Irští statistici si dokážou poradit s globálními korporacemi

V Irsku je vliv globalizace, vzhledem k velikosti země, mnohem intenzivnější než v zemích typu Francie či Německa.

Jedním z klíčových důvodů usídlení řady nadnárodních společností v Irsku, je relativně nízké daňové zatížení zisku. Proto dochází v rámci optimalizace celkového daňového zatížení ke koncentraci vytvořeného zisku v Irsku prostřednictvím nastavení převodních cen mezi dodavateli a odběrateli v rámci vlastnické struktury (tzv. transfer pricing).

Irsko v objetí globálních společností

V Irsku má sídlo nebo pobočku řada nadnárodních společností. Vedle výrobních kapacit tak protéká jeho ekonomikou značné množství obchodních transakcí. Jen pro ilustraci, zhruba 50 největších nadnárodních firem představuje 70 % celkového obratu a 60 % vývozu zboží irské ekonomiky.

Reakce irských statistiků

Statistický úřad Irska reagoval na problémy spojené s globalizací již na začátku devadesátých let minulého století. Irská ekonomika už tehdy zažívala silný příliv zahraničních investic, což s sebou přinášelo značný nárůst transakcí (finančních i reálných) s ostatními zeměmi. Tyto transakce, které ovlivňovaly makroekonomické údaje a statistické indikátory za celou ekonomiku, přitom realizovalo jen několik desítek nadnárodních firem. Proto bylo na statistickém úřadu vytvořeno speciální oddělení (Consistency Unit), ve kterém začali analytici vzájemně porovnávat konzistenci jednotlivých datových zdrojů.
Zde je nutno poznamenat, že irský statistický úřad má na starosti komplexní makroekonomickou statistiku. Tedy nejenom sestavování národních účtů, ale i platební bilance, což je většinou doména centrálních bank. Mezi datové zdroje, které irští analytici využívají, patří zejména údaje z výkaznictví o tržbách a nákladech, vývozu, dovozu, mzdách a ziscích včetně administrativních zdrojů z daňových přiznání.

Irsko: složitá otázka i pro daňovou správu

Zatímco Irsko statisticky zachycuje přidanou hodnotu od globálních korporací v údajích o své ekonomice, česká ekonomika o ni naopak přichází. V praxi je obtížné rozhodnout, zda se přidaná hodnota vytváří tam, kde je výrobek fyzicky vyroben, nebo tam, kde se o jeho výrobě rozhodlo. Pro statistiky i daňovou správu je to těžká otázka. Je složité vyčíslit například hodnotu značky a přístupu na globální trhy. Před několika lety bylo Irsko v obdobné situaci, jako je dnes Česká republika. V jeho ekonomice nadnárodní společnosti primárně využívaly výrobní kapacity, teprve časem se do Irska přesunula vrcholová sídla nadnárodních řetězců. Dnes stojí irská ekonomika na domácí průmyslové produkci, která zajišťuje vysokou míru zaměstnanosti, ale i na příspěvcích nadnárodních korporací, které v ní sídlí.

Vznik jednotného kontaktního místa

V roce 2010 byl tento analytický útvar personálně posílen. Vzniklo nové oddělení (Large Cases Unit – LCU), ve kterém se šest statistiků kromě analytické činnosti začalo zabývat i sběrem dat od vybraných nadnárodních společností. Jednalo se o takové organizace, které sice sídlily v Irsku, ale měly zde jen minimální aktivity a jejich produkce byla orientována na vývoz. Patřily sem zejména společnosti podnikající v odvětvích farmaceutického průmyslu, zdravotních přístrojů, výroby počítačů a elektroniky, vývoje softwaru a potravinářského průmyslu. Sběr dat za tyto společnosti probíhá elektronicky. Informace o jejich ekonomické činnosti jsou analytiky konsolidovány do jednotných výkazů počínaje měsíčními údaji o tržbách, přes čtvrtletní až po roční frekvenci, kdy jsou požadovány detailní informace z účetních výkazů. Pro tyto společnosti slouží LCU jako jediné kontaktní místo. Jeho pracovníci je také osobně navštěvují a konzultují metodické otázky, vyjasňují si problémy s konzistencí datových zdrojů, případně se ptají na vztahy ve skupině podniků, záměry do budoucna apod. Tímto přístupem je zajištěna vysoká konzistence publikovaných dat, přičemž větší pozornost (zhruba 80 % času) je věnována deseti nejsložitějším případům. Irský statistický úřad patří v této oblasti mezi nejvíce zkušené instituce v Evropě.