Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Odhady za nešetřenou část stavebních podniků se dělají z administrativních zdrojů dat. Výsledky tak mohou být publikovány za všechny firmy. Ukazatel stavební práce „S“ zase slouží ke zjištění struktury podle kategorií výstavby nebo území. Publikuje se ve finančním vyjádření (v běžných cenách) a má blíže k tržbám. Vzhledem k tomu, že tyto informace nelze zjistit jinak než zjišťováním (v administrativních zdrojích zcela chybí), není možné provádět dopočet.
Potřebná data zjišťuje ČSÚ od stavebních podniků, které si vybírá z registru ekonomických subjektů podle jejich převažující ekonomické činnosti.
Specifickým výsledkem stavební činnosti je bytová výstavba, kde počet dokončených bytů při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení a je současně indikátorem rozvoje ekonomiky. Na začátku stavebního cyklu stojí stavební povolení s podmnožinou zahájených bytů a nové stavební zakázky.
Informace ze statistiky stavebnictví poskytuje ČSÚ široké škále uživatelů počínaje ministerstvy (například Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu pro místní rozvoj nebo Ministerstvu financí), přes odborné instituce a svazy (například České národní bance, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českému hydrometeorologickému ústavu, České komoře autorizovaných inženýrů a techniků atd.) až po vysoké školy a vědecká pracoviště (například Univerzitě Karlově nebo Sociologickému ústavu Akademie věd ČR).
O aktuálním vývoji ve stavebnictví budu letos hovořit na Technologickém fóru na veletrhu FOR ARCH v Praze, kam se pravidelně sjíždějí investoři, developeři, zástupci státní správy, samosprávy a akademické obce. O informace o nejnovějších technologiích a aktuálních trendech ve stavebnictví mají také zájem představitelé orgánů územního plánování, investičních odborů, stavebních úřadů, dále inženýři, projektanti, architekti a také realizační firmy.