Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči

VYDÁNÍ: 04/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

S vyšším věkem se mnohdy pojí i zhoršení zdravotního stavu. Někteří senioři už nejsou schopni zvládat určité základní činnosti sami a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Trvá-li tato situace dlouhodobě, mohou využít příspěvek na péči.

V roce 2015 pobíralo příspěvek na péči průměrně každý měsíc 337 tis. osob, z čehož více než dvě třetiny, 228 tis., byly osoby ve věku nad 65 let. Také výdaje na vyplácení příspěvků na péči pro osoby nad 65 let, přes 13 mld. Kč v roce 2015, představovaly přes 60 % celkových výdajů na příspěvek na péči. K nápadnému poklesu výdajů na tento příspěvek, který se projevil jak ve výdajích celkem, tak i ve výdajích na příspěvek pro osoby nad 65 let, došlo v roce 2011. Bylo to způsobeno značným snížením výše příspěvku na péči v prvním stupni závislosti u osob starších 18 let, a to z 2 000 na 800 Kč. Mírný pokles byl v daném roce zaznamenán také u průměrného měsíčního počtu příjemců příspěvku na péči. Pro některé osoby s méně závažnými zdravotními omezeními nebyla pravděpodobně nová výše příspěvku v I. stupni závislosti dostatečně vysoká k tomu, aby pro jeho získání byli ochotni celý proces podstoupit. Přiznání příspěvku na péči zahrnuje i sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele. Od roku 2012 ovšem opět dochází k plynulému navyšování počtu příjemců příspěvku na péči i výdajů na jeho výplatu. Podstatnou většinu tohoto nárůstu tvoří právě zvyšování výdajů a počtu příjemců příspěvku na péči pro osoby nad 65 let, zatímco u mladších osob není růstový trend tolik zřetelný.

Kritéria pro stanovení stupně závislosti u osob nad 18 let věku

3 nebo 4 nezvládané životní potřeby – I. stupeň závislosti
5 nebo 6 nezvládaných životních potřeb – II. stupeň závislosti
7 nebo 8 nezvládaných životních potřeb – III. stupeň závislosti
9 nebo 10 nezvládaných životních potřeb – IV. stupeň závislosti

Seznam 10 základních životních potřeb:
Mobilita, Orientace, Komunikace, Stravování, Oblékání a obouvání, Tělesná hygiena, Výkon fyziologické potřeby, Péče o zdraví, Osobní aktivity, Péče o domácnost.

Mezi seniory pobírajícími příspěvek na péči jsou pochopitelně rozdíly dané věkem, pohlavím a stupněm závislosti. Ve věku od 60 do 69 let připadá na tisíc osob jen asi 29 příjemců. U lidí mezi 70 a 79 lety se tento poměr více než dvojnásobně zvyšuje na 75 osob, mezi osmdesátníky již příspěvek pobírá 300 osob a z nejstarších seniorů nad 90 let je na pomoci jiné osoby závislá už většina – 651 osob z tisíce.

Průměrný měsíční počet příjemců a roční výdaje na příspěvek na péči, celkem a pro osoby nad 65 let

Průměrný měsíční počet příjemců a roční výdaje na příspěvek na péči, celkem a pro osoby nad 65 let

Berou častěji příspěvek muži nebo ženy?

Zastoupení žen je v populaci nad 60 let obecně značně vyšší než zastoupení mužů, a tak nepřekvapí, že i mezi příjemci příspěvku na péči tohoto věku je více než dvojnásobný počet žen. Zajímavější pohled ovšem poskytuje přepočet příjemců příspěvku na tisíc obyvatel stejného pohlaví a věkových skupin. Ve věkových skupinách od 60 do 74 let je v přepočtu na tisíc obyvatel o něco více příjemců příspěvku mezi muži, nicméně rozdíly nejsou příliš velké. Od 75 let, spolu s rostoucím věkem a zvyšováním poměru osob závislých na pomoci jiné osoby, roste také zastoupení žen pobírajících příspěvek a dosahuje v přepočtu výrazně vyšších hodnot, než je tomu u mužů. Tento fakt je pravděpodobně způsoben více vlivy. Jedním z nich může být i vyšší úmrtnost mužů než žen, takže ve věkových skupinách nad 75 let už nejsou muži s vážnými zdravotními problémy tolik zastoupeni.
Také struktura příspěvků podle stupně závislosti je u mužů a žen rozdílná. V průměru pro všechny seniory nad 60 let se příliš neliší, ale při podrobnějším pohledu na jednotlivé věkové skupiny už jsou rozdíly znatelné. Celkově u osob nad 60 let pobírajících příspěvek na péči je z nich třetina závislá v I. stupni a další třetina v II. stupni závislosti. Zhruba 22 % pobírá příspěvek ve III. stupni a zbývajících 11 % ve IV. stupni závislosti. U mužů mezi 65 a 69 lety i mužů ve věku 90 až 94 let je struktura příspěvků na péči podle stupně závislosti velmi podobná průměrným hodnotám a jen v řádu několika málo procent přibývá s věkem seniorů závislých ve III. a IV. stupni na úkor méně závislých v I. a II. stupni. Naproti tomu u žen v těchto věkových skupinách (65–69 vs. 90–94) zůstává relativně stabilní pouze zastoupení příjemkyň příspěvku ve II. stupni závislosti. U příspěvku na péči ve III. a zejména IV. stupni dochází s věkem k značnému proporčnímu nárůstu, u příspěvku ve IV. stupni až dvojnásobnému. Tento růst je pak na úkor podílu příjemkyň příspěvku v I. stupni závislosti. Přestože je tedy struktura podle stupně závislosti v průměru u celé skupiny žen i mužů nad 60 let podobná, u mužů v jednotlivých věkových skupinách k velkým výkyvům nedochází, kdežto u žen se výrazně přelévají podíly mezi nejnižším a vyššími stupni závislosti.

Příjemci příspěvku na péči na 1 000 obyvatel podle pohlaví, věku a stupně závislosti, 2015

Příjemci příspěvku na péči na 1 000 obyvatel podle pohlaví, věku a stupně závislosti, 2015

 

Počty příjemců v krajích ČR jsou rozdílné

Absolutní počty jsou pochopitelně ovlivněny velikostí kraje a věkovou strukturou v kraji. Ovšem i po přepočtu na tisíc obyvatel daného věku můžeme pozorovat regionální rozdíly. V průměru připadá pro osoby ve věku nad 65 let 120 příjemců příspěvku na péči na tisíc obyvatel. Vyšší počty příjemců příspěvku na tisíc obyvatel vykazovaly mezi seniory obecně všechny moravské kraje, Kraj Vysočina a kraje Pardubický a Jihočeský. Nejméně jich bylo evidováno v hlavním městě Praze a Karlovarském kraji, kde na tisíc osob starších 65 let v průměru nepřipadlo ani 100 příjemců příspěvku na péči. Podprůměrných hodnot dosahovaly také kraje Středočeský a Plzeňský. Zhruba na úrovni republikového průměru se v počtu seniorů pobírajících příspěvek na péči na tisíc osob daného věku pohybovaly kraje Ústecký, Liberecký a Královéhradecký.
Regionální rozložení může ovlivňovat také rozmístění a dostupnost pobytových zařízení sociálních služeb se zaměřením na seniory, jako jsou domovy pro seniory se zvláštním režimem.

Příjemci příspěvku na péči nad 65 let na 1 000 obyvatel podle stupně závislosti a kraje, 2015

Příjemci příspěvku na péči nad 65 let na 1 000 obyvatel podle stupně závislosti a kraje, 2015

Autor: , vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

1 Pings/Trackbacks pro "Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči"

Související články

 

Světový den mozku

Mgr. Vladimíra Kalnická

Neurologická onemocnění jsou často podceňována. Skutečnost, že péče o pacienty s těmito onemocněními je nedostatečně financována, je komunikována při příležitosti Světového dne mozku.

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

ilustrativní fotka

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Hospice jsou už ve 12 krajích

ilustrační foto

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Ohlednutí za prezentací výsledků analýz o seniorech

Ing. Jan Honner

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let.

Výstavba bytů pro seniory upadá

Ilustrační foto

Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech. To není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů. Přitom v letech 2002 až 2004 činil tento podíl asi šest procent.