Přehled událostí z ČSÚ

Statistika&My má dvě ocenění. Šetření ČSÚ o sadech. Cenu předsedkyně ČSÚ letos převzali Zdeněk Pavlík a Jiří Pelej. Zasedání ESSC v Lucemburku.

Statistika&My má dvě ocenění

Statistika&My získala další dvě nová ocenění. V letošním roce obdržela první místo v rámci čtvrtého ročníku Fénix content marketing v kategorii B2E noviny a časopisy a noviny státní správy a veřejného sektoru a v 15. ročníku soutěže Zlatý středník získala cenu Grand Prix za obsah.
„Těší mě, že Statistika&My má dlouhodobý úspěch nejenom u široké čtenářské obce, ale i u odborníků, kteří hodnotí vysokou kvalitu vydávané tiskoviny. Ocenění, která jsme získali, potvrzují, že náš časopis má nadstandardní úroveň, což koneckonců vyplývá i z toho, jak často je citován například v médiích,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.
Statistika&My navázala na své úspěchy z předchozích ročníků soutěží. Ve Fénix content marketing obsadila v letech 2014 a 2016 první pozici v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru. V roce 2015 jí patřila druhá příčka. Kromě toho se časopis ČSÚ pravidelně umísťuje na stupních vítězů v soutěži Zlatý středník. Výkonný výbor PR klubu letos udělil časopisu Statistika&My Cenu Grand Prix za jeho obsah.
Časopis Statistika&My vychází nejen v tištěné, ale i v elektronické podobě na www.statistikaamy.cz.

Jana Kučerová, vedoucí oddělení CID ČSÚ, přebírá cenu Grand Prix v soutěži Zlatý středník.

Jana Kučerová, vedoucí oddělení CID ČSÚ, přebírá cenu Grand Prix v soutěži Zlatý středník.

Šetření ČSÚ o sadech

Od 20. dubna do 26. května probíhá šetření ČSÚ o ovocných sadech. Dotkne se více než tří tisíc pěstitelů. Předmětem šetření je zjistit počet ovocných stromů nebo keřů a výměru ovocných sadů podle jednotlivých druhů. U sadů hlavních druhů ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, meruňky a broskvoně, se zjišťuje také odrůdová skladba, skupiny podle ranosti, hustota výsadby a věková struktura. Pravidelné strukturální šetření se provádí jednou za pět let. Týká se pěstitelů, kteří obhospodařují alespoň 0,2 hektaru ovocných sadů s produkcí ovoce určenou zcela nebo převážně pro trh.
Šetření probíhá na celém území České republiky. Přímo ČSÚ oslovuje jen některé zemědělce. Údaje o ostatních 1 020 subjektech, které obhospodařují produkční ovocné sady, budou převzaty z registru sadů vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Ostatní zemědělci vyplní standardní statistický výkaz. Pěstitelé vlastnící datovou schránku jsou oslovováni jejím prostřednictvím, zbývající obdrží výkaz poštou nebo je navštíví tazatelé ČSÚ.

Cenu předsedkyně ČSÚ letos převzali Zdeněk Pavlík a Jiří Pelej

Pátý ročník Ceny předsedkyně Českého statistického úřadu Ivy Ritschelové má nové laureáty. Letos se Iva Ritschelová rozhodla ocenit dva významné statistiky: „Ocenění jsem udělila Zdeňku Pavlíkovi, který celý svůj profesní život rozvíjel dokonalost statistiky jako vědní disciplíny, a Jiřímu Pelejovi, který zasvětil svou více než 60 let trvající kariéru praktické makroekonomické statistice. Úspěchy obou laureátů jsou četné. Oběma patří velký dík za to, co vykonali ve prospěch statistiky, a za to, že nás vždy inspirovali svou kvalitní a vysoce odbornou prací.“ Držiteli Ceny předsedkyně ČSÚ z let předchozích jsou Lubomír Cyhelský, Jan Seger, Edvard Outrata a Jiřina Růžková. Smyslem ocenění je vyzdvihnout vynikající zásluhy jednotlivců o rozvoj statistiky.

Roman Bechtold, Zdeněk Pavlík, Iva Ritschelová, Jiří Pelej a Marek Rojíček.

Roman Bechtold, Zdeněk Pavlík, Iva Ritschelová, Jiří Pelej a Marek Rojíček.

Zprava: Zdeněk Pavlík, Jiří Pelej a Jan Fischer.

Zprava: Zdeněk Pavlík, Jiří Pelej a Jan Fischer.

Iva Ritschelová, Edvard Outrata, Marie Bohatá.

Iva Ritschelová, Edvard Outrata, Marie Bohatá.

Zasedání ESSC v Lucemburku

Ve dnech 17. a 18. května se v Lucemburku konalo zasedání Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC). Zúčastní se ho i předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Jediným komitologickým bodem byl návrh nařízení o energetické statistice, které je pravidelně doplňováno a upřesňováno tak, aby odpovídalo novým požadavkům a mezinárodní metodice a praxi. Mezi další významné body patřil Roční pracovní program pro rok 2018 včetně priorit Evropského statistického systému, dále pak návrh nařízení k harmonizaci výpočtu hrubého národního důchodu či návrh evropské sady indikátorů udržitelného rozvoje.