Muži více kouří, mají nadváhu a umírají dříve

Na nikotinu jsou v ČR závislí více muži než ženy. Muži jsou také více ohroženi nadváhou z důvodu špatné životosprávy. Jejich naděje dožití je o 6 let nižší než u žen.

Z Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS) vyplynulo, že v roce 2014 kouřilo v ČR nejvíce mužů ve věku 25–34 let. Podíl denních kuřáků ze všech kuřáků byl v této kategorii 35%. Naproti tomu nejvyšší podíl kuřaček byl zjištěn u žen ve věkové kategorii 55–64 let. Denně holdovala tabáku více než pětina takto starých žen. Zatímco ve věku 65–74 let bylo mezi ženami přibližně 10 % denních kuřaček, v téže věkové kategorii se nacházelo více než 20 % denních kuřáků. S výjimkou věkové kategorie 55–64 let, kdy rozdíly mezi oběma pohlavími byly z hlediska denního kouření relativně malé, jsou kouřením ohroženi mnohem více muži. To se také projevuje na zdravotním stavu pětačtyřicátníků.
Kouření však není zdaleka jediným rizikovým faktorem ohrožujícím obě pohlaví. Špatnou životosprávu mají jak ženy, tak muži, ale ti jí trpí mnohem více, přestože podle témat live stylových časopisů lze nabýt dojmu, že nadváha a obezita jsou výlučně ženským problémem.
Nadváhou trpí v České republice téměř dvě třetiny mužů a skoro polovina žen. V kontrastu k této informaci platí, že obezitou strádají ženy a muži podobně. U obou pohlaví se jednalo o zhruba 20% výskyt.

Podíl současných denních kuřáků v jednotlivých věkových kategoriích, 2014 (v %)

Podíl současných denních kuřáků v jednotlivých věkových kategoriích, 2014 (v %)

Podobně jako v případě kouření, také nadváha je větší problém mužů než žen i v jednotlivých kategoriích. Nejvýraznější rozdíly nacházíme ve věkovém rozpětí 35–54 let. Například ve věku 35–44 let mělo nadváhu necelých 40 % takto starých žen, ale více než 53 % stejně starých mužů.
Ve věku 65 a více let se rozdíly v nadváze mezi pohlavími stírají.
Co se týče obezity, nejvyšší rozdíly mezi oběma pohlavími se soustředí do věku 45–54 let, kdy jí trpělo 22 % takto starých žen a 30 % mužů. Ve věku 75 a více let pak obezitou strádají více ženy.
Ženy se celkově dožívají v průměru vyššího věku než muži. Na základě naděje dožití při narození (tzv. střední délky života) vidíme, že ženy mají šanci se dožít přibližně o šest let vyššího věku než muži.
Důvodů, proč tomu tak je, existuje celá řada. Na vině nejsou jen kouření a špatné stravovací návyky v kombinaci se špatným či nedostatečným pohybem.
Soustředíme-li se na populaci ve věku 55 a více let, zjistíme v nejčastějších příčinách smrti také genderové rozdíly.
Ženy ve věku 55–69 let umírají nejvíce na novotvary. Teprve až od věku 70 let představují nejčastější příčinu úmrtí nemoci oběhové soustavy.
U mužů je situace poněkud odlišná. Muži ve věku 55–59 let, pětašedesátiletí a starší umírají ve většině případů na nemoci oběhové soustavy. Pouze muži ve věku 60–64 let nejčastěji umírají na novotvary. Více ZDE.