Výroba aut táhne víc slovenský než český průmysl

Mimořádně dynamický automobilový průmysl má na slovenské produkci průmyslu výrazně vyšší podíl než u nás. Jestliže Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy, pak Slovenská se dá označit za královnu automobilového průmyslu.

Součástí Rychlé informace za průmysl, kterou vydává ČSÚ začátkem každého měsíce, je i graf, který srovnává vývoj průmyslové produkce v České republice, v sousedních zemích (na Slovensku, v Německu a v Rakousku) a v EU28. Ukazuje sezónně očištěný bazický index průmyslové produkce, tedy porovnání s průměrem roku 2010. V posledních letech je na něm vidět, jak se naši východní sousedé vzdalují od ostatních sledovaných zemí mílovými kroky. Proč tomu tak je a čím se od sebe liší český a slovenský průmysl?

Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (průměr roku 2010 = 100, sezónně očištěno)

Index průmyslové produkce - mezinárodní srovnání (průměr roku 2010 = 100, sezónně očištěno)

Objem průmyslové produkce se v SR za 10 let zdvojnásobil

Když se podíváme na hodnoty v nejdelší dostupné časové řadě, která začíná lednem roku 2000, vidíme nejen globální ekonomickou krizi, která průmysl v našem regionu ovlivnila podstatným způsobem, ale především rozdílnou startovní pozici českého a slovenského průmyslu. Zatímco průmyslová produkce v České republice v roce 2000 dosahovala necelých 70 % produkce roku 2010 a 60 % produkce roku 2015, objem průmyslové produkce na Slovensku se mezi lety 2000 a 2010 zdvojnásobil. Podobně výrazně rostl i v dalších letech – v roce 2000 činil 53 % roku 2010 a necelých 40 % produkce roku 2015. Pokud porovnáme začátek časové řady se začátkem roku 2008, kdy vrcholila předkrizová konjunktura, pak vidíme, že český průmysl se nacházel v roce 2000 na 60 % úrovně roku 2008 a slovenský byl dokonce o více než polovinu menší (na 48 % úrovně roku 2008).
Ve velmi hrubém členění – podle hlavních průmyslových seskupení (HPS) – je struktura průmyslu v ČR a v SR na první pohled podobná. V podstatě kopíruje i celounijní průměr. Přes třetinu přidané hodnoty průmyslu (v pojetí krátkodobé statistiky jde o těžbu a dobývání, zpracovatelský průmysl a výrobu a rozvod elektřiny a plynu) tvoří HPS pro mezispotřebu. Na Slovensku je však silnější HPS pro mezispotřebu a HPS pro dlouhodobou spotřebu. Naopak menší podíl zaujímá HPS pro investice.
Navážeme-li na oba zmíněné úhly pohledu (vývoj od roku 2000 a hrubou strukturu průmyslu) a vezmeme-li si na pomoc strukturální podnikovou statistiku a ukazatel tržeb (v běžných cenách), uvidíme zajímavé změny ve struktuře průmyslů v čase. V obou zemích jasně dominuje zpracovatelský průmysl, byť výrazněji na Slovensku. Pět nejvýznamnějších odvětví zpracovatelského průmyslu je shodných. Na prvním místě je v obou zemích s velkým předstihem výroba motorových vozidel (kromě motocyklů).
Zásadní rozdíl je v nárůstu podílu automobilového průmyslu na Slovensku. Zatímco ještě v roce 2006 byl jeho podíl na tržbách průmyslu celkem v ČR i v SR prakticky srovnatelný, resp. se lišil o 2 p. b., v roce 2016 už rozdíl činil osm procentních bodů. V České republice se v roce 2014 podílela výroba motorových vozidel na celkových tržbách průmyslu 19 %, na Slovensku to bylo 27 % a za posledních devět let se podíl navýšil přibližně o 10 p. b.

Index průmyslové produkce: rozdíly v dynamice průmyslu celkem a výroby motorových vozidel *) (výpočet založený na bazickém indexu, čtvrtletní kumulace, neočištěno)

Index průmyslové produkce: rozdíly v dynamice průmyslu celkem a výroby motorových vozidel *) (výpočet založený na bazickém indexu, čtvrtletní kumulace, neočištěno)

V roce 2014 utržily podniky ve zpracovatelském průmyslu na Slovensku 67 mld. eur a v ČR 150 mld. eur, což bylo 2,2krát více. V roce 2006 však byly české tržby ještě 3,1krát vyšší než slovenské a v roce 2014 zase o více než čtvrtinu vyšší než v roce 2006 (na Slovensku však byly vyšší o téměř 80 %).
V automobilovém průmyslu byly tržby v roce 2014 v České republice 1,7krát vyšší než na Slovensku, avšak v roce 2006 to ještě bylo 2,7krát. Zatímco v České republice byly tržby v automobilovém průmyslu v roce 2014 o 70 % vyšší než v roce 2006, na Slovensku to bylo o více než 170 %.
A nyní se vrátíme zpět k indexu průmyslové produkce. Štatistický úrad Slovenskej republiky sice publikuje pouze agregát za odvětví CZ-NACE 29 a 30 (výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení). Váha druhého jmenovaného odvětví je velmi malá, takže pro potřeby této analýzy je dobře použitelný.
V říjnu roku 2016 slovenský průmysl vykázal meziroční růst o 3,4 %, od počátku roku pak o 3,5 % (údaje očištěné od vlivu počtu pracovních dnů). Agregát výroba dopravních prostředků zaznamenal v prvních deseti měsících roku 2016 nejvýraznější růst, a to o 8,4 %.
Fakt, že za výrazným nárůstem průmyslové produkce na Slovensku stojí především výroba dopravních prostředků, demonstruje i graf, který srovnává dynamiku průmyslu České a Slovenské republiky celkem a dále pak dynamiku odvětví výroba motorových vozidel. Zejména v letech 2012 až 2014 byl rozdíl mezi nárůstem průmyslové produkce celkem a produkce automobilového průmyslu na Slovensku mnohem výraznější než v České republice.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika