Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

VYDÁNÍ: 07-08/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Každý rok si v polovině června, na základě rezoluce č. 66/127 Valného shromáždění OSN, připomínáme Světový den prevence násilí na seniorech. Povědomí o zneužívání seniorů není ve společnosti příliš rozšířené. Toto téma je stále tabuizováno, přestože zneužívání je vystaveno 16 % osob starších 60 let.

Psychické násilí převažuje

Nejčastěji se starší lidé potýkají s psychickým týráním, s nímž má zkušenost 11,6 % osob ve věku 60 a více let. Druhá největší skupina (6,2 %) je vystavena finančnímu nátlaku, 4,2 % seniorů jsou zanedbáváni, 2,6 % jsou vystaveni fyzickému násilí a téměř každý stý (0,9 %) má dokonce zkušenost se sexuálním násilím. Údaje pocházejí z 28 zemí, přičemž 12 z nich bylo nízko či středně­příjmových. Podle odhadů WHO má na celém světě zkušenost se zneužíváním 141 mil. osob starších 60 let. Jestliže podíl těch, kteří jsou mezi seniory zneužíváni, zůstane i do budoucna konstantní, pak v roce 2050, kdy budou na planetě žít více než 2 mld. osob ve věku 60 a více let, už bude mít násilí na seniorech 320 mil. obětí.
Psychické násilí na seniorech zahrnuje mimo jiné i vyvolání pocitu méněcennosti, například nevhodným oslovováním. Je zcela přirozené, že vnuk či vnučka oslovují rodiče svých rodičů „babičko, dědečku“, ale toto oslovení patří do rodiny. Pro pracovníky domovů seniorů už to jsou, pokud se s klienty nedohodnou jinak, „paní Novotná, pan Novák“.
U fyzického či sexuálního násilí jsou následky na těle zjevné, avšak i psychický teror se kvůli nárůstu stresu a případnému rozvoji deprese podepisuje na zhoršení fyzického stavu týraného seniora. Jen v USA byly každoroční výdaje na léčbu následků zneužívání seniorů vyčísleny částkou 5,3 mld. dolarů.
Mezi rizikové faktory, které mají vliv na rozvoj násilí na seniorech, patří celkový fyzický a psychický stav seniora, rodinné zázemí a sociokulturní zvyklosti. V poslední zmíněné kategorii se jedná především o to, jaké je postavení žen v dané společnosti a především jak se změní jejich sociální status po úmrtí manžela.

Devět z deseti násilníků je z rodiny

K případnému rozšíření zneužívání seniorů také přispívá jejich obrázek ve společnosti. V kulturách, které vnímají své stárnoucí členy mimo jiné jako podstatnou část svého kulturního bohatství, jako nositele tradic, jako ty, kteří vychovávají nejmladší generaci a vyprávějí jim příběhy z minulosti, jsou senioři zneužíváni zcela výjimečně. Přitom v celosvětovém měřítku se mezi těmi, kteří se dopouštějí nějakého druhu násilí na seniorech, devět z deseti rekrutuje z okruhu nejbližší rodiny. Často jsou to děti či manžel týraného seniora. Podle odhadů WHO se však pouze každý dvacátý případ násilí páchaného na seniorech dostane až k projednávání před správním orgánem či policií. Pouze 40 % zemí, mezi nimiž je i ČR, ve kterých se konalo alespoň základní šetření k tomuto tématu, má vypracovaný národní plán boje proti zneužívání seniorů a jen 17 % z těchto zemí iniciuje výběrové šetření na toto téma. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V domácím prostředí se senioři zotavují rychleji

V roce 2020 by mělo žít v České republice 2,2 mil. osob starších 65 let. Stále rostoucí počet seniorů má dopad na veřejné finance. Již dnes stojí dlouhodobá péče ročně zhruba 1,4 % hrubého domácího produktu, a to bez zahrnutí péče poskytované v rodinách.

Osob ve věku 65 a více let bylo poprvé více než 2 miliony

ilustrativní obrázek

Ve věkové skladbě obyvatelstva se odrážejí předchozí změny v úrovni porodnosti, úmrtnosti i zahraniční migrace. Česko se dlouhodobě řadí mezi země s regresivním typem věkové struktury, tedy s převahou postreprodukční složky obyvatelstva nad dětskou složkou. V roce 2017 pokračoval trend měnící se věkové struktury ve směru stárnutí populace.

Domácnosti by služby rády využívaly ve větším rozsahu

ilustrativní fotka

V šetření Životní podmínky EU-SILC zjišťoval ČSÚ i přístup k službám, jako jsou péče o děti, vzdělávání, zdravotnictví a domácí péče. Představujeme výsledky tohoto šetření.

Stáří je stále delší část života

Mgr. Helena Chodounská

Stáří chápané jako životní etapa má různé definice a lze na něj pohlížet různými způsoby. Ve většině vyspělých zemí se za počátek kalendářního stáří považuje věk 65 let. Vzhledem k postupně se zvyšující střední délce života narůstá počet roků, které lidé prožijí právě v tomto období. Stáří se tak stává stále delší a významnější částí života.

Jen čtvrtina klientů domovů pro seniory nemá omezení mobility

ilustrační foto

Kapacita domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem představuje dvě třetiny celkového počtu lůžek všech pobytových sociálních služeb. Počet jejich klientů v roce 2015 již přesáhl hranici 50 tis. osob. Zhruba čtvrtina klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je trvale upoutána na lůžko.

Senioři hledají na internetu praktické informace

Ilustrační foto

Prudký nástup informačních technologií a zejména internetu v posledních 20 letech přinesl i fenomén, který nazýváme digitální propastí. Jedná se o zvyšování rozdílů mezi lidmi s přístupem a bez přístupu na internet. Jednou ze skupin obyvatelstva, která je touto propastí nejvíce zasažena, jsou senioři. Jak využívají čeští senioři internet?

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Čeští senioři milují laciné cestování

ilustrativní fotka

Podle aktuálních statistik Eurostatu celkem 24 % procestovaných nocí všech Češek a Čechů tvořily v roce 2014 noclehy osob starších 65 let. Tato skutečnost zařadila Českou republiku na začátek žebříčku, na třetí místo těsně za Francii a Kypr.

V České republice přibývá pracujících seniorů

ilustrativní obrázek

Od roku 1995 se počet pracujících osob ve věku 65 a více let zvýšil téměř o třetinu, a to z necelých 80 tis. na 108 tis. osob. Letos ve 2. čtvrtletí u nás již pracovalo 126 tis. seniorů.

Hraniční meze chudoby

ilustrativní fotka

Téměř polovina členů tuzemských domácností tvořených pouze jedním rodičem s alespoň jedním závislým dítětem spadla v roce 2014 pod druhou hranici chudoby. V podobné situaci bylo 45 % osamělých žen, resp. osob ve věku 65 a více let.

Hospice jsou už ve 12 krajích

ilustrační foto

Podle demografické statistiky polovina seniorů v České republice umírá na nemoci oběhové soustavy, téměř čtvrtina na novotvary. Nemoci dýchací soustavy jsou příčinou úmrtí 6,2 % seniorů a na vnější příčiny umírá 3,1 % seniorů. Mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly.

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.

Evropští senioři se stát od státu liší

ilustrativní fotka

Demografické charakteristiky, jako jsou podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu či index ekonomické závislosti, staví Evropu mezi kontinenty, kde tento fenomén narůstá. Itálie, Německo, Řecko, Portugalsko a Bulharsko patří mezi země, kde je podíl 65 a víceletých na celkovém obyvatelstvu nejvyšší.

Je důležité si uvědomit, že stárnutí je nevratný proces

Mgr. Daniel Chytil

Je rostoucí počet seniorů v České republice v Evropě ojedinělý, anebo se jedná o všeobecný trend? Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ, vysvětluje, jak to vidí statistici. Podle jeho názoru vždy záleží, z jakých zdrojů a metodiky se vychází.

Domácnosti seniorů

ilustrativní fotka

Podle výsledků SLDB 2011 je v Česku 2 667 867 hospodařících domácností tvořených jednou rodinou. Pětinu z nich představují domácnosti seniorů.

Senioři v číslech

ilustrativní fotka

Podíl osob starších 65 let se za posledních deset let zvýšil, vzrostl i index stáří, který
v roce 2011 dosahoval hodnoty 110. V populaci seniorů převažují ženy, většinou vdovy.

Co kraj, to jiný demografický mrav

ilustrativní obrázek

V Ústeckém a Karlovarském kraji je nejvyšší počet umělých přerušení těhotenství na jednu ženu. Ve Středočeském kraji mají aktuálně ženy nejvíce potomků. Ve Zlínském kraji se zase děti rodí nejčastěji do manželství. V Praze začínají ženy s rodičovstvím nejpozději.

Senioři přišli na chuť on-line bankovnictví

ilustrativní obrázek

Vloni poprvé dosáhla Česká republika v oblasti využívání on-line bankovnictví evropského průměru a předběhla Slovensko. Především starší věkové kategorie projevily zvýšený zájem o internetové bankovní služby.

Pracovat před důchodem? Jde to, ale ne všude

Ilustrační obrázek

Podíl ekonomicky neaktivních obyvatel Česka ve věku 45–59 let od roku 1993 klesá. Zatímco tehdy činil více než pětinu, v roce 2012 se snížil na více než desetinu. Důvody jsou např. v posunutí hranice odchodu do důchodu a ve sníženém počtu invalidních důchodců. Ne ve všech krajích je situace příznivá.

Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

ilustrační foto

Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.