Rada EU ECOFIN přijala Závěry o statistice

Začátkem listopadu 2016 se uskutečnilo v pořadí již 3 495. zasedání Rady EU. Vedl ho slovenský ministr financí Peter Kažimír. Evropská komise na něm představila aktuální informace o vývoji statistiky EU v uplynulém období. Rada pak následně přijala Závěry o statistice.

Závěry Rady se týkaly zajištění kvality klíčových statistických údajů. Rada vzala na vědomí zprávu Komise o uplatňování Kodexu evropské statistiky (Kodex). Uvítala iniciativy Komise, které se týkaly posuzování kvality makroekonomických statistik s cílem zavést pro uživatele integrální a harmonizovaný systém zpráv o kvalitě v oblastech národních účtů a platební bilance. Zdůraznila, že nutným předpokladem pro zajištění dostupnosti všech souborů údajů, ze kterých vycházejí makroekonomické a měnové analýzy na úrovni členských států a na úrovni EU, je přísné dodržování skončení doby platnosti odchylek v rámci ESA2010 ze strany těch členských států, kterých se to týká.
Rada vzala na vědomí vývoj popsaný ve zprávě Hospodářského a finančního výboru za rok 2016 o požadavcích na informace v hospodářské a měnové unii. Vyzvala Komisi a Hospodářský a finanční výbor, aby dále zlepšovaly řízení statistických procedur uplatňovaných v rámci postupu při nadměrném schodku.
Další Závěry se týkaly statistiky v oblasti postupu při strukturální a makroekonomické nerovnováze, sociální statistice, globalizaci a investic do statistické infrastruktury a jejího udržování.
V oblasti sociální statistiky Rada zdůraznila nové výzvy související s migrací a vyzvala Komisi a členské státy, aby nadále vyvíjely komplexní statistickou a informační databázi. Uznala význam včasnějších, lepších a integrovaných údajů o nerovnosti a chudobě včetně údajů o distribuci příjmů, spotřeby a bohatství a údajů o hlavních složkách sociálních výdajů.

European Statistical Governance Advisory Board – ESGAB

ESGAB byla zřízena 16. března 2008 Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES a její vytvoření vyplynulo ze sdělení Komise Evropskému parlamentu a Rady z 25. dubna 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství. V tomto prohlášení Evropská komise zdůraznila prospěšnost tohoto externího orgánu při dohledu nad dodržováním Kodexu evropské statistiky ESS. Mezi úkoly ESGAB patří mimo jiné: připravovat výroční zprávu pro Evropský parlament a Radu o dodržování Kodexu a předložit zprávu Komisi, poskytovat Komisi poradenství o opatřeních k usnadnění dodržování Kodexu a o otázkách týkajících se důvěry uživatelů v evropskou statistiku, o způsobu šíření Kodexu mezi uživateli a o aktualizaci Kodexu. ESGAB má sedm členů volených na tři roky (dvakrát po sobě se jmenování může opakovat) včetně předsedy, který je po konzultaci s Komisí a schválení Evropským parlamentem jmenován Radou. Zajímavostí je, že předseda poradní komise nesmí být zároveň členem žádného národního statistického úřadu ani Eurostatu, ani takovou funkci nesměl zastávat poslední dva roky před jmenováním. Toto ustanovení reaguje na požadavek nezávislosti, protože úlohou ESGAB je posuzovat, jak orgány ESS přistupují k plnění Kodexu. Od 1. února 2015 je předsedou Martti Hetemäki a dalšími členy jsou Patricia O’Hara, Enrico Giovannini, Pilar Martín Guzmán, Günter Kopsch a Constantin Marius Profiroiu.

ilustrativní obrázek

Výzvy spojené s globalizací

V oblasti investice do statistické infrastruktury a jejího udržování Rada uznala, že Evropský statistický systém (ESS) čelí řadě výzev, včetně zvýšené poptávky po údajích a omezení zdrojů, které jsou k dispozici pro zajišťování kvalitních statistik. Rada opět zdůraznila svůj postoj, že ESS by měl být zajišťován s odpovídajícími finančními zdroji s cílem plnit potřeby pravidelných a vysoce kvalitních úředních statistik na úrovni členských států a EU.
Rada se dále věnovala osmé zprávě Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB), která obsahuje nezávislý přehled o provádění Kodexu evropské statistiky v rámci ESS a Eurostatu. V letošní zprávě o provádění Kodexu ESGAB jmenuje 16 doporučení s cílem revidovat Kodex v zájmu zohlednění soukromých poskytovatelů údajů a vícenásobných zdrojů, zlepšit údaje o nákladech statistické produkce a význam dobré koordinace poskytovatelů evropských statistik v rámci národních statistických systémů, spolu s výzvou o dosažení pokroku ohledně přístupu národních statistických úřadů k administrativním údajům.
V rámci ESS obecně platí, že Kodex je řádně dodržován. V řadě oblastí bylo dosaženo pokroku, ale ESGAB upozorňuje na oblasti, v nichž je zapotřebí pokročit ještě výrazněji. Mezi ně patří nábor a propouštění vedoucích pracovníků Eurostatu a národních statistických úřadů, srovnatelné informace o nákladech na tvorbu statistik, větší používání administrativních údajů a koordinace s jinými vnitrostátními orgány produkujícími evropské statistiky.

Co je to RADA EU ECOFIN

Rada EU ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) je odpovědná za politiku Evropské unie ve třech hlavních oblastech – hospodářské politice, daňových otázkách a regulaci finančních služeb. Připravuje také roční rozpočet EU a zabývá se právními a praktickými aspekty jednotné měny – eura. V Radě ECOFIN zasedají ministři hospodářství a financí všech členských států a jednání se účastní též příslušní evropští komisaři. Zasedání Rady ECOFIN se konají zpravidla jednou měsíčně.

Varování před zneužíváním statistiky

ESGAB také vyzývá k ještě většímu úsilí o zajištění důvěry v evropské statistiky. Zneužití statistik v politické diskusi může vést k vážnému ohrožení důvěry veřejnosti v oficiální statistiky. Přestože bylo vždy možné prezentovat statistiky zavádějícím způsobem, z vysokého počtu institucí a agentur, které dnes produkují údaje, vyplývá, že statistická „fakta“ lze poskytovat ohledně nejrůznějších témat, v různé kvalitě a občas s rozporným vyzněním. ESGAB doporučuje, aby se statistické úřady – v souladu s principy Kodexu – nejen veřejně vyjadřovaly ke kritice a zneužívání oficiálních statistik, ale aby také v odůvodněných případech kvalitu svých statistik důrazně hájily.