Expertní skupina OSN pro statistiku životního prostředí jednala v ČSÚ

V ústředí ČSÚ se ve dnech 3. až 5. května uskutečnilo čtvrté jednání Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí (EGES). Všechna předchozí jednání skupiny se konala v sídle OSN v New Yorku. Letošní zasedání se po dohodě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové, která skupinu již několik let vede, s předsedou Statistické divize OSN Stefanem Schweinfestem poprvé konalo v České republice, a to v Praze.

Hlavním bodem jednání expertní skupiny bylo dokončení návrhu Manuálu k Rámci pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of the Environment Statistics – FDES 2013). Tento návrh bude pravděpodobně zařazen na program 49. zasedání Statistické komise Organizace spojených národů, které se uskuteční v příštím roce.
Experti se zaměřili na projednání kapitol týkajících se výdajů na ochranu životního prostředí, emisí do ovzduší, odpadů, využití půdy, lesů a vody. Jejich cílem je podpořit implementaci Rámce FDES 2013, jehož revidovaná verze byla schválena Statistickou komisí OSN v roce 2013. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i odborníci z ČSÚ. Původní Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí byl vytvořen již v roce 1984 a byl využit při budování systému environmentální statistiky v České republice.
Na programu jednání byla i problematika dalších možností podpory implementace Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí. Diskutoval se zde například návrh nástroje pro sebehodnocení v oblasti úrovně rozvoje environmentální statistiky. Probíraly se i plány finalizace rozpracovaných kapitol a směry další práce, například v oblasti odpadních vod či technologických katastrof.

Cílem mezinárodního týmu – Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí (EGES) je napomáhat zemím se zaváděním FDES 2013 formou metodických nástrojů, praktického poradenství nebo školicích materiálů. Skupina je složena z desítek odborníků reprezentujících všechny regiony světa. Kromě národních statistických institucí má zde zastoupení řada mezinárodních organizací – Eurostat, UNESCAP, Evropská hospodářská komise OSN aj.

Cílem mezinárodního týmu – Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí (EGES) je napomáhat zemím se zaváděním FDES 2013 formou metodických nástrojů, praktického poradenství nebo školicích materiálů. Skupina je složena z desítek odborníků reprezentujících všechny regiony světa. Kromě národních statistických institucí má zde zastoupení řada mezinárodních organizací – Eurostat, UNESCAP, Evropská hospodářská komise OSN aj.

Pomoc méně rozvinutým zemím

Mezi členské země OSN patří i méně rozvinuté země, které musí vytvořit statistiku životního prostředí od samých základů. Rámec jim má pomoci při zavádění a směrování statistiky v oblasti životního prostředí. V celosvětovém měřítku je tento dokument nezbytným předpokladem pro pokračování postupné harmonizace environmentálních statistik.
Pokud se týká způsobu sběru a kvality dat, experti zdůraznili, že je vždy důležité si uvědomit, pro koho jsou data potřebná a kdo je zodpovědný za jejich sběr. Rovněž existuje shoda, že využívání administrativních dat je vhodné, musí však splňovat kritéria kvality, která jsou zakotvena v Základních zásadách úřední statistiky.
Během tří dnů proběhla celá řada prezentací představujících národní zkušenosti v oblasti sběru, zpracovávání a diseminace environmentální statistiky. Panovala i shoda, že vítaným doplňkem statistických dat v oblasti životního prostředí jsou geoprostorové informace.

Expertní skupiny OSN pro statistiku životního prostředí (EGES)

Třídenní akci, které se zúčastnilo 36 expertů z 13 nadnárodních organizací ze 17 zemí světa, vedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Účastníci velmi pozitivně hodnotili zasedání jak po obsahové, tak i po organizační stránce. Setkání expertů provázel společenský program.

Agenda 2030

Celý blok jednání se zaměřil na problematiku strategie udržitelného rozvoje do roku 2030 (Agendy 2030). O indikátorové sadě ke Strategickému rámci Česká republika 2030 hovořily expertky z Českého statistického úřadu Miloslava Veselá a Eliška Valinová. Prezentovaly stav přípravy indikátorů a současně i nedořešené otázky, například konkrétní podobu reportovacího mechanismu.
Zvláštní pozornost věnovali zahraniční i tuzemští experti statistice klimatických změn a přírodních katastrof. Celý blok přednášek a diskusí byl věnován tématu tvorby statistik ke klimatické změně. Byla na něm představena sada čtyřiceti základních indikátorů rozdělených do šesti oblastí.

Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí

Aktuální verze Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí byla schválena na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku v roce 2013. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti Českého statistického úřadu.
Cílem Rámce je pomoci zemím při zavádění a směrování statistiky v oblasti životního prostředí. Je koncipován tak, aby odpovídal potřebám jak zemí, které statistiku životního prostředí teprve zavádějí, tak i ostatním, které své národní systémy environmentální statistiky postupně rozvíjejí.
Rámec je dostatečně flexibilní, aby umožňoval zohlednit národní specifické problémy a priority v oblasti životního prostředí. Současně s Rámcem pro rozvoj statistiky životního prostředí byl Statistickou komisí schválen i program na podporu jeho implementace.

Životní-prostředí

Jednání v ČSÚ bylo velmi úspěšné, shodli se experti

Výsledky pražského jednání na závěr zhodnotila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová: „Podařilo se nám dopracovat metodiku k nové verzi Rámce, který bude pro příští roky určovat formát národních statistik o životním prostředí. Dosáhli jsme významného pokroku. Úspěšně jsme dokončili projednání řady kapitol. Nyní se můžeme zaměřit na další směry rozvoje.“
S výstupy akce byl spokojen také Marcus Newbury ze Statistické divize OSN v New Yorku: „Všichni účastníci vysoce pozitivně hodnotili zasedání jak po stránce obsahové, tak i jeho velmi dobrou organizaci v ČSÚ. Zároveň ale i skutečnost, že poprvé v historii dané expertní skupiny se jednání konalo mimo sídlo OSN v New Yorku. Hlavní město Praha účastníky doslova okouzlilo.“
Podobně se vyjádřila i Nancy Chin, představitelka stejného útvaru OSN: „Jednání skončilo velkým úspěchem. Výsledky plodného dialogu umožní, aby Statistická divize dále vedla a koordinovala pracovní aktivity v oblasti statistiky životního prostředí. Všichni jsou velmi vděční Českému statistickému úřadu za jeho roli při pořádání tohoto mítinku.“