Kolik vydělávají sestry a porodní asistentky

Sestry a porodní asistentky, které pracují v organizacích za plat, jsou na tom lépe než jejich kolegyně pobírající mzdu. Medián jejich platů byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře. Tento rozdíl dosáhl v roce 2015 dokonce 8 tis. Kč.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek se od roku 2012 zvýšil z 24 402 Kč na 26 626 Kč za rok 2015. Mzdy v tomto období ovšem stoupaly téměř ve všech profesích, a tak růst mediánu mezd a platů sester o 9,1 % byl jen o málo rychlejší než například růst mediánového výdělku lékařů (o 8,5 %) nebo souhrnného mediánu mezd v ČR, který vzrostl o 7,9 %.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Všeobecné sestry a porodní asistentky pochopitelně nejsou z hlediska odměňování homogenní skupinou zaměstnanců. Výše jejich výdělku se liší podle nejrůznějších kritérií, jakými jsou například stupeň a obor specializace, kraj, ve kterém pracují, nebo věk, což souvisí především s délkou jejich praxe. Významným faktorem je zejména to, zda jsou odměňovány platem podle státem stanovených platových tabulek, což se týká zejména organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice a specia­lizované ústavy, nebo příspěvkových organizací krajů. Zaměstnanci soukromých nemocnic a ostatních lůžkových zařízení, tedy většinou akciových společností nebo společností s ručením omezeným, či sestry pracující v soukromých ambulancích jsou odměňováni mzdou. Pro tu plošné tabulky nejsou, stát má tak menší možnosti jejího ovlivnění. Tato praxe se týká i těch krajských, městských či oblastních nemocnic, které fungují jako obchodní společnosti s většinovým podílem kraje nebo města.
Ze skupiny všeobecných sester a porodních asistentek tvoří porodní asistentky jen asi čtyři procenta. Tři procenta tvoří porodní asistentky bez specializace a jedno procento porodní asistentky se specializací (pro intenzivní péči, perioperační péči a další). V roce 2015 činil medián mezd a platů porodních asistentek 27 384 Kč.
Velkou většinu (96 %) ze souboru všeobecných sester a porodních asistentek představují právě všeobecné sestry, a proto celkový medián mezd a platů skupiny všeobecných sester a porodních asistentek nejvíce ovlivňují právě jejich výdělky.

Medián výdělku všeobecných sester podle specializace v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Medián výdělku všeobecných sester podle specializace v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Nejvíce si vydělají v Praze a v Plzeňském kraji)

Všeobecných sester bez specializace je asi třikrát více než všeobecných sester se specializací. Rozdíl v mediánu mezd a platů sester s a bez specializace se v posledních letech pohybuje okolo 6 tis. Kč a postupně se mírně zvyšuje. Přitom výdělky sester se specializací mezi lety 2012 a 2015 nerostly tak rychle jako výdělky sester bez specializace (nárůst o 8,8 % oproti 9,6 %). V loňském roce se medián mezd a platů sester bez specializace dostal na hodnotu 24 940 Kč. U sester se specializací poprvé překonal třicetitisícovou hranici a dosáhl úrovně 31 233 Kč.

Medián ovlivňují příplatky

Výše mediánu mezd a platů sester a porodních asistentek zahrnují jejich celkový hrubý výdělek včetně všech příplatků za přesčasové hodiny, noční a víkendové směny, osobních příplatků, odměn atd.

Regiony, ve kterých si zdravotní sestry a porodní asistentky vydělají nejméně, jsou kraje Zlínský a Pardubický, kde medián jejich výdělku nedosahuje ani 23 tis. Kč. Méně než 25 tis. Kč je také mediánová hodnota mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v severozápadních oblastech naší republiky (kraje Liberecký, Karlovarský a Ústecký) a v Kraji Vysočina. Nejlépe odměňovány jsou naopak sestry a porodní asistentky v krajích hlavní město Praha a v Plzeňském, kde se mediánová hodnota jejich mezd a platů pohybuje kolem 30 tis. Kč.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek podle věku v roce 2015 (v Kč)

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek podle věku v roce 2015 (v Kč)

Sestry a porodní asistentky zaměstnané v organizacích odměňujících platem jsou na tom z hlediska výdělku dlouhodobě lépe než jejich kolegyně pracující v zařízeních, která odměňují mzdou. Medián platů sester a porodních asistentek byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře a v roce 2015 dosáhl tento rozdíl 8 tis. Kč. To je pochopitelně dáno tím, že medián výdělků sester v platové sféře rostl rychleji než v mzdové sféře (nárůst o 10,1 % u platů oproti 8,9 % u mezd). V roce 2015 činil medián výdělků všeobecných sester a porodních asistentek v platové sféře 30 859 Kč, zatímco v mzdové sféře to bylo 22 806 Kč.
Také z hlediska věku zdravotních sester a porodních asistentek byl odlišný vývoj v mzdové a platové sféře. Zatímco v organizacích odměňujících platem si nejvíce polepšily sestry ve věku nad 35 let (nejvýraznější zvýšení mediánu platu o 11 % bylo u sester ve věku 45 až 54 let), v zařízeních vyplácejících mzdu nejvíce stoupl medián mzdy u sester ve věku 30 až 34 let (o 14 %).
Podle očekávání se medián platu sester a porodních asistentek zvyšuje spolu s věkem, což je dáno platovými tabulkami zohledňujícími roky praxe. V mzdové sféře naopak platí, že spolu s rostoucím věkem medián mezd sester a porodních asistentek klesá. Pouze u nejmladší věkové skupiny 25 až 29 let je medián mezd o trochu nižší než ve skupině sester ve věku 30 až 34 let. Toto rozložení může být ovlivněno také stupněm vzdělání, kdy mezi mladšími sestrami bude pravděpodobně vyšší zastoupení vysokoškolaček a sester se specializovanou způsobilostí.

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2015 (v Kč)

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2015 (v Kč)

Vzrostl počet sester s terciálním vzděláním

Vzhledem k současnému systému vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek narůstá podíl těch, které mají vyšší odborné, bakalářské nebo magisterské vzdělání. V roce 2015 bylo mezi sestrami a porodními asistentkami 19 % s tímto stupněm vzdělání, zatímco ještě v roce 2012 tvořily 14 %. Podíl vysokoškolaček mezi roky 2012 a 2015 vzrostl z 2,1 na 3,3 %.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost