Českému zemědělství se vloni dařilo

VYDÁNÍ: 03/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ekonomický výsledek českého zemědělství ovlivnila především dobrá úroda. Produkce odvětví v běžných cenách v roce 2016 dosáhla hodnoty 129,3 mld. Kč, tj. o 1,8 % více než v roce předchozím. Podnikatelský důchod se meziročně zvýšil o více než čtvrtinu na 20,2 mld. Kč.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla podle předběžných výsledků roku 2016 hodnoty 129,3 mld. Kč, přičemž rostlinná produkce převažovala nad živočišnou (77,3 mld. Kč, resp. 46,3 mld. Kč). Na rostlinné produkci byly největší měrou zastoupeny obiloviny (38,7 %) a technické plodiny (27,9 %). V živočišné výrobě převládala produkce mléka (47,4 %) a chov jatečných prasat (18,9 %).
Rostlinná výroba se v minulém roce, vzhledem k příznivému vývoji počasí, meziročně zvýšila o 3,5 %. Dlouhotrvající sucho v roce 2015 se totiž podepsalo na nízkých hektarových výnosech kukuřice na zrno, cukrovky, brambor i pícnin. V roce 2016 naopak sklizeň těchto komodit vzrostla, což se promítlo do navýšení hodnoty produkce u kukuřice na zrno o více než polovinu (+59,1 %), u pícnin o více než čtvrtinu (+27,3 %), přičemž v případě kukuřice na zeleno to bylo dokonce o 52,8 %. U brambor bylo zaznamenáno meziroční zvýšení o 28,7 %, u cukrovky o 22,8 %. Vysoký nárůst produkce ostatních technických plodin (+43,9 %) byl ovlivněn vysokou sklizní chmele (+59,2 %). K meziročnímu propadu hodnoty produkce, především kvůli nižší sklizni, došlo u luskovin (–13,1 %), ovoce (–18,1 %) a vinných hroznů (–9,8 %).

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2016 (v mld. Kč, běžné ceny)

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2016 (v mld. Kč, běžné ceny)

Mléko pod hranicí rentability

Živočišná produkce se důsledkem poklesu cen všech hlavních komodit, s výjimkou prasat, snížila o 0,2 %. Meziročně nejvýrazněji klesl cenový index u mléka (–14,7 %) a vajec (–11,3 %), jejich produkce tak byla v hodnotovém vyjádření meziročně nižší, přestože jejich výroba v roce 2016 proti roku 2015 vzrostla o 1,3 %, resp. 5,4 %. Vyšší meziroční index hodnoty produkce vykazují skot, prasata, ovce a kozy. Nárůst hodnoty produkce skotu, ovcí a koz ovlivnilo zpoždění při vyplácení části výrobkových dotací prvovýrobcům v roce 2015 a jejich přesun do roku 2016. Navzdory tomu v propadu zůstala hodnota produkce mléka.

Nejvýznamnější výrobky rostlinné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Nejvýznamnější výrobky rostlinné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb, které byly spotřebovány při výrobě, dosáhla v loňském roce 86,3 mld. Kč, její meziroční pokles o 3,2 % ovlivnil pozitivně výsledek odvětví, došlo ke snížení cen pohonných hmot, energie, hnojiv a krmiv. Mezispotřebu tvořily z největší části právě krmiva (35,3 %) a spotřeba energií a maziv (15,1 %). Podíl mezispotřeby na produkci zemědělství dosáhl 66,8 %.

Souhrnný zemědělský účet (SZÚ)

Základní metodologický nástroj pro měření ekonomické velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního hospodářství. SZÚ se člení na čtyři části: účet výroby, účet tvorby důchodu, účet podnikatelského důchodu a součásti kapitálového účtu. Čtvrtá část SZÚ se nesestavuje u předběžných výsledků, ale pouze u definitivních za daný rok. Produkce SZÚ je uváděna v základních běžných i stálých cenách, základní cenou se rozumí cena po započtení salda daní a dotací na výrobky.

Hrubá přidaná hodnota, která ukazuje výsledný efekt zemědělské produkce, dosáhla podle předběžného odhadu bezmála 43 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem stoupla o 13,4 %. Čistá přidaná hodnota, rozdíl hrubé přidané hodnoty a spotřeby fixního kapitálu, vzrostla meziročně na více než 25 mld. Kč (+20,1 %).
Zásadní vliv na hospodářský výsledek odvětví má objem zemědělských podpor. Kalkulovaný objem ostatních dotací na výrobu dosáhl 30,8 mld. Kč. To představovalo meziroční nárůst o 3,4 %. Jednotná platba na plochu (SAPS) činila 12,2 mld. Kč, oproti předchozímu roku se o 3,4 % snížila.
Náhrady vyplacené zaměstnancům v zemědělství rostly, meziročně o 1,2 % na 27,1 mld. Kč, přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil. Vyšší o 10,0 % bylo i pachtovné a ostatní nájemné nemovitostí, dosáhlo 6,7 mld. Kč.

Nejvýznamnější výrobky živočišné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Nejvýznamnější výrobky živočišné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Podnikatelský důchod vzrostl o čtvrtinu

Podnikatelský důchod odvětví, který odpovídá zisku před zdaněním zemědělských farem, byl vybilancován za rok 2016 ve výši 20,2 mld. Kč, tj. meziroční nárůst o 25,9 %. Jde o druhý nejlepší výsledek od roku 2000, vyššího zisku bylo dosaženo pouze v roce 2014.
Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2016 hodnoty 112,8 mld. Kč, přičemž se proti předešlému roku zvýšila o 6,2 %. Hodnota rostlinné produkce meziročně vzrostla o 11,4 % na celkových 62,9 mld. Kč, hodnota živočišné produkce o 0,2 % na 46,2 mld. Kč. Produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.
Více podrobnějších informací najdete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za rok 2016 ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Trendy v zemědělství po rozdělení společného státu

ilustrativní obrázek

Už v dobách společného státu vykazovalo české a slovenské zemědělství společné rysy, ale i odlišnosti. Po rozdělení ČSFR některé přetrvaly, v jiných došlo ke změnám. Ukažme si na několika příkladech, jakým vývojem procházelo zemědělství obou států v posledních 25 letech.

Chardonnay jen od Pálavy

ilustrativní fotka

Sklizňová plocha vinic v Jihomoravském kraji se od roku 1961 ztrojnásobila, současných téměř 15 tis. ha tvoří 93 % republikového celku. Téměř tři pětiny vinic v kraji jsou osázeny bílými odrůdami, na největší ploše jsou Veltlínské zelené a Müller Thurgau, z modrých odrůd jsou nejrozšířenější Frankovka a Svatovavřinecké.

I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

ilustrativní obrázek

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.

Na vysoké škole jsem se statistikou válčil, teď mám data rád

Ing.Marian_Jurečka_náhled

Ačkoli pro ministra zemědělství Mariana Jurečku nebyla statistika oblíbeným předmětem, dnes má data v oblibě. Využívá je denně ke své práci. Tvrdí, že data jsou pro státní správu velkou výzvou.

Spotřebu potravin sledují statistici téměř sto let

ilustrativní fotka

Zatímco v předválečném Československu sledovali statistici pouze 30 položek základních potravin, od roku 1950 už bylo jejich šetření mnohem podrobnější. Nepřetržitou časovou řadou dat za Českou republiku disponuje ČSÚ počínaje rokem 1948. Díky tomu je možné charakterizovat změny stravovacích zvyklostí.

Vývoj osevních ploch a odhady sklizně

ilustrační foto

V průběhu sklizňového období zveřejňuje ČSÚ na základě statistického zjišťování čtyři odhady sklizně, a to v červenci, v srpnu, v září a v říjnu. Definitivní výsledky sklizně potom Úřad publikuje v únoru následujícího roku.

Kraje mají své zemědělské „specializace“

ilustrační foto

Více než polovinu celorepublikové zemědělské produkce vytvářejí kraje Středočeský, Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina. Obhospodařují dohromady přes polovinu orné půdy ČR – 54 %. Nejvyšší intenzita zemědělské výroby je však v Pardubickém kraji.

Zemědělství je celosvětově největším spotřebitelem vody

Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu tvrdí, že nedostatek pitné vody v nejchudších oblastech světa nesouvisí s malým množstvím srážek, ale se špatným managementem vodních zdrojů. „Nevěnuje se zde pozornost druhé straně problému – čištění odpadních vod,“ říká hydrolog.

Od roku 2000 ubylo 113 tis. ha půdy

ilustrativní obrázek

Již tradičně vystoupili zástupci ČSÚ na tiskové konferenci, která se uskutečnila v rámci 41. ročníku výstavy Země živitelka 29. srpna v Českých Budějovicích.

V čem je české zemědělství jiné?

ilustrativní obrázek

Výsledky dosud provedených strukturálních zemědělských šetření ukazují, ve kterých aspektech se Česko odlišuje od ostatních států Evropské unie. Některé rozdíly jsou opravdu výrazné.

Zemědělství v roce 2013

ilustrativní obrázek

Podle předběžných výsledků dosáhl podnikatelský důchod zemědělských prvovýrobců v loňském roce hodnoty 16,7 mld. Kč. Od roku 1998, kdy se začal souhrnný zemědělský účet v ČSÚ sestavovat, se jedná o druhý nejlepší hospodářský výsledek.