V České republice přibývá pracujících seniorů

VYDÁNÍ: 09/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Míra zaměstnanosti 65 a víceletých, která se v období 1995 až 2014 pohybovala od 3,7 do 5,3 %, v roce 2015 dosáhla 5,6 % a ve 2. čtvrtletí letošního roku dokonce 6,4 %. I když klesá počet starších pracujících ve fyzicky náročných profesích, jako jsou řemeslníci, opraváři nebo obsluha strojů a zařízení, počet seniorů v řídících funkcích se zvyšuje. Mimořádně vysoký je ve skupině specialistů. Zajímavé je, že dva z pěti jsou obyvatelé Prahy. Podíl specialistů na zaměstnanosti ve věku 65 a více let převyšoval 22 %, ale v rámci všech pracujících nad 15 let to bylo pouze 15 %.
Profesní struktura se významně projevuje i v odvětvové skladbě. Podíl zpracovatelského průmyslu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství dosahoval v minulém roce více než 27 %, což je téměř šestkrát více než podíl pracujících v profesních, vědeckých a technických činnostech. Přitom ale podíl pracujících ve věku 65 a více let dosáhl vloni v sekci profesních činností téměř 14 % z celkového počtu pracujících v tomto věku a předstihl zpracovatelský průmysl.
V celé Evropské unii pracovalo v roce 2015 celkem 5,1 mil. osob ve věku 65 a více let. Jejich podíl na celkovém počtu pracujících dosáhl 2,3 %, což je o něco více než v České republice (2,1 %). Rozdíly v podílu starších pracovníků jsou mezi zeměmi značné, ve 14 pracuje více seniorů než u nás. Vysoký podíl mají v pobaltských a severských státech, ve Velké Británii a Rumunsku a vůbec nejvyšší v Portugalsku. Z našich sousedů jsou starší pracující nad 65 let více než u nás zastoupeni v Německu. V ostatních sousedních státech je podíl těchto osob nižší, na Slovensku je vůbec nejnižší z celé EU.

Podíl počtu pracujících starších 65 let na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU v roce 2015 (v %)

Podíl počtu pracujících starších 65 let na celkovém počtu pracujících ve věku 15 a více let v zemích EU v roce 2015 (v %)

Podíl sebezaměstnaných mezi 65 a víceletými je v České republice výrazně vyšší než u mladších pracujících. V rámci Evropské unie však jejich počet, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, dokonce převažuje nad počtem zaměstnanců (53,6 % v EU proti 38,7 % v ČR). V řadě zemí je to kvůli vysokému počtu podnikatelů bez zaměstnanců. Jedná se hlavně o státy na jihu Evropy, jako jsou například Řecko, Chorvatsko, Itálie, Portugalsko a Slovinsko. Extrémní hodnoty vykazuje Rumunsko, kde je prakticky každý pracující v seniorském věku podnikatel nebo pomáhající rodinný příslušník (96 %).

Míra zaměstnanosti seniorů ve věku 65-69 let s terciárním vzděláním v zemích EU28 v roce 2015

Míra zaměstnanosti seniorů ve věku 65-69 let s terciárním vzděláním v zemích EU28 v roce 2015

V celé Evropské unii je sedm odvětvových sekcí, kde v každé z nich pracuje nejméně čtvrt milionu osob ve věku 65 a více let. Jsou to zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, profesní, vědecké a technické činnosti, vzdělávání a odvětví zdravotnictví a sociální péče. Zde pracuje téměř 70 % všech osob starších 65 let. Česká republika patří mezi země s vysokým podílem zaměstnanosti seniorů v profesních, vědeckých a technických činnostech. Pozoruhodný je počet zaměstnaných v právních a legislativních činnostech zejména v Itálii, v Německu a ve Velké Británii. Naopak v primárním sektoru více než polovina seniorů pracuje ve třech zemích, a to v Rumunsku (32,3 % z celé EU), v Portugalsku (15,6 %) a v Polsku (6,4 %).

Vysokoškoláci senioři v České republice nezahálejí

Proti jiným zemím Evropské unie u nás podstatně méně pracují osoby se základním stupněm vzdělání. Nižší míru zaměstnanosti vykazují i osoby se středním stupněm vzdělání (vyučení nebo s maturitou). Přitom počty osob se středním stupněm vzdělání jsou u nás ve vyšším věku, ale i ve věku od 35 let do vzniku nároku na starobní důchod, dominantní.
Jinak je tomu u skupiny terciárního vzdělání. Jedná se o osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v 60. a 70. letech, kdy podíl absolventů nejvyššího typu škol byl v České republice podstatně nižší než v současné době. Podíl pracujících na celkovém počtu vysokoškoláků ve věku 60–64 let je u nás v porovnání s Evropskou unií nadprůměrný. Ve věku 65–69 let je již pátý nejvyšší ze všech zemí Unie (27 %). Před námi jsou pouze Estonsko a Litva, dále pak Švédsko a Malta.
Vysoká je zaměstnanost vysokoškoláků v České republice i ve věku nad 70 let. Ve věkové skupině 70–74 let byla míra zaměstnanosti absolventů vysokých škol dokonce třetí nejvyšší v rámci Evropské unie.

Podíl počtu pracujících ve vybraných odvětvových sekcích a vybraných zemích*) na celkovém počtu pracujících ve věku 65 a více let v EU28 v roce 2015 (v %)

Podíl počtu pracujících ve vybraných odvětvových sekcích a vybraných zemích*) na celkovém počtu pracujících ve věku 65 a více let v EU28 v roce 2015 (v %)

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zaměstnanost v EU na rekordu

ilustrativní fotka

Úroveň zaměstnanosti i ekonomické aktivity ve většině zemí EU momentálně přesahuje předkrizové hodnoty. Česko se za posledních deset let posunulo mezi země s nejvyšší zaměstnaností.

V domácím prostředí se senioři zotavují rychleji

V roce 2020 by mělo žít v České republice 2,2 mil. osob starších 65 let. Stále rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Již dnes stojí dlouhodobá péče ročně zhruba 1,4 % hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách.

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

ilustrativní obrázek

Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou. V roce 2017 pokračoval trend měnící se věkové struktury ve směru stárnutí populace.

Univerzita třetího věku mládne

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

O tom, jak probíhá vzdělávání osob starších padesáti let na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hovoří prorektorka UJEP Alena Chvátalová.

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Dlouhodobá nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997

ilustrativní obrázek

Počet lidí hledajících zaměstnání déle než jeden rok sestoupil na konci roku na rekordně nízkou úroveň. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převládají ženy a lidé ve vyšším věku. Naopak většina mladých lidí si je schopná nalézt zaměstnání do jednoho roku.

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Je důležité si uvědomit, že stárnutí je nevratný proces

Mgr. Daniel Chytil

Je rostoucí počet seniorů v České republice v Evropě ojedinělý, anebo se jedná o všeobecný trend? Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ, vysvětluje, jak to vidí statistici. Podle jeho názoru vždy záleží, z jakých zdrojů a metodiky se vychází.

Domácnosti seniorů

ilustrativní fotka

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Senioři v číslech

ilustrativní fotka

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Pracovat před důchodem? Jde to, ale ne všude

Ilustrační obrázek

Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel Česka ve věku 45–59 let od roku 1993 klesá. Zatímco tehdy činil více než pětinu, v roce 2012 se snížil na více než desetinu. Důvody jsou např. v posunutí hranice odchodu do důchodu a ve sníženém počtu invalidních důchodců. Ne ve všech krajích je situace příznivá.

Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký

ilustrační foto

V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává.

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

ilustrační foto

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.