Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Činnosti související s poskytováním informačních služeb uživatelům se opět zefektivnily. Dokazuje to o 11 % nižší počet vyřízených zakázek než v předchozím roce. Na www.czso.cz se totiž neustále rozšiřuje nabídka zveřejňovaných informací. V roce 2016 zde bylo zaznamenáno celkem 2 576,7 tis. návštěv 1 246,2 tis. uživatelů, kteří si zobrazili celkem 9 316,4 tis. stránek. V porovnání s rokem 2015 se zvýšil počet návštěv o 283 tis. a počet uživatelů o 177 tis. Počet zobrazení se snížil o 346 tis. Více než polovina ze všech uživatelů se na web Úřadu znovu vracela.

Složitost zakázek v letech 2008 až 2016*) (v %)

Složitost zakázek v letech 2008 až 2016*) (v %)

Webové stránky jsou uživatelsky přívětivé a informace snadněji dohledatelné. Vše souvisí s pokrokem ve vývoji moderních technologií a s neustálou snahou ČSÚ stránky vylepšovat. Uživatelé se také řadu informací dozvídají jinými komunikačními kanály, například z twitterového účtu. Rostoucí počítačová gramotnost obyvatelstva snížila počet jednoduchých dotazů. Například majitelé nemovitostí, kteří dříve kontaktovali pracovníky informačních služeb kvůli údaji o roční inflaci, který potřebují do inflačních doložek smluv, si tuto informaci už najdou sami na webu ČSÚ. O statistické výstupy je ze strany uživatelů stále velký zájem, a to hlavně o náročné a složité požadavky.

Způsob doručení požadavku v roce 2016

Způsob doručení požadavku v roce 2016

 

Velký zájem o roční výsledky začíná, jak již bylo výše zmíněno, zveřejněním roční míry inflace ve druhém lednovém týdnu. Počet dotazů během února a března výrazně převyšuje průměr ostatních měsíců, pak postupně klesá. Vliv na poptávku po datech i metodice mají i termíny odevzdávání studentských prací. Tradičně se počet dotazů zvyšuje i v době, kdy jsou respondentům rozesílány žádosti o vyplnění statistických výkazů na daný rok.
Podobně jako v minulosti uzavřel ČSÚ smlouvy o poskytnutí anonymizovaných mikrodat v rámci spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Od roku 2012 je postup žádosti o mikrodata standardizován. Na webu ČSÚ je zveřejněn návod, a to včetně jasných pravidel pro podání žádosti. Celkem bylo podepsáno 34 smluv (včetně dílčích) na poskytnutí a zpracování mikrodat; nejvíce z Výběrového šetření Životní podmínky domácností (SILC), z Výběrového šetření o inovacích a z Výběrového šetření pracovních sil.

Struktura zákazníků v roce 2016 (v %)

Struktura zákazníků v roce 2016 (v %)

 

Mezi nejčastějšími otázkami uživatelů jsou dotazy na organizační statistiku, sem patří vše, co se týká registru ekonomických subjektů. Přitom více než 70 % takových dotazů přichází na krajská pracoviště. Dlouhodobě se uživatelé zajímají o demografii, spotřebitelské ceny, inflaci, výsledky SLDB 2011, o statistiku práce a mezd atd. Rozdělení témat dotazů mezi kraje a ústředí souvisí mj. s dostupností dat. Například dotazy na zahraniční obchod zodpovídají pracovníci z ústředí, regionální informace zase statistici z krajů. V rámci mezinárodních informačních služeb vyřídili pracovníci ČSÚ nejvíce dotazníků pro OECD, Evropskou komisi, OSN a Mezinárodní měnový fond.
ČSÚ je dlouhodobě zapojen do sítě národních kontaktních center European Statistical Data Support (ESDS). I v této oblasti se snižuje počet dotazů na evropskou statistiku. Je to tím, že i Eurostat vyšel vstříc svým uživatelům komfortnějšími webovými stránkami. Již několik let spolupracuje ČSÚ s Eurostatem a jím předdefinované tabulky zveřejňuje v plném rozsahu v češtině na svých webových stránkách, přičemž je každý den automatizovaně aktualizuje.

Hlavní výsledky pracovníků Informačních služeb v roce 2016

• Vyřídili dohromady 13 961 dotazů a požadavků zákazníků, z nich asi 58 % v ústředí, 42 % na krajských pracovištích. Celkem 95 % požadavků bylo vyřízeno tentýž nebo následující den.
• Zpracovali 172 dotazníků z mezinárodních institucí a zodpověděli 185 dotazů na evropská data.
• Mají na starosti Ústřední statistickou knihovnu ČSÚ, kde bylo k 31. prosinci 2016 uloženo celkem 53 695 svazků v hodnotě 24,5 mil. Kč. Obsloužili 1 045 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 5 549 publikací.
• Utržili za poskytnuté služby 3 330 645 Kč, což bylo o 149 333 Kč (4,7 %) více než v roce 2015.
• Shromažďují údaje do veřejné databáze. Na konci roku bylo připraveno pro externí uživatele 483 mil. údajů, které byly nabízeny prostřednictvím 1 500 připravených tabulek nebo uživatelem sestavených dotazů. Databázi vloni navštívilo 131 tis. uživatelů – ti si při 284 tis. návštěvách prohlédli 2,8 mil. stránek.

Útvary Informačních služeb také odpovídají za sestavování Katalogu produktů a zajišťují zveřejňování produktů na webu. Kromě toho samy připravují publikace: Česká republika v mezinárodním srovnání, Srovnání krajů v České republice, Česká republika od roku 1989 v číslech, Kraje České republiky, Okresy České republiky a Malý lexikon obcí. Podílí se také na přípravě Statistické ročenky ČR. V roce 2016 připravila všechna krajská pracoviště analýzu Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje kraje, ve které bylo hodnoceno období 2010–2015.

Struktura témat dotazů v roce 2016

Struktura témat dotazů v roce 2016

 

Od července 2015 je v provozu nová veřejná databáze. První data do ní byla uložena již v roce 2011, jednalo se o data určená k prezentaci výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Během roku 2016 bylo do databáze uloženo 8,5 mil. nových údajů. Největší zájem tradičně uživatelé projevují o tabulky s údaji demografie (věková struktura obyvatel), mezd, cenové statistiky, nezaměstnanosti a cestovního ruchu.