Staví se i na horách

Bytová výstavba se v letech 2000 až 2015 nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Byty byly dokončovány také v horských či rekreačních oblastech.

V těchto oblastech s relativně řídkým osídlením šlo častěji o byty k rekreaci. Příkladem takových obcí jsou Říčky v Orlických horách s nejvyšší intenzitou dokončených bytů za uplynulých šest let. V přepočtu na 1 tis. obyvatel zde bylo každoročně dokončeno 92 bytů, v Ostružné v okrese Jeseník 69 bytů a v šumavské Kvildě 39 bytů.
V menším počtu jsou zastoupeny také obce z rekreačních a relaxačních zón, kam se do nových bytů stěhují obyvatelé natrvalo. Jejich příkladem z první dvacítky obcí s nejvyšší intenzitou dokončených bytů jsou Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov (54 bytů na 1 tis. obyvatel), Boží Dar v okrese Karlovy Vary (42 bytů na 1 tis. obyvatel) a Skryje v okrese Brno-venkov (41 bytů na 1 tis. obyvatel).

Bytová výstavba v obcích ČR v letech 2010 až 2015

Bytová výstavba v obcích ČR v letech 2010 až 2015

Oživení ekonomiky v roce 2014 přineslo i rozvoj bytové výstavby

Po roce 2013, kdy byla celostátně zahájena výstavba nejmenšího počtu bytů od roku 2000, se počty zahájených bytů začaly zvyšovat. S ročním posunem totéž platí pro dokončené byty. Jejich počet dosáhl v celostátním měřítku svého dna v roce 2014 a v roce 2015 se již zvýšil.
V České republice bylo v roce 2015 zahájeno přes 26 tis. a dokončeno 25 tis. bytů. Ve srovnání s rozsáhlou bytovou výstavbou, která vyvrcholila v roce 2007, jsou však tyto výsledky o 40 % nižší.
Obdobný vývoj sledovala bytová výstavba i v jednotlivých krajích. Poněkud se z něho vymykalo hlavní město Praha, kde nastal obrat k lepšímu již v roce 2012. Oživením a rozvojem výstavby se Praha stala v letech 2014 a 2015 krajem s největším počtem zahájených i dokončených bytů.
Kromě hlavního města zaznamenalo v roce 2015 meziroční zvýšení počtu zahájených nebo dokončených bytů dalších osm krajů. Nárůst počtu bytů v obou fázích výstavby byl zjištěn v šesti krajích – v hlavním městě Praze, Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Zlínském a v Moravskoslezském kraji. Naopak meziroční pokles v obou fázích současně byl zaznamenán ve dvou krajích – v Jihočeském a Libereckém.

Bytová výstavba v krajích ČR v letech 2010 až 2015

Bytová výstavba v krajích ČR v letech 2010 až 2015

 

V letech 2010 až 2015 byla v České republice zahájena výstavba 152 tis. bytů a zkolaudováno bylo téměř 169 tis. bytů. Bytová výstavba největšího rozsahu byla realizována v krajích hospodářsky nejsilnějších a zároveň nejlidnatějších – v hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském. V těchto krajích, kde žije necelých 36 % obyvatel ČR, se odehrávala zhruba polovina celorepublikové bytové výstavby.
V bytové výstavbě ČR podle druhu stavby dlouhodobě převládaly byty v nových rodinných domech, které tvořily 58 % z celkového počtu dokončených bytů; podíl bytů v nových bytových domech dosahoval 26 %. Většina krajů měla zpravidla podíl bytů v nových rodinných domech mezi 66 a 75 % a podíl bytů v nových bytových domech mezi 10 a 21 %.

Zahájené a dokončené byty v České republice v letech 2000 až 2015 (v tis.)

Zahájené a dokončené byty v České republice v letech 2000 až 2015 (v tis.)

 

Naprosto odlišnou strukturu má hlavní město Praha, které je městskou aglomerací a tudíž v jeho výstavbě logicky převažují byty v nových bytových domech. Jejich podíl na dokončených bytech představoval 75 %, zatímco byty v nových rodinných domech tvořily jen 12 %.
Kraje Středočeský, hlavní město Praha a Jihomoravský zůstaly na špici v krajské bytové výstavbě i po přepočtu na 1 tis. obyvatel. V období let 2010 až 2015 měly nadprůměrnou intenzitu dokončování výstavby bytů (průměr ČR 2,7 bytu na 1 tis. obyvatel za rok). Mezi kraje s nadprůměrnou intenzitou zahájených bytů se zařadily ještě kraje Plzeňský a Jihočeský. Ostatní měly intenzitu bytové výstavby podprůměrnou.
V letech 2010 až 2013 měl nejvyšší intenzitu zahájené i dokončené bytové výstavby Středočeský kraj, který byl v roce 2014 odsunut krajem hlavní město Praha na druhé místo. Také v roce 2015 mělo nejvyšší intenzitu výstavby bytů hlavní město (4,1 zahájených i dokončených bytů na 1 tis. obyvatel). Krajem s nejnižší intenzitou bytové výstavby byl a je v dlouhodobém pohledu od roku 1990 Ústecký kraj.

Bytová výstavba ve městech a obcích v letech 2010 až 2015

Bytová výstavba ve městech a obcích v letech 2010 až 2015

Kde se v České republice stavělo nejvíce

Absolutně největší počet bytů byl postaven ve velkých městech. Za Prahou s více než 27 tis. dokončenými byty a Brnem s více než 7 tis. byty se umístily s více než 2 tis. dokončenými byty Ostrava, Plzeň a České Budějovice.
V první dvacítce obcí s největší bytovou výstavbou byla všechna krajská města, s výjimkou Zlína a Ústí nad Labem, dále sem patřila středočeská města – Brandýs nad Labem, Kladno, Kolín, Beroun, Králův Dvůr, Jesenice, Říčany, a z dalších měst Opava a Prostějov.
Naproti tomu žádný byt nebyl ve sledovaném období dokončen v 575 obcích ČR, což představuje 9 % z celkového počtu 6 253 obcí. Většinou šlo o menší obce do 500 obyvatel, ale bylo mezi nimi i 18 obcí s 500 až 1 000 obyvatel a jedna obec s více než 2 tis. obyvateli (Obrnice na Mostecku).
Údaje o dokončených bytech podle obcí v přepočtu na 1 tis. obyvatel potvrzují vysokou intenzitu výstavby v samotné Praze a jejím širokém okolí, ale i v okolí dalších velkých (většinou krajských) měst. Jejich výstavba následně zvyšuje počet obyvatel dané obce. Na přední místa podle intenzity bytové výstavby se zařadily převážně obce Středočeského kraje. Mezi nimi Nupaky, Nová Ves, Herink a Zlatá z okresu Praha-východ v letech 2010 až 2015 svůj počet obyvatel zdvojnásobily.

Intenzita bytové výstavby v krajích ČR v letech 2010 až 2015
(na 1 tis. obyv. – roční průměr)

Intenzita bytové výstavby v krajích ČR v letech 2010 až 2015 (na 1 tis. obyv. – roční průměr)

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty