Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

VYDÁNÍ: 01/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že zatímco v prosinci roku 2004 bylo v ČR evidováno necelých 24 tis. osob, které měly uvalenu exekuční srážku na důchod (starobní, pozůstalostní nebo invalidní), v prosinci roku 2015 to již bylo téměř 80 tis. a jejich počet dále roste. Oproti stavu v roce 2004 se tedy jednalo o více než trojnásobný nárůst.

Exekuci má více důchodkyň

V lednu 2016 bylo uvaleno podle ČSSZ necelých 52 tis. exekucí na starobní důchod, přičemž mírně převládaly ženy (27,6 tis.) oproti mužům (24,3 tis.). Pokud se však zaměříme na podíl jednotlivých pohlaví k celkovému počtu žen/mužů pobírajících starobní důchod, zjistíme, že exekucí jsou více zatíženi muži. Podíl mužů, kteří mají v České republice starobní důchod zatížený exekucí, tvoří 2,7 %, u žen je tento podíl nižší, jen 1,9 %.

Vývoj počtu osob pobírajících jednotlivé typy důchodů a počtu osob s exekuční srážkou na důchod v ČR v období 2004–2015

Vývoj počtu osob pobírajících jednotlivé typy důchodů a počtu osob s exekuční srážkou na důchod v ČR v období 2004–2015

Které kraje jsou nejvíce ohroženy exekucemi na důchod

Bylo možné namítnout, že vyšší počty osob s exekucí jsou přirozené v krajích, kde jsou také vyšší počty osob pobírajících důchod. Pokud se zaměříme na muže s exekucí na starobní důchod, měl by být jejich podíl 2,7 % ze všech mužů, kterým je vyplácen starobní důchod v České republice. U žen je tento celorepublikový podíl o necelý jeden procentní bod nižší a dosahuje hodnoty 1,9 % z žen pobírajících starobní důchod. Díky těmto hodnotám je možné jednoduché srovnání krajů. To ukáže, zda je zde počet osob s exekucí na starobní důchod opravdu vyšší než v ostatních krajích, anebo zda jde o vliv většího počtu osob pobírajících starobní důchod.
Kraje Ústecký a Moravskoslezský mají vyšší podíl mužů i žen s exekucí, než je celorepublikový průměr. Naopak kraje Středočeský, Jihomoravský a Hlavní město Praha nepřevyšují tento průměr. Vyšší zastoupení mužů a žen s exekucí na důchod je zde způsobeno obecně vyšším počtem osob pobírajících důchod. Dalšími kraji, kde je vyšší podíl mužů i žen s exekucí na starobní důchod, jsou Liberecký a Karlovarský, byť se v absolutních počtech jedná o kraje s nízkými počty osob s exekucí na důchod.

Počty důchodců (mužů) s exekuční srážkou v členění podle kraje a typu důchodu, leden 2016 (v tis.)

Počty důchodců (mužů) s exekuční srážkou v členění podle kraje a typu důchodu, leden 2016 (v tis.)

Jaká je průměrná výše exekuční srážky

Průměrná výše starobního důchodu s exekuční srážkou za celou Českou republiku činí 10 891 Kč. Průměrná výše exekuční srážky tvoří od 16 do 23 % starobního důchodu zatíženého touto srážkou v závislosti na pohlaví a kraji, který zvolíme.
Osoby, které mají na starobní důchod uvalenu exekuční srážku, se od zbylé populace více či méně odlišují v mnoha charakteristikách. I v případě průměrného věku jsou patrné rozdíly. Průměrný věk osob, které v České republice pobíraly v lednu 2016 starobní důchod, činil 71,6 let u mužů a 71,2 let u žen. Průměrný věk osob, které měly uvalenu exekuční srážku na starobní důchod, dosahoval u mužů 67,2 let a u žen 66,4 let. Ze zkoumaných hodnot jasně vyplývá rozdíl ve věku osob, kterým je vyplácen starobní důchod, a těch, které mají na tento důchod uvalenu exekuční srážku. Pohybuje se od 3,4 do 5,7 let v závislosti na pohlaví a kraji.

Počty důchodkyň (žen) s exekuční srážkou v členění podle kraje a druhu důchodu, leden 2016 (v tis.)

Počty důchodkyň (žen) s exekuční srážkou v členění podle kraje a druhu důchodu, leden 2016 (v tis.)

Proč se senioři zadlužují

Jedním z důvodů zadlužení seniorů může být snaha pomoci druhým, nejčastěji dětem nebo vnoučatům. Senioři ovšem nedokážou odhadnout, jaká bude konečná výše závazku a zda jsou schopni pokrýt své životní potřeby. Dalším způsobem vzniku dluhu mohou být nechvalně proslulé předváděcí akce zaměřené na prodej zboží, jehož cena mnohdy převyšuje finanční možnosti osob pobírajících starobní důchod. I zde hraje často svou roli snaha seniorů o koupi „kvalitního“ a „zdraví prospěšného“ zboží pro jejich děti či vnoučata. V obou těchto případech se může projevovat snížená schopnost orientace seniorů v nabídce finančních služeb a podcenění rizika. Jiným důvodem, který nebývá tak často zmiňován, je fakt, že senioři si dluh přinesou již ze svého ekonomicky aktivního života. Tudíž se jedná o dluh, který pouze pokračuje i v době pobírání starobního důchodu. Takový dluh vznikl například v důsledku provozování živnosti, (ne)placení daní, odvodů, poplatků či výživného.

Metodická poznámka autorky

Pro účely tohoto článku jsem využila dostupné údaje o počtech osob pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod a počtu osob s exekucí na důchod v letech 2004 až 2015 v hrubém členění, tj. bez dalšího dělení podle věku, pohlaví atp. Jelikož se v roce 2010 změnila legislativa, došlo k novele zákona o důchodovém pojištění, takže osoby pobírající invalidní důchod dovršením věku 65 let začaly přecházet do skupiny osob pobírajících důchod starobní, projevilo se to i ve statistice.
Údaje za osoby s exekucí na důchod jsou v podrobnějším členění dostupné pouze od ledna 2016, takže není možné časové srovnání. Zdrojem statistik byla do roku 2015 pouze evidence důchodů. Od roku 2016 je to již evidence důchodů včetně vyplácených účetních zániků. Informace o souběhu více exekučních příkazů u jedné osoby nebo to, jak dlouho je již exekuce vymáhána, nebylo možné z databáze ČSSZ zjistit.

Autor:

2 Pings/Trackbacks pro "Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil"

Související články

 

V domácím prostředí se senioři zotavují rychleji

V roce 2020 by mělo žít v České republice 2,2 mil. osob starších 65 let. Stále rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Již dnes stojí dlouhodobá péče ročně zhruba 1,4 % hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách.

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

ilustrativní obrázek

Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou. V roce 2017 pokračoval trend měnící se věkové struktury ve směru stárnutí populace.

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

Ilustrativní fotka

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Soudy nařídí 700 tisíc exekucí ročně

Náhled_JUDr.Jana Tvrdková

Jana Tvrdková, šéfka Exekutorského úřadu Praha 4, říká, že každý rok je v Česku zahájeno 700 tisíc exekucí. Vyplývá to z aktuálních statistických údajů, které každý rok v únoru zveřejňuje Exekutorská komora ČR.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Chudoba postihuje i zaměstnané

ilustrativní fotka

Pod hranicí chudoby byl v roce 2015 každý desátý Čech. Nejčastěji se jednalo o nezaměstnaného, starobního důchodce a dítě mladší 16 let. Mezi nimi se však vyskytovala i pracující osoba. Proč?

Se svým příjmem obtížně vycházela třetina domácností

ilustrativní fotka

V roce 2014 rostly peněžní příjmy českých domácností nejrychleji od roku 2008. Navýšení příjmů zaznamenaly všechny typy domácností. Přesto zhruba třetina z nich v šetření ČSÚ uvedla, že se svými příjmy vycházela s obtížemi.

Jak si vedou české domácnosti z pohledu národních účtů

ilustrativní obrázek

Za posledních 20 let vzrostly průměrné mzdy a platy v ČR více než trojnásobně, avšak průměrný příjem OSVČ jen 1,5krát. Do práce mimo ČR dojíždělo téměř 50 tis. zaměstnanců. V průměru si vydělali téměř 2,5krát více než v ČR.

Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize

Ilustrační foto

Ve statistice národních účtů se můžeme setkat s hrubým disponibilním důchodem domácností. V prvních třech čtvrtletích 2015 dosáhl 1 694,7 mld. Kč nominálně a meziročně stoupl o 38,8 mld. O čem tento ukazatel vypovídá?

Hraniční meze chudoby

ilustrativní fotka

Téměř polovina členů tuzemských domácností tvořených pouze jedním rodičem s alespoň jedním závislým dítětem spadla v roce 2014 pod druhou hranici chudoby. V podobné situaci bylo 45 % osamělých žen, resp. osob ve věku 65 a více let.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Domácnosti seniorů

ilustrativní fotka

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Senioři v číslech

ilustrativní fotka

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Pracovat před důchodem? Jde to, ale ne všude

Ilustrační obrázek

Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel Česka ve věku 45–59 let od roku 1993 klesá. Zatímco tehdy činil více než pětinu, v roce 2012 se snížil na více než desetinu. Důvody jsou např. v posunutí hranice odchodu do důchodu a ve sníženém počtu invalidních důchodců. Ne ve všech krajích je situace příznivá.

Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký

ilustrační foto

V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává.