Muži více kouří, mají nadváhu a umírají dříve

VYDÁNÍ: 03/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Na nikotinu jsou v ČR závislí více muži než ženy. Muži jsou také více ohroženi nadváhou z důvodu špatné životosprávy. Jejich naděje dožití je o 6 let nižší než u žen.

Z Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS) vyplynulo, že v roce 2014 kouřilo v ČR nejvíce mužů ve věku 25–34 let. Podíl denních kuřáků ze všech kuřáků byl v této kategorii 35%. Naproti tomu nejvyšší podíl kuřaček byl zjištěn u žen ve věkové kategorii 55–64 let. Denně holdovala tabáku více než pětina takto starých žen. Zatímco ve věku 65–74 let bylo mezi ženami přibližně 10 % denních kuřaček, v téže věkové kategorii se nacházelo více než 20 % denních kuřáků. S výjimkou věkové kategorie 55–64 let, kdy rozdíly mezi oběma pohlavími byly z hlediska denního kouření relativně malé, jsou kouřením ohroženi mnohem více muži. To se také projevuje na zdravotním stavu pětačtyřicátníků.
Kouření však není zdaleka jediným rizikovým faktorem ohrožujícím obě pohlaví. Špatnou životosprávu mají jak ženy, tak muži, ale ti jí trpí mnohem více, přestože podle témat live stylových časopisů lze nabýt dojmu, že nadváha a obezita jsou výlučně ženským problémem.
Nadváhou trpí v České republice téměř dvě třetiny mužů a skoro polovina žen. V kontrastu k této informaci platí, že obezitou strádají ženy a muži podobně. U obou pohlaví se jednalo o zhruba 20% výskyt.

Podíl současných denních kuřáků v jednotlivých věkových kategoriích, 2014 (v %)

Podíl současných denních kuřáků v jednotlivých věkových kategoriích, 2014 (v %)

Podobně jako v případě kouření, také nadváha je větší problém mužů než žen i v jednotlivých kategoriích. Nejvýraznější rozdíly nacházíme ve věkovém rozpětí 35–54 let. Například ve věku 35–44 let mělo nadváhu necelých 40 % takto starých žen, ale více než 53 % stejně starých mužů.
Ve věku 65 a více let se rozdíly v nadváze mezi pohlavími stírají.
Co se týče obezity, nejvyšší rozdíly mezi oběma pohlavími se soustředí do věku 45–54 let, kdy jí trpělo 22 % takto starých žen a 30 % mužů. Ve věku 75 a více let pak obezitou strádají více ženy.
Ženy se celkově dožívají v průměru vyššího věku než muži. Na základě naděje dožití při narození (tzv. střední délky života) vidíme, že ženy mají šanci se dožít přibližně o šest let vyššího věku než muži.
Důvodů, proč tomu tak je, existuje celá řada. Na vině nejsou jen kouření a špatné stravovací návyky v kombinaci se špatným či nedostatečným pohybem.
Soustředíme-li se na populaci ve věku 55 a více let, zjistíme v nejčastějších příčinách smrti také genderové rozdíly.
Ženy ve věku 55–69 let umírají nejvíce na novotvary. Teprve až od věku 70 let představují nejčastější příčinu úmrtí nemoci oběhové soustavy.
U mužů je situace poněkud odlišná. Muži ve věku 55–59 let, pětašedesátiletí a starší umírají ve většině případů na nemoci oběhové soustavy. Pouze muži ve věku 60–64 let nejčastěji umírají na novotvary. Více ZDE.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Světový den mozku

Mgr. Vladimíra Kalnická

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Naděje dožití při narození není ve všech krajích stejná

ilustrativní fotka

Ačkoli se může zdát, že velkoměsto neprospívá zdraví svých obyvatel, opak je pravdou. Ze všech krajů České republiky byla v uplynulých dvou letech nejvyšší naděje dožití při narození mužů i žen právě v hlavním městě Praze.

Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči

ilustrativní fotka

Náklady na zdravotnictví v České republice každoročně stoupají. Výnosy z veřejného pojištění je již nestačí pokrýt, a tak se domácnosti na jejich hrazení podílejí stále vyšší mírou. Zatímco v roce 2010 vydala ročně průměrná osoba za zdravotní péči 4 100 Kč, v roce 2015 to bylo již 4 700 Kč.

Chřipky a špatné počasí nám zkracují život

ilustrativní fotka

Střední délka života se od roku 1990 ve všech členských zemích EU prodloužila o více než šest let. Obyvatelé států západní Evropy, v nichž je naděje dožití nejvyšší, mají před sebou v průměru o více než osm let života více než lidé ze zemí střední a východní Evropy.

Absolventi vysokých škol očima genderu

ilustrativní fotka

Počet absolventů všech typů vysokých škol se pohybuje od roku 2010 kolem hodnoty 90 tis. osob. Ze šedesáti procent se jedná o ženy. Podíl absolventů soukromých škol představuje necelých 16 % všech absolventů vysokých škol.

Zaostřeno na ženy, na muže

ilustrativní fotka

Již pošestnácté v řadě vydává ČSÚ publikaci zaměřenou na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti. Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a sociální. Spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

Počet odsouzených žen se téměř ztrojnásobil

Podíl vysokoškoláků mezi odsouzenými je nepatrný. Výrazný je však vývoj podílu žen mezi odsouzenci s vysokoškolským diplomem.