Stavebnictví v regionech ČR

Nejvyšší počet i orientační hodnota vydaných stavebních povolení je dlouhodobě ve Středočeském kraji, a to hlavně kvůli nové výstavbě bytových budov.

Na druhém místě, co se týká výše orientační hodnoty stavebních povolení, je Praha. Zde se kromě do bytových budov výrazně investuje také do staveb nebytových budov. Relativně vysoký podíl výstavby nebytových budov je dále v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském.
Nejvíce peněz z celkového objemu na ochranu životního prostředí se použije v Ústeckém kraji, kde je také vysoký podíl investic do ostatních staveb (zejména dopravní infrastruktury). Nejméně finančních prostředků se vydává na stavby všech kategorií v krajích Karlovarském, Libereckém a Pardubickém, což do určité míry souvisí také s jejich menší rozlohou.

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč)

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč)

Stavební společnosti provedly v letech 2005 až 2015 stavební práce v hodnotě 5 155 mld. Kč, z toho více než polovina (59 %) připadala na větší stavební firmy s více než 20 zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v cizině tvoří významnou součást jejich celkového obratu.
Vzhledem k tomu, že stavebnictví je na rozdíl od průmyslu pevně spjato s místem výsledné produkce (tedy výstavby), je zajímavé porovnat stavební práce v jednotlivých regionech. ČSÚ má informace pouze za podniky s 20 a více zaměstnanci.
Z hlediska objemu stavebních prací realizovaných za celé sledované období, a to ve výši 3 024 mld. Kč, se nejvíce prostavělo v Praze (22 %), s větším odstupem pak následují kraje Jihomoravský (11 %), Moravskoslezský (11 %), Středočeský (10 %) a Ústecký (8 %). Na opačném konci řady se nacházejí kraje Pardubický, Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Stavební práce podle místa stavby a typu výstavby*) v krajích ČR v letech
2005 až 2015 (v mil. Kč, v běžných cenách)

Stavební práce podle místa stavby a typu výstavby*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč, v běžných cenách)

Stavební práce lze porovnávat nejen podle místa stavby, ale také podle sídla stavebního podniku, který zakázku fakturuje jako hlavní dodavatel odběrateli. Z tabulky lze zjistit, kolik stavební společnosti se sídlem ve vybraném kraji prostavěly v ostatních regionech. Všechny firmy staví nejvíce v kraji svého sídla a často také směřují své stavební aktivity do sousedních regionů. To je vidět zejména na firmách se sídlem v Olomouckém kraji, které značnou část svých stavebních prací provedly na území Moravskoslezského kraje, kde také hodně staví firmy z krajů Zlínského a Jihomoravského.
V Jihomoravském kraji pracují společnosti se sídly v krajích Vysočina a Zlínském. Naopak společnosti z Karlovarského kraje na východ republiky za prací vůbec necestují. Nejvíce stavebních příležitostí je v Praze, proto sem za prací přicházejí také stavební společnosti ze všech částí republiky.
Pro veřejné zadavatele bylo v České republice v období let 2005 až 2015 celkem realizováno 1 256 mld. Kč, což je 42 % z celkového objemu vynaložených prostředků. Nejvyšší podíl byl vynaložen v roce 2009, což souvisí s rozsáhlou výstavbou dopravní infrastruktury, nejnižší pak v roce 2013. Podíl prací pro veřejné zadavatele se v jednotlivých krajích pohybuje v dlouhodobém součtu od 37 % (ve Středočeském kraji) do 54 % (v kraji Karlovarském).

Stavební práce podle místa stavby a sídla firmy*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v %, sídlo firmy = 100 %)

Stavební práce podle místa stavby a sídla firmy*) v krajích ČR v letech 2005 až 2015 (v %, sídlo firmy = 100 %)

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty