Byty se stavějí, a to hlavně v krajích

V devadesátých letech minulého století došlo k výraznému poklesu bytové výstavby, a to až na jednu z nejnižších hodnot ve statisticky evidované historii. Až do roku 2007 se počet dokončených bytů s malými výjimkami postupně zvyšoval.

V roce 2007 byl dokončen nejvyšší počet bytů za posledních 20 let. K rozmachu bytové výstavby do určité míry přispělo přijetí zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty od roku 2008. Na počet dokončených bytů v dalších letech pak měla částečně vliv ekonomická krize a počet dokončených bytů v roce 2014 je jeden z nejnižších. V posledních letech se bytové výstavbě daří, rostou jak počty dokončených, tak zahájených bytů, přičemž jejich výstavba se přesunula do krajů ČR.

Bytová politika stojí a padá na počtu dokončených bytů

Počet dokončených bytů je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby. Při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení a je současně indikátorem rozvoje ekonomiky jak celostátně, tak především v regionální diferenciaci. Velmi často bývá také používán jako rozhodující kritérium při hodnocení úspěšnosti bytové politiky.

V hl. m. Praze vloni počet zahájených bytů poklesl

V hl. m. Praze, kde převažují byty v bytových domech, počet zahájených bytů klesl v roce 2016 o téměř polovinu (–47,2 %). V ostatních krajích převažoval spíše růst počtu zahájených bytů (celkově ČR bez Prahy +15,7 %). Za prvních šest měsíců roku 2017 byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o pětinu (+20,3 %) jak v rodinných domech (+18,1 %), tak v bytových domech (+46,3 %), kde je znát vliv velmi nízké základny minulého roku. Z územního hlediska se růst počtu zahájených bytů odehrává zatím nejvíce v krajích Olomouckém a hl. m. Praze, dále v Pardubickém a v Kraji Vysočina, kde počet zahájených bytů rostl také ve stejném období roku 2016.

Dokončené byty díky vysokému počtu zahájených staveb

Kategorie dokončených bytů zatím letos těží z vysokého zahajování v minulých dvou letech. Za prvních šest měsíců tohoto roku vzrostla o 4,5 %. V mírném útlumu je kategorie bytů dokončených v rodinných domech, kde došlo k meziročnímu poklesu o 1,5 %. Naopak téměř pětinový růst (+18,4 %) zaznamenal počet bytů dokončených v bytových domech. V regionálním pohledu jsou výraznější rozdíly v případě bytových domů, kde je vývoj do značné míry ovlivněn dokončováním jednotlivých projektů, kterých není mnoho.

Bytová výstavba v roce 2017 (leden až červen)

Bytová výstavba v roce 2017 (leden až červen)

Dlouhodobě se zdaleka nejvíce staví ve Středočeském kraji, kde převládají rodinné domy, a v hl. m. Praze, kde se naopak buduje více bytů v bytových domech. Na třetím místě je z dlouhodobého hlediska kraj Jihomoravský, kde se více staví rodinné domy, ale poměr je mezi rodinnými a bytovými vyrovnanější.
Vysoký podíl rodinných domů mezi dokončenými byty vykazují kromě Středočeského kraje také kraje Moravskoslezský a Ústecký, kde vysoký podíl nových rodinných domů vyplývá ze silného útlumu výstavby bytových domů.
Nejméně se rodinné domy uplatňují především v hl. m. Praze a v kraji Jihomoravském, kde se na méně než polovičním podílu rodinných domů v bytové výstavbě podílí rozvoj výstavby bytových domů. Na konci žebříčku s nejmenším počtem dokončených bytů jsou kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký (3% podíl), které jsou malé i svou rozlohou.

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty