O prázdninách se budeme připravovat na volby

  Letní měsíce nejsou pro Český statistický úřad obdobím prázdnin. Pod vedením předsedkyně Ivy Ritschelové se zaměstnanci intenzivně připravují na říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Co obnáší a jak náročný tento proces je? Nejen na to odpovídá předsedkyně Úřadu.

  Jak se Úřad chystá na blížící se parlamentní volby?

  Velmi intenzivně. Už v květnu zasedal Vrcholový štáb voleb ČSÚ. Řešili jsme harmonogram příprav, rozpočet nebo složení týmu, který bude mít zpracování výsledků voleb na národní i krajské úrovni na starosti. Stanovili jsme i termíny celoplošných zkoušek, které proběhnou v první polovině října. Součástí příprav jsou také školení pověřených pracovníků ČSÚ a později i okrskových volebních komisí jak na území České republiky, tak v zahraničí u zastupitelských úřadů.

  Kolik lidí se do zpracování voleb zapojí?

  V současnosti se na přípravě podílejí pracovníci zastávající při volbách vedoucí funkce. Je jich téměř šest set. V drtivé většině se jedná o stálé zaměstnance ČSÚ. Nejvíce jich bude vykonávat funkci vedoucího přebíracího místa. Jde o důležitou úlohu. Tato místa slouží jako centrály v daném územním obvodu, kde okrskové volební komise odevzdávají svůj zápis o průběhu a výsledku hlasování. Právě tam přebírají zaměstnanci Českého statistického úřadu příslušná data a po jejich ověření je vkládají do systému tak, aby mohla být centrálně zpracována. Přímo ve dnech voleb se zapojí i obsluha zpracovatelských a pořizovacích počítačů a pomocný personál. Celkem se zpracování výsledků nadcházejících voleb zúčastní více než dva a půl tisíce lidí.

  Jakou úlohu má ČSÚ při volbách?

  Český statistický úřad je jedním z volebních orgánů. Jeho hlavním úkolem je vypracování systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. Kromě toho například připravuje registry kandidátů a číselníky kandidujících volebních stran. Dále technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků. Rovněž vyhotovuje podklady pro zápis Státní volební komise.

  Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, Zdeňka Burešová, vedoucí oddělení integračního programování a statistických projektů, a Jana Slavníková, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb, diskutují o časovém průběhu zpracování výsledků různých typů voleb.

  Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, Zdeňka Burešová, vedoucí oddělení integračního programování a statistických projektů, a Jana Slavníková, vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb, diskutují o časovém průběhu zpracování výsledků různých typů voleb.

  Jak finančně náročné budou říjnové volby?

  Podle rozpočtu, který jsme sestavili už minulý měsíc, budou výdaje Českého statistického úřadu činit asi 65 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2010, kdy se konaly řádné volby do Poslanecké sněmovny naposledy, jde o výraznou úsporu. Dosáhli jsme jí, mimo jiné, úspěšným přesoutěžením dodavatele služeb, zejména programátorských prací a technických prostředků.

  Kdy by mohly být k dispozici konečné výsledky?

  V roce 2013, kdy se konaly předčasné volby, byly definitivní výsledky k dispozici po zpracování posledního okrsku v 19:55. I tentokrát je očekáváme v sobotu ve večerních hodinách.
  Úřad se v současné době ale nechystá jen na volby. V červnu letošního roku vyšla poprvé Rychlá informace o mzdách, která neobsahovala údaj za nepodnikatelskou sféru. Co to znamená?
  Údaje o průměrných mzdách tříděné na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru přestaly být publikovány od prvního čtvrtletí 2017. Tento krok avizoval Český statistický úřad již před více než rokem a půl, protože dané ukazatele byly vymezeny v návaznosti na metodiku ESA1995, které skončila platnost. S přechodem na nový evropský standard ESA2010 se však změnila pravidla pro zařazování jednotek do sektorů. Vymezení nepodnikatelské sféry se tím zkomplikovalo natolik, že objektivně není možné nadále poskytovat spolehlivé a časově stabilní údaje o průměrných mzdách v tomto členění. To má nepřímý dopad do legislativy, konkrétně do zákona o platech představitelů státní moci, soudců nebo státních zástupců.

  Jednáte o tom s nimi?

  Ano, samozřejmě. O připravované změně diskutujeme například s Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem, Nejvyšším státním zastupitelstvím, Soudcovskou unií, Unií státních zástupců, ministerstvy spravedlnosti, financí, vnitra, práce a sociálních věcí nebo s Úřadem vlády. Pořádali jsme na toto téma bilaterální i multilaterální jednání, semináře a kolokvia, a zřídili jsme i pracovní skupinu, v níž měly zmíněné instituce zastoupení, a mohly tak vyjádřit svůj názor či přednést vlastní návrhy.

  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

  prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

  Nalezli jste řešení?

  Zmíněná pracovní skupina se shodla, že vhodným řešením bude nahradit daný odkaz v legislativě, který souvisí se stanovováním platů a náhrad spojených s výkonem funkce představitelů státní moci nebo státních zástupců, běžně používanými daty o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Právní předpisy, které obsahují odkaz na původní údaj, proto nejspíš budou muset být novelizovány.

  Podaří se to včas?

  Legislativní úpravy nejsou v kompetenci Českého statistického úřadu. Je to otázka na politiky, zákonodárce, potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je gestorem příslušného zákona. Mám ale za to, že do roku 2019 mají příslušné subjekty dostatek času, aby zvolily vhodné řešení. I když totiž bylo publikování údaje o průměrné mzdě tříděné na podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru ukončeno 1. ledna tohoto roku, pro legislativní účely je využíván údaj za předminulý rok.

  Iva Ritschelová je dlouholetou patronkou dětského domova, v němž vyrůstá 50 dětí. Na společné akci i s hudebníkem Lacem Déczim.

  Iva Ritschelová je patronkou dětského domova v Ústí nad Labem. V červnu vzala děti pod vedením ředitelky domova Aleny Novotné na výlet na Kokořínsko, kde se setkaly i s hudebníkem Lacem Deczim.

  V říjnu se koná Evropský den statistiky. Co plánujete?

  Jako vždy pestrý program. Ačkoliv je termín Evropského dne statistiky 20. října zároveň prvním dnem parlamentních voleb, rozhodli jsme se veřejnosti opět připomenout význam kvalitních a nezávisle produkovaných statistických dat s důrazem na zvyšování statistické gramotnosti. Zveřejníme například oblíbené statistické údaje o nejčastějších dětských jménech. V Ústřední statistické knihovně bude probíhat den otevřených dveří a chybět nebudou ani vědomostní soutěže pro veřejnost.

  Chystáte se při této příležitosti oslavit i své profesní výročí? 1. září uplyne sedm let od vašeho jmenování do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu.

  Na oslavy nebude čas, ale možná budu bilancovat. Přece jen je za těch sedm let řada pozitivních výsledků. Výrazně jsme snížili administrativní zátěž respondentů, zlepšili jsme způsob prezentace statistických údajů a dosáhli značných úspor v hospodaření. V tom chci určitě pokračovat. A také chci splnit cíle, které máme vytyčeny pro nejbližší období. Kromě jiného je to i příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

  Jaké máte plány na období letních prázdnin?

  Výhradně pracovní. Na to jsem zvyklá. Úřadu se chci a musím věnovat na dvě stě procent. Dovolenou tedy zatím neplánuji. Těším se ale na letní výlety s dětmi z dětského domova v Ústí nad Labem. Chvíle, které s nimi mohu trávit, dělají radost nejen jim, ale i mně. V těchto dnech jsme byli již podruhé na prodlouženém víkendu na Kokořínsku. Hudebník Laco Deczi byl hvězdou této akce, ale zpívaly také děti.