Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Podle statistik Světové organizace cestovního ruch (UNWTO) tvořil cestovní ruch v roce 2015 ve svém širším pojetí celosvětově deset procent hrubého domácího produktu a zaměstnával každého jedenáctého obyvatele planety. Zároveň generoval výnosy ve výši půldruhého bilionu dolarů. V České republice v tomto roce tvořil 2,8 % hrubého domácího produktu a zaměstnával 228 tis. osob. Celkový objem výdajů za cestovní ruch na našem území dosáhl 250 mld. Kč.
Mezinárodní příjezdy turistů vzrostly v roce 2016 meziročně o 3,9 % na 1 235 mil. UNWTO předpovídá, že do roku 2030 se zvýší až na 1,8 mld.

Ekonomický význam cestovního ruchu v České republice v roce 2015

Ekonomický význam cestovního ruchu v České republice v roce 2015

Nejvíce příjmů z mezinárodního cestovního ruchu dlouhodobě získávají Spojené státy americké. V roce 2015 to bylo téměř 205 mld. dolarů (meziročně o 7 % více). Zároveň jsou USA po Francii druhou nejnavštěvovanější zemí světa (77,5 mil. příjezdů za rok 2015). Výrazně pozitivní saldo cestovního ruchu mají také Španělsko a Francie, které z hlediska příjmů obsadily třetí a čtvrté místo.
Ve výdajích na cestovní ruch (CR) od roku 2012 dominuje světovým žebříčkům Čína, která je zároveň druhá v příjmech. Její náskok se rok od roku výrazně zvyšuje. Porazila oba dřívější dlouhodobé lídry výdajových tabulek – Německo a USA. Není bez zajímavosti, že výdaje čínských turistů rostly v posledních patnácti letech nejrychleji ze všech. Od roku 2000 se téměř dvacetkrát zvýšily na 250 mld. dolarů v roce 2015 a lze očekávat, že ještě porostou.

Klíčové ukazatele mezinárodního cestovního ruchu (příjezdy, příjmy, výdaje)

Klíčové ukazatele mezinárodního cestovního ruchu (příjezdy, příjmy, výdaje)

V roce 2015 činil v České republice podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty 2,7 %. K hrubému domácímu produktu české ekonomiky přispěl podílem 2,8 %. Meziročně se relativní význam odvětví sice neposunul výše, rozhodně to však neznamenalo propad jeho hospodářských agregátů. Hodnota hrubého domácího produktu v cestovním ruchu stoupla předloni o 6,6 % na téměř 110 mld. Kč. Hrubý domácí produkt cestovního ruchu se zvýšil oproti roku 2014 dokonce o 7,2 %. Mírně přitom rostl význam oborů charakteristických pro cestovní ruch na úkor odvětví souvisejících s cestovním ruchem. Tvorba hrubého fixního kapitálu v cestovním ruchu přesáhla 35 mld. Kč.
V roce 2015 zaměstnával cestovní ruch 227,7 tis. osob, což bylo meziročně o 1,2 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,4 % a pracoval v něm každý třiadvacátý Čech, což je podobné jako ve Švýcarsku nebo Nizozemsku.
Nejvíce lidí (72 %) našlo uplatnění v oborech charakteristických pro cestovní ruch. Ve stravovacích a pohostinských zařízeních své služby turistům poskytovalo 67,2 tis. osob, v ubytovacích službách 39,1 tis. či v cestovních kancelářích a agenturách 12,9 tis. osob. Dalších téměř 60 tis. jich bylo zaměstnáno v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem. Patří mezi ně například výroba map, suvenýrů nebo upomínkových předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace nebo činnosti v oblasti nemovitostí.

Spotřeba a saldo cestovního ruchu v České republice v letech 2005–2015

Spotřeba a saldo cestovního ruchu v České republice v letech 2005–2015

Spotřeba českých a zahraničních návštěvníků

Souhrnným ukazatelem poptávky všech návštěvníků České republiky (bez ohledu na to, zda jde o českého rezidenta či návštěvníka ze zahraničí) je spotřeba cestovního ruchu. Jedná se o celkový objem výdajů za cestovní ruch v celém národním hospodářství. V roce 2015 dosáhla tato spotřeba hodnoty 250 mld. Kč, což bylo v meziročním srovnání o 5,3 % více.
Příjezdový cestovní ruch tvořil 59 % z této částky a generoval příjmy ve výši 148 mld. Kč. Oproti roku 2014 se spotřeba zahraničních návštěvníků zvýšila o 2,9 %, přičemž nejdynamičtější kategorii tvořil tranzit s meziročním růstem 4,8 %. Průměrné výdaje na osobu a den meziročně klesly, nicméně celkový růst spotřeby byl způsoben výrazným zvýšením fyzického počtu nerezidentů, kteří přicestovali do ČR.

Cestovní ruch nelze považovat za čistě ekonomické odvětví

Jedná se spíše o souhrnný multiplikační faktor spojující taková odvětví, která zabezpečují poptávku vyvolanou návštěvníky, případně ji indukují. Cestovní ruch tedy zahrnuje sektor ubytování, stravování, dopravu, činnost cestovních kanceláří a agentur, kulturní, sportovní či rekreační služby atd. Svým rozsahem a progresivním růstem generuje vysoký objem produkce a pracovních příležitostí. Ve většině zemí světa se proto řadí mezi pět odvětví s největším podílem na vývozu zboží a služeb. Pro dvě pětiny států pak představuje největší zdroj devizových příjmů. Z hlediska obratu mezinárodního obchodu se cestovní ruch nachází na třetím místě po obchodu s ropou a obchodu s chemikáliemi.

Výše spotřeby v domácím cestovním ruchu činila 102 mld. Kč. Bylo to o 8,9 % meziročně více a zároveň se jednalo o nejvyšší hodnotu zaznamenanou od roku 2010. Nejrychleji se zvýšily útraty u jednodenních výletů (+11,9 %) následované turistickými cestami s přenocováním (+8,7 %) a služebními cestami (+1,8 %).
Zvýšenou cestovní aktivitu našich rezidentů dokresluje spotřeba výjezdového cestovního ruchu, která se v roce 2015 meziročně zvýšila o 2,4 % především díky služebním cestám (+7,8 %). Právě v jejich případě byl však klesající trend dlouhodobý a zastavil se až po několika letech.
Výdaje turistů se zvýšily o 1,8 %, naopak jednodenní návštěvníci v zahraničí utratili o 7,2 % méně. Celková hodnota spotřeby výjezdového cestovního ruchu činila celkem 64 mld. Kč, nezahrnuje výrobky a služby zakoupené před cestou nebo po cestě v České republice (ty patří do spotřeby v domácím cestovním ruchu).

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch