Kolik vydělávají sestry a porodní asistentky

VYDÁNÍ: 10/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Sestry a porodní asistentky, které pracují v organizacích za plat, jsou na tom lépe než jejich kolegyně pobírající mzdu. Medián jejich platů byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře. Tento rozdíl dosáhl v roce 2015 dokonce 8 tis. Kč.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek se od roku 2012 zvýšil z 24 402 Kč na 26 626 Kč za rok 2015. Mzdy v tomto období ovšem stoupaly téměř ve všech profesích, a tak růst mediánu mezd a platů sester o 9,1 % byl jen o málo rychlejší než například růst mediánového výdělku lékařů (o 8,5 %) nebo souhrnného mediánu mezd v ČR, který vzrostl o 7,9 %.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Všeobecné sestry a porodní asistentky pochopitelně nejsou z hlediska odměňování homogenní skupinou zaměstnanců. Výše jejich výdělku se liší podle nejrůznějších kritérií, jakými jsou například stupeň a obor specializace, kraj, ve kterém pracují, nebo věk, což souvisí především s délkou jejich praxe. Významným faktorem je zejména to, zda jsou odměňovány platem podle státem stanovených platových tabulek, což se týká zejména organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice a specia­lizované ústavy, nebo příspěvkových organizací krajů. Zaměstnanci soukromých nemocnic a ostatních lůžkových zařízení, tedy většinou akciových společností nebo společností s ručením omezeným, či sestry pracující v soukromých ambulancích jsou odměňováni mzdou. Pro tu plošné tabulky nejsou, stát má tak menší možnosti jejího ovlivnění. Tato praxe se týká i těch krajských, městských či oblastních nemocnic, které fungují jako obchodní společnosti s většinovým podílem kraje nebo města.
Ze skupiny všeobecných sester a porodních asistentek tvoří porodní asistentky jen asi čtyři procenta. Tři procenta tvoří porodní asistentky bez specializace a jedno procento porodní asistentky se specializací (pro intenzivní péči, perioperační péči a další). V roce 2015 činil medián mezd a platů porodních asistentek 27 384 Kč.
Velkou většinu (96 %) ze souboru všeobecných sester a porodních asistentek představují právě všeobecné sestry, a proto celkový medián mezd a platů skupiny všeobecných sester a porodních asistentek nejvíce ovlivňují právě jejich výdělky.

Medián výdělku všeobecných sester podle specializace v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Medián výdělku všeobecných sester podle specializace v letech 2012 až 2015 (v Kč)

Nejvíce si vydělají v Praze a v Plzeňském kraji)

Všeobecných sester bez specializace je asi třikrát více než všeobecných sester se specializací. Rozdíl v mediánu mezd a platů sester s a bez specializace se v posledních letech pohybuje okolo 6 tis. Kč a postupně se mírně zvyšuje. Přitom výdělky sester se specializací mezi lety 2012 a 2015 nerostly tak rychle jako výdělky sester bez specializace (nárůst o 8,8 % oproti 9,6 %). V loňském roce se medián mezd a platů sester bez specializace dostal na hodnotu 24 940 Kč. U sester se specializací poprvé překonal třicetitisícovou hranici a dosáhl úrovně 31 233 Kč.

Medián ovlivňují příplatky

Výše mediánu mezd a platů sester a porodních asistentek zahrnují jejich celkový hrubý výdělek včetně všech příplatků za přesčasové hodiny, noční a víkendové směny, osobních příplatků, odměn atd.

Regiony, ve kterých si zdravotní sestry a porodní asistentky vydělají nejméně, jsou kraje Zlínský a Pardubický, kde medián jejich výdělku nedosahuje ani 23 tis. Kč. Méně než 25 tis. Kč je také mediánová hodnota mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v severozápadních oblastech naší republiky (kraje Liberecký, Karlovarský a Ústecký) a v Kraji Vysočina. Nejlépe odměňovány jsou naopak sestry a porodní asistentky v krajích hlavní město Praha a v Plzeňském, kde se mediánová hodnota jejich mezd a platů pohybuje kolem 30 tis. Kč.

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek podle věku v roce 2015 (v Kč)

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek podle věku v roce 2015 (v Kč)

Sestry a porodní asistentky zaměstnané v organizacích odměňujících platem jsou na tom z hlediska výdělku dlouhodobě lépe než jejich kolegyně pracující v zařízeních, která odměňují mzdou. Medián platů sester a porodních asistentek byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře a v roce 2015 dosáhl tento rozdíl 8 tis. Kč. To je pochopitelně dáno tím, že medián výdělků sester v platové sféře rostl rychleji než v mzdové sféře (nárůst o 10,1 % u platů oproti 8,9 % u mezd). V roce 2015 činil medián výdělků všeobecných sester a porodních asistentek v platové sféře 30 859 Kč, zatímco v mzdové sféře to bylo 22 806 Kč.
Také z hlediska věku zdravotních sester a porodních asistentek byl odlišný vývoj v mzdové a platové sféře. Zatímco v organizacích odměňujících platem si nejvíce polepšily sestry ve věku nad 35 let (nejvýraznější zvýšení mediánu platu o 11 % bylo u sester ve věku 45 až 54 let), v zařízeních vyplácejících mzdu nejvíce stoupl medián mzdy u sester ve věku 30 až 34 let (o 14 %).
Podle očekávání se medián platu sester a porodních asistentek zvyšuje spolu s věkem, což je dáno platovými tabulkami zohledňujícími roky praxe. V mzdové sféře naopak platí, že spolu s rostoucím věkem medián mezd sester a porodních asistentek klesá. Pouze u nejmladší věkové skupiny 25 až 29 let je medián mezd o trochu nižší než ve skupině sester ve věku 30 až 34 let. Toto rozložení může být ovlivněno také stupněm vzdělání, kdy mezi mladšími sestrami bude pravděpodobně vyšší zastoupení vysokoškolaček a sester se specializovanou způsobilostí.

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2015 (v Kč)

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2015 (v Kč)

Vzrostl počet sester s terciálním vzděláním

Vzhledem k současnému systému vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek narůstá podíl těch, které mají vyšší odborné, bakalářské nebo magisterské vzdělání. V roce 2015 bylo mezi sestrami a porodními asistentkami 19 % s tímto stupněm vzdělání, zatímco ještě v roce 2012 tvořily 14 %. Podíl vysokoškolaček mezi roky 2012 a 2015 vzrostl z 2,1 na 3,3 %.

Autor: , vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

1 Pings/Trackbacks pro "Kolik vydělávají sestry a porodní asistentky"

Související články

 

Pojišťovny hradí dvě třetiny výdajů na zdravotní péči

ilustrativní fotka

V České republice působilo v roce 2017 sedm zdravotních pojišťoven. Za zdraví více než 10,4 mil. klientů zaplatily 252,2 mld. Kč. Nejdražšími klienty byli muži ve věku 65–69 let.

Platy zdravotníků stoupají

ilustrativní obrázek

Od letošního ledna se o 10 % zvýšily tabulkové platy lékařů i sester. Od července náleží sestrám ve směnném provozu příplatek 2 tis. Kč. Analýza ČSÚ představuje, jak rostly jejich výdělky do roku 2016 a jak se liší v zařízeních odměňujících platem nebo mzdou.

Mzdová nerovnost se snižuje

ilustrativní foto

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu mezd u lidí s podprůměrnými mzdami. Naopak v manažerských platech byl růst jen střídmý.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

ilustrativní fotka

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.