Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

VYDÁNÍ: 06/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

V roce 2016 dosáhl obrat zahraničního obchodu České republiky se Spojeným královstvím hodnoty 300,0 mld. Kč, což bylo ve srovnání s rokem 2005 více než dvojnásobek. Z celkového českého obchodu s Velkou Británií dlouhodobě tvoří ze dvou třetin export a z jedné import. Podíl Spojeného království na celkovém obchodu Česka v uvedeném období vzrostl jen nepatrně, a to z 3,6 na 4,0 %.

Ve vývozu je na čtvrté příčce žebříčku

Ve vývozu České republiky si Spojené království udržovalo stabilně pátou pozici. Od roku 2014, kdy předběhlo Francii, představuje naši čtvrtou největší vývozní destinaci. V roce 2016 tvořil vývoz do Spojeného království 5,2 % celkového exportu České republiky. Český vývoz do Spojeného království se od vstupu České republiky do Evropské unie zvýšil dvaapůlkrát. V roce 2016 dosáhl hodnoty 207,0 mld. Kč, což bylo jen o 0,4 % více než v předchozím roce.

Zbožová struktura obchodu, 2016 (v %)

Zbožová struktura obchodu, 2016 (v %)

V dovozu bylo v roce 2016 devátým největším obchodním partnerem

Pokud jde o dovoz v dlouhodobém měřítku, zaujímá Spojené království jedenáctou až čtrnáctou příčku celkového českého dovozu. V roce 2016 ale bylo již naším devátým největším partnerem. Na celkovém českém dovozu se britské zboží dlouhodobě podílí jen asi 2 %, v roce 2016 to bylo 2,7 %. V tomto roce byl zaznamenán také poměrně vysoký meziroční růst, a to o 24,9 %. Celkový britský dovoz do České republiky ve srovnání s rokem 2015 vzrostl o 18,5 mld. Kč na 93,0 mld. Kč.

Vývozu dominují stroje a dopravní prostředky

Ve zbožové struktuře českého vývozu podle tříd SITC do Spojeného království dominují stroje a dopravní prostředky, jejichž podíl tvoří dlouhodobě více než dvě třetiny celkového českého vývozu do této země. V roce 2016 to bylo téměř 70 %. Vývoz strojů a dopravních prostředků z Česka do Spojeného království se za posledních deset let více než zdvojnásobil a v roce 2016 dosáhl 144,8 mld. Kč. V této zbožové třídě připadá dlouhodobě největší díl (46,4 % v roce 2016) na silniční vozidla. Jejich vývoz se od roku 2005 zvýšil téměř čtyřnásobně na 67,2 mld. Kč v roce 2016. Dalšími významnými komoditami jsou: výpočetní technika (s podílem 13,7 %), elektrická zařízení a přístroje, telekomunikační zařízení.

Obchod se stroji a dopravními prostředky, 2016 (v %)

Obchod se stroji a dopravními prostředky, 2016 (v %)

 

Britové mají zájem i o naše hračky a cukrovinky…

K dalším významnějším komoditním třídám patří průmyslové spotřební zboží (12,2% podíl v roce 2016 z 14,7 % v roce 2005).
V roce 2016 vyvezla Česká republika do Spojeného království spotřební průmyslové zboží v hodnotě 25,3 mld. Kč, z čehož největší část tvořily hračky, média pro záznam zvuku a obuv.
Nejvýraznější položky vývozu polotovarů a materiálů (10,8 % v roce 2016 v hodnotě 22,3 mld. Kč oproti 16,8 % v roce 2005) byly kovové výrobky a pneu­matiky. Ve vývozu chemických výrobků (5,8 mld. Kč) měly největší zastoupení léčiva a farmaceutické výrobky (2,4 mld. Kč v roce 2016) a plastické hmoty v neprvotních formách. Z třídy potraviny vyvážíme do Británie především výrobky z obilnin a cukrovinky.

Podíl jednotlivých států na zahraničním obchodu ČR v roce 2016 (v %)

Podíl jednotlivých států na zahraničním obchodu ČR v roce 2016 (v %)

… Češi například o jejich auta

Stejně jako u vývozu stojí na prvním místě dovozu ze Spojeného království do České republiky stroje a dopravní prostředky. Jejich zastoupení na celkovém českém dovozu z této země vzrostlo v roce 2016 na 54,0 % ze 46,5 % v roce 2005. Dovoz strojů a dopravních prostředků od roku 2005 vzrostl více než dvojnásobně a v roce 2016 dosáhl 50,2 mld. Kč. Na tomto dovozu se dlouhodobě nejvíce podílejí elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče a silniční vozidla.
Britský dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů na celkovém dovozu strojů a zařízení do České republiky se dlouhodobě podílí asi 20 %, v roce 2016 se tento podíl zvýšil na 44,0 % (22,1 mld. Kč). Dovážely se především elektronické integrované obvody: procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči a logickými obvody. Dovoz silničních vozidel (včetně náhradních dílů) dosáhl v roce 2016 téměř 9,5 mld. Kč.

Statistika v přeshraničním pojetí

Data jsou zpracována na základě metodiky zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Toto pojetí vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Statistické údaje jsou však mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podíl na celkovém českém dovozu klesá naopak u chemických výrobků (16,1 % v roce 2016), kterému dominují léčiva a farmaceutické výrobky, například léky k terapeutickým nebo profylaktickým účelům v odměřených dávkách, a kterých se v roce 2016 přivezlo za 5,5 mld. Kč. Z polotovarů a materiálů (14,6 % v roce 2016) dovážíme hlavně kovové výrobky (neelektrické břitvy a holící čepelky), textilní příze a tkaniny, železo a ocel. Podíl průmyslového spotřebního zboží na dovozu tvoří 8,6 %. Podíl dovozu potravin a živých zvířat od roku 2011 osciluje okolo tří a čtyř procent (3,4 % v roce 2016). Více ZDE.

Autor: , oddělení statistiky zahraničního obchodu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Obchod se zbožím a službami v EU28

ilustrační fotografie

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

Obchod Česka s Jižní Koreou

Ilustrační foto

Korejská republika patří mezi významné mimoevropské obchodní partnery naší země. Její pozice se mezi obchodními partnery stabilně zvyšovala, přičemž v roce 2017 se stala 15. nejvýznamnějším obchodním partnerem z hlediska výše obratu.

Zahraniční obchod s plynem

ilustrativní fotka

ČSÚ zaktualizoval metodiku k zahraničnímu obchodu se zemním plynem. Vypovídací schopnost statistiky zahraničního obchodu zůstává zachována.

Do České republiky proudí nejvíce ropy z Ruska

ilustrativní fotka

V roce 2015 se do ČR dovezlo přes sedm milionů tun ropy. Výsledky prvního pololetí naznačovaly rekordní roční dovoz, avšak havárie u českého zpracovatele ropy tato očekávání zvrátila. Z dlouhodobého pohledu se jednalo o stagnaci.

Jak se měří zahraniční obchod

Ilustrační foto

Česká republika je závislá na zahraničním obchodě se zbožím. Jak se zahraniční obchod měří nebo, chcete-li, odhaduje?

Obchod České republiky se Slovenskem

Ilustrační foto

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Zahraniční obchod se zdravím

Jaroslav Novák

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky.

V obchodě Unie s Ruskem došlo k obratu

ilustrativní obrázek

Po Číně a Spojených státech amerických představuje Rusko největší trh pro Evropskou unii. Unie se zase podílí 50 % na celkovém ruském obchodě. Jak se vyvíjely jejich obchodní vztahy v posledních deseti letech a jak je ovlivnily sankce přijaté EU v souvislosti s ukrajinskou krizí?

ČR a EU: odlišný vývoj

Ilustrační foto

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Ilustrační foto

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.