněm vzdělání (vyučení nebo s maturitou). Přitom počty osob se středním stupněm vzdělání jsou u nás ve vyšším věku, ale i ve věku od 35 let do vzniku nároku na starobní důchod, dominantní.
Jinak je tomu u skupiny terciárního vzdělání. Jedná se o osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v 60. a 70. letech, kdy podíl absolventů nejvyššího typu škol byl v České republice podstatně nižší než v současné době. Podíl pracujících na celkovém počtu vysokoškoláků ve věku 60–64 let je u nás v porovnání s Evropskou unií nadprůměrný. Ve věku 65–69 let je již pátý nejvyšší ze všech zemí Unie (27 %). Před námi jsou pouze Estonsko a Litva, dále pak Švédsko a Malta.
Vysoká je zaměstnanost vysokoškoláků v České republice i ve věku nad 70 let. Ve věkové skupině 70–74 let byla míra zaměstnanosti absolventů vysokých škol dokonce třetí nejvyšší v rámci Evropské unie.

Podíl počtu pracujících ve vybraných odvětvových sekcích a vybraných zemích*) na celkovém počtu pracujících ve věku 65 a více let v EU28 v roce 2015 (v %)

Podíl počtu pracujících ve vybraných odvětvových sekcích a vybraných zemích*) na celkovém počtu pracujících ve věku 65 a více let v EU28 v roce 2015 (v %)

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost