ČSÚ od ledna 2017 chystá novinky ve Statistice rodinných účtů

Šetření Statistiky rodinných účtů bude od nového roku navazovat na šetření Životní podmínky (EU-SILC). Nedílnou součástí této reformy je i významná restrukturalizace tazatelské sítě ČSÚ.

Důvodem reformy šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je přechod od kvótního výběru na náhodný výběr tak, aby došlo ke sladění s praxí běžnou v zahraničí.

Od ledna 2017 dojde ke změnám

V právě končícím roce tak šetření SRÚ dobíhá ve stávajícím modelu na redukovaném souboru. Současně se v roce 2016 uskutečnil pilotní projekt nového modelu šetření. Od ledna 2017 už bude šetření Statistika rodinných účtů navazovat na šetření Životní podmínky (EU-SILC), se kterým mělo SRÚ největší překryv otázek (složení domácnosti, příjmy, výdaje spojené s bydlením). Realizace šetření EU-SILC vyplývá z nařízení EU, koná se tedy ve všech členských zemích EU28 a také na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v jednotlivých zemích. Neméně důležitým cílem je získat údaje, které poskytnou informace pro směřování sociální politiky i pro vyhodnocení dopadů opatření přijatých v minulosti.

Nový průkaz tazateleNový průkaz tazatele

Od ledna roku 2017 budou všichni tazatelé ČSÚ jak ve služebním poměru, tak zaměstnaní na pracovní dohodu vybaveni novými průkazy tazatele. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která nese logo ČSÚ, a je opatřena ochrannými prvky.

Zjednodušením deníku výdajů domácností se sníží zátěž respondentů

Aby se snížila zátěž respondentů, dochází ke zjednodušení deníku výdajů domácností, který se nyní bude vyplňovat chronologicky po jednotlivých dnech nikoliv třídit podle druhu výdaje. Domácnosti už nebudou muset přepisovat údaje uvedené na účtenkách, ale budou je vkládat do kapsy v deníku. Následně je pak společně s deníkem pořídí do elektronické verze specializovaná zpracovatelka Českého statistického úřadu.

Program statistických zjišťování v domácnostech v roce 2017

• šetření Životní podmínky (EU-SILC);
• Integrované šetření u domácností (IŠD), které zahrnuje Výběrové šetření pracovních sil, Výběrové šetření cestovního ruchu a šetření o Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci;
• šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ).

Domácnosti budou mít i možnost vyplňovat deník elektronicky. Řada společných otázek z šetření EU-SILC se bude pouze aktualizovat, čímž dojde k podstatnému zkrácení rozhovorů. V souvislosti s reformou SRÚ se též významně zkrátí referenční období, po které domácnosti deník vedou, a sice z 12 měsíců na dvakrát čtyři týdny.

Struktura vydání v roce 2015 (v %)

Struktura vydání v roce 2015 (v %)

Změní se podoba výstupů

V ročních časových řadách budou dostupné výstupy za Českou republiku v základních jednostupňových tříděních, jimiž jsou sociální skupiny domácností, příjmová pásma, velikost obce a druh bytu. Základní regionální údaje za územní jednotky NUTS2 budou dostupné z tříletých klouzavých průměrů dalšího třídění. Konjunkturální statistiky ve formě čtvrtletních výstupů poskytovány nebudou.

Podíl vybraných výdajových skupin na spotřebních vydáních u domácností (v %)

Podíl vybraných výdajových skupin na spotřebních vydáních u domácností (v %)

Tazatelská síť dozná podstatných změn

V souvislosti s reformou Statistiky rodinných účtů dochází také k restrukturalizaci tazatelské sítě v jednotlivých krajích. Postupně se snižuje potřeba externích tazatelů na šetření EU-SILC až na polovinu. Souběžně s tím se uvolňuje kapacita současných tazatelů Statistiky rodinných účtů. V důsledku toho bude možné navýšit výběr šetření EU-SILC o 1,6 tis. domácností, tj. na 11,6 tis. domácností, a cílový roční soubor na 2,8 tis. oslovovaných domácností pro SRÚ.
Od ledna roku 2017 budou všichni tazatelé ČSÚ jak ve služebním poměru, tak zaměstnaní na pracovní dohodu vybaveni novými průkazy tazatele. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která nese logo ČSÚ, a je opatřena ochrannými prvky. Na přední straně je umístěn 16místný identifikační kód tvořený náhodnými alfanumerickými znaky.
Prostřednictvím internetové aplikace si bude moci každý, jehož domácnost tazatel navštíví, ověřit jeho totožnost. Aplikace bude dostupná na adrese www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Po zadání kódu se zobrazí informace o tazateli, který je oprávněným držitelem průkazu, případně informace o tom, že daný průkaz je neplatný.

Ochrana individuálních údajů

Ochrana individuálních údajů je přísně dodržována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Všichni pracovníci ČSÚ, kteří se na zjišťování a zpracování údajů podílejí, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.