Platy zdravotníků stoupají

VYDÁNÍ: 09/2017
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od letošního ledna se o 10 % zvýšily tabulkové platy lékařů i sester. Od července náleží sestrám ve směnném provozu příplatek 2 tis. Kč. Analýza ČSÚ představuje, jak rostly jejich výdělky do roku 2016 a jak se liší v zařízeních odměňujících platem nebo mzdou.

Od roku 2012 do roku 2016 vzrostl medián výdělku lékařů-zaměstnanců o 5 tis. Kč. K největšímu nárůstu (o 3 tis. Kč) došlo mezi roky 2014 a 2015. Celkově se jedná o zvýšení o 10,9 %. Z hlediska průměrného nárůstu výdělku je ovšem velký rozdíl, zda jde o lékaře odměňovaného platem nebo mzdou.

Rozdíl mezi mediánem mezd a platů se zvyšuje

Lékaři pracující za plat zaměstnaní většinou v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice či specializované ústavy, nebo v příspěvkových organizacích krajů, si mezi roky 2012 a 2016 přilepšili k měsíčnímu platu o více než 12 tis. Kč, tedy o 23,3 %. Naproti tomu medián mzdy lékařů zaměstnaných v soukromých nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, nejčastěji akciových společnostech nebo s. r. o., se v tomto období zvýšil o necelých 1 500 Kč, což představuje nárůst o 3,6 %. Rozdíl mezi mediánem mezd a mediánem platů lékařů se tak neustále zvyšuje. Přitom mezi lékaři-zaměstnanci je jich asi 40 % odměňováno platem a 60 % mzdou. Zde je na místě zmínit, že celkový medián měsíčních mezd a platů zaměstnanců u všech profesí vzrostl do roku 2016 o necelé 3 tis. Kč, což činí nárůst o 13,4 % oproti roku 2012.

Vývoj mediánu mezd a platů lékařů v letech 2012 až 2016 (v Kč)

Vývoj mediánu mezd a platů lékařů v letech 2012 až 2016 (v Kč)

Nejmarkantnější bylo zvýšení výdělků u lékařů ve věku 30 až 34 let, u kterých medián vzrostl o více než 7 tis. Kč. V ostatních věkových skupinách došlo k navýšení mediánu o 4 až 5 tis. Kč. Relativně se nejvíce zvýšily výdělky v mladších věkových skupinách lékařů do 34 let, u nichž je obecně medián mezd a platů nižší. Zatímco u mladších lékařů do 34 let stoupl medián výdělku zaměstnanců jak v platové, tak i v mzdové sféře (přestože v platové sféře téměř dvojnásobně), u lékařů nad 35 let už jde celkový nárůst na vrub pouze zaměstnancům v platové sféře. Pro lékaře ve věkových skupinách nad 35 let zaměstnané ve mzdové sféře se od roku 2012 medián mzdy prakticky nezměnil a ve skupině 45 až 54letých dokonce mírně poklesl.

Medián výdělku lékařů podle pohlaví a věku v roce 2016 (v Kč)

Medián výdělku lékařů podle pohlaví a věku v roce 2016 (v Kč)

Doktorky berou méně než doktoři

České ženy jsou obecně hůře placené než muži a nejinak je tomu mezi lékaři. Zatímco medián výdělku mužů-lékařů se v roce 2016 blížil 60 tis. Kč měsíčně, pro ženy-lékařky to bylo jen něco přes 45 tis. Kč. Oproti situaci z roku 2012 rozdíl mezi mediánovými výdělky lékařů a lékařek mírně vzrostl. K této nerovnosti může přispívat mnoho vlivů jako například vyšší zastoupení mužů mezi přednosty klinik, primáři a vedoucími lékaři, kteří berou více než řadoví lékaři. Je nutné si uvědomit, že výše mediánu zahrnuje celkový hrubý výdělek včetně všech příplatků za přesčasové hodiny, noční a víkendové služby. U mužů-lékařů je možné očekávat, že odpracují v průměru více přesčasových hodin než ženy-lékařky. Častěji také slouží v noci a o svátcích.
Přestože od roku 2012 vzrostl medián výdělku lékařům i lékařkám, u mužů byl tento nárůst výrazně vyšší. U obou pohlaví došlo od roku 2012 k podstatnému nárůstu především v platové sféře (o 25,0 % u mužů a 22,6 % u žen), kdežto růst mediánu výdělku v mzdové sféře byl u mužů-lékařů jen velmi nepatrný (2,5 %). Ženám-lékařkám pracujícím v mzdové sféře mediánová mzda dokonce o 4,7 % klesla.

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2016 (v Kč)

Medián výdělku všeobecných sester a porodních asistentek v krajích ČR v roce 2016 (v Kč)

Mediánové platy sester stouply skoro o pětinu

Medián mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek se mezi roky 2012 a 2016 zvýšil o necelé 4 tis. Kč, což představuje nárůst o 16,1 %. Také u této profese rostl výdělek rychleji sestrám zaměstnaným v organizacích odměňujících platem, tedy především zaměstnankyním fakultních nemocnic, specializovaných ústavů zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví a příspěvkových organizací krajů. Mediánové platy sester v těchto zařízeních stouply o 5 tis. Kč, tedy o 18,0 %. Jejich kolegyním pracujícím v mzdové sféře (nejčastěji soukromá zařízení, akciové společnosti a s. r. o.) vzrostla mediánová mzda o 3 tis. Kč, čili o 14,6 %. Rozdíl mezi mediánem výdělků sester a porodních asistentek v mzdové a platové sféře, který byl v roce 2012 přes 7 tis. Kč, v roce 2016 převýšil již 9 tis. Kč.
K nárůstu mediánu mezd a platů docházelo ve všech věkových skupinách všeobecných sester a porodních asis­tentek. Zatímco u sester odměňovaných podle platových tabulek (které ve svých stupních zohledňují dobu dosažené praxe) docházelo k největšímu nárůstu mediánového platu o více než 5 tis. Kč u starších sester nad 45 let, medián výdělku v mzdové sféře naopak nejvíce stoupl všeobecným sestrám ve věkové skupině 30 až 34 let, a to o 4 tis. Kč. V této věkové skupině byly obecně výdělky sester pracujících v mzdové sféře nejvyšší a pouze v této jedné věkové skupině přesáhl absolutní nárůst mediánu mzdy výši absolutního nárůstu mediánu platu. Ve všech ostatních věkových skupinách si o více peněz polepšily sestry pracující za plat.

Vývoj mediánu mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2016 (v Kč)

Vývoj mediánu mezd a platů všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2012 až 2016 (v Kč)

Nejlépe placené jsou sestry v Praze a Plzeňském kraji

Kraji, kde si zdravotní sestry a porodní asistentky vydělají nejvíce a medián jejich mezd a platů dosahuje bezmála 32 tis. Kč, jsou hlavní město Praha a Plzeňský kraj. S jistým odstupem pak následují kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Jihomoravský, ve kterých se medián výdělku sester pohybuje mezi 28 a 30 tis. Kč. Naopak výdělky nižší než 25 tis. Kč mají sestry a porodní asistentky ve krajích Zlínském a Pardubickém. Méně než 26 tis. Kč činí mediánová výše výdělku sester také v krajích Karlovarském a Libereckém. Toto rozložení do značné míry souvisí s územní infrastrukturou fakultních nemocnic, specializovaných ústavů a dalších zdravotnických zařízení přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví či příspěvkových organizací krajů, které své zaměstnance odměňují platem.

Autor: , vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výdělek lékařů přesáhl 55 000

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 000 Kč za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 000. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 000 na 31 500. Nejvíce, přes 35 000, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

Jak se změnilo odměňování zdravotníků za uplynulých pět let

ilustrativní fotka

V roce 2019 by se na platy zdravotníků mělo vynaložit o zhruba 6 mld. Kč více než letos. Pracovníci ve zdravotnictví by si tak měli polepšit v průměru asi o 7 % místo požadovaných 10 %.

Mzdová nerovnost se snižuje

ilustrativní foto

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu mezd u lidí s podprůměrnými mzdami. Naopak v manažerských platech byl růst jen střídmý.

Nezaměstnanost, 1 jev – 2 ukazatele

Ilustrační foto

Pokud chceme v České republice zkoumat nezaměstnanost, nabízí se nám dva základní ukazatele. Jsou jimi míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob. Oba ukazatele sledují tentýž jev, nezaměstnanost, a přesto je každý z nich jiný a poskytuje jiné výsledky. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Nízká minimální mzda

ilustrativní fotka

Ve srovnání s Lucemburskem, které má nejvyšší minimální mzdu v Evropské unii, je česká pětinová. Ve Skandinávii se výše minimálních mezd nestanovuje.

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

ilustrativní fotka

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.

Kolik vydělávají sestry a porodní asistentky

ilustrativní fotka

Sestry a porodní asistentky, které pracují v organizacích za plat, jsou na tom lépe než jejich kolegyně pobírající mzdu. Medián jejich platů byl již v roce 2012 o 7 tis. Kč vyšší než medián v mzdové sféře. Tento rozdíl dosáhl v roce 2015 dokonce 8 tis. Kč.

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Ilustrační foto

Jen málo lidí by nechtělo brát plat manažera. Zní to pěkně, v realitě to ale mohou být částky velmi různorodé. Právě tak jako u specialistů.

Průměrnou odpracovanou dobu podstatně ovlivňují kratší úvazky

ilustrativní fotka

Obvyklá týdenní pracovní doba v hlavním zaměstnání je v České republice jedna z nejvyšších v Unii. Tomu však neodpovídá výše příjmů. Vyplývá to z porovnání vybraných makroekonomických ukazatelů a ukazatelů zaměstnanosti za rok 2014.

Jak rostly mzdy a platy lékařů

ilustrativní obrázek

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

ČSÚ nebude publikovat data za mzdy v (ne)podnikatelské sféře

Ilustrační foto

Ukazatele průměrné mzdy odhadované a publikované ČSÚ jsou používány v některých právních předpisech, například pro účely stanovení plateb a valorizací. Protože legislativní využití nebývá s ČSÚ vždy konzultováno, ne vždy se odkazuje na ukazatele metodicky přesným a vhodným způsobem. Změny definice sektorů v ESA2010 si vyžádají změny dosavadních přístupů.

Zaměstnanost starších osob podporují zkrácené úvazky

Ilustrační foto

Od roku 2000 ve většině států Evropy, včetně Česka, významně narostla míra ekonomické aktivity osob ve věku 55–64 let. V řadě zemí totiž vycházejí stárnoucí populaci vstříc kratšími pracovními úvazky. Ze šetření ČSÚ vyplývá, že Česko v tomto směru zaostává.

Na trhu práce nejsou jen zaměstnanci

Mgr. Dalibor Holý

Toto banální prohlášení asi překvapí málokoho, přesto je třeba se jím zabývat v souvislosti se standardními statistickými ukazateli.

Více důchodců pracuje v zázemí velkých měst

ilustrační foto

Úroveň ekonomické aktivity ve vyšším věku je ovlivňována posouváním věkové hranice odchodu do důchodu. Rozdílnost míry ekonomické aktivity z pohledu jednotlivých regionů České republiky určuje řada faktorů, například životní úroveň, nabídka pracovních míst vhodných pro seniory nebo výše důchodů.