ČSÚ a parlamentní volby

Ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ČSÚ se intenzivně připravuje na zpracování výsledků. Průběžně budou zveřejňovány na serveru www.volby.cz.

ČSÚ, apolitická a odborně nezávislá instituce, zpracovává výsledky voleb už od roku 1990. Nyní vrcholí přípravy na nadcházející parlamentní volby. V rámci ČSÚ bude do zpracování výsledků zapojeno ve dnech voleb více než 2,5 tis. interních i externích pracovníků. Většina bude na přebíracích místech, na nichž ČSÚ přebírá od okrskových volebních komisí zápisy o výsledcích hlasování, které jsou vkládány do systému. Přebíracích míst bude celkem 507. Na 506 budou předávat své zápisy komise z tuzemska. Pro zpracování dat ze zvláštních okrsků mimo území České republiky je zřízeno jedno speciální přebírací místo na Ministerstvu zahraničních věcí.
Do příprav voleb je zapojena velká část pracovníků ČSÚ. Jde především o zaměstnance, kteří jsou součástí volebních týmů a připravují metodiku, zajišťují výpočetní techniku, programové vybavení, školení pracovníků nebo zabezpečují organizační a personální agendu. Jedná se o logisticky poměrně náročný proces. V rámci voleb je zapotřebí zajistit asi 1,5 tis. počítačů pro přebírací místa. Nejsložitější výpočetní technika je situována v ústředí ČSÚ. Právě do centrální databáze zasílají všechna přebírací místa převzaté údaje, které se průběžně zveřejňují na serveru www.volby.cz.
Na volebním webu již dnes naleznete seznam kandidátů, jichž je více než 7,5 tis. K dispozici jsou i statistické přehledy o počtech kandidujících podle krajů, věku, pohlaví nebo politické příslušnosti. Celkem bylo zaregistrováno 31 stran a hnutí, což je nejvíce v dosavadní historii parlamentních voleb.
Okrsková volební komise začne po uzavření volební místnosti sčítat hlasy a vyplňovat zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku. Předseda komise dá otevřít volební schránku. Je-li v úřední obálce jeden platný hlasovací lístek, jde o platný hlas a komise jej zařadí do dalšího procesu sčítání. Platné hlasovací lístky komise spočítá a roztřídí podle jednotlivých volebních stran. Spočítá také přednostní hlasy, kdy volič může zakroužkováním pořadového čísla kandidáta (maximálně však u čtyř) vyznačit, kterému z nich dává přednost.
Komise dokončí zápis o průběhu a výsledku hlasování, který stvrdí svým podpisem všichni její členové. Určený člen komise pak jeden stejnopis doručí ČSÚ na přebírací místo. Pracovníci ČSÚ provedou formální kontrolu předávaných zápisů a vloží je do systému. Poté zástupce komise obdrží písemný doklad potvrzující, že výsledek byl do dalšího zpracování převzat bezchybně, a převezme od ČSÚ také opis uložených dat. Komise si tak kdykoliv může ověřit, že údaje, které ČSÚ převzal, souhlasí s údaji v zápisu.
Poté je okrskový zápis v zabezpečené elektronické podobě odeslán z přebíracího místa do centrály ČSÚ, kde je znovu překontrolován a uložen do databáze. Okrskové výsledky jsou průběžně zpřístupňovány na našem serveru www.volby.cz.

Kde a jak můžete volit?

Občané volí ve volebních místnostech. Pro tyto volby se jich otevře 14 756 v Česku a 109 v zahraničí u zastupitelských úřadů. Pro každou volební místnost je ustavena volební komise. O tom, kde konkrétně mohou voliči hlasovat, je informuje příslušný obecní úřad.
Hlasovací lístek je platný, je-li vložen do úřední obálky, která je voliči vydána ve volební místnosti. Volič ho musí vložit do obálky v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků. Do úřední obálky se vkládá pouze jeden hlasovací lístek pro politickou stranu nebo hnutí. Na hlasovacím lístku lze také vyznačit, kterému z kandidátů dává volič přednost. Jestliže byl kandidát „zakroužkován“ alespoň na 5 % hlasovacích lístků odevzdaných pro jeho stranu, má přednost při přidělování mandátů.
Zpracování celkových výsledků voleb záleží především na kvalitě a rychlosti práce okrskových volební komisí. Výsledky od okrskových volebních komisí je ČSÚ připraven přebírat od 14. hodiny v sobotu 21. října. Nejmenší okrsky zpravidla začínají předávat své výsledky asi půl hodiny po ukončení hlasování. Dle zkušeností lze očekávat, že výsledky většiny okrsků budou k dispozici v sobotu ve večerních hodinách. Výsledek voleb ale může být zjištěn až po odevzdání zápisu posledního okrsku. Nikdy nelze vyloučit, že některé okrsky v důsledku zjištěných chyb a nutnosti přepočítávání předají výsledky později.
V pondělí 23. října předá ČSÚ výsledky voleb Státní volební komisi k odsouhlasení. Poté jsou výsledky vyhlášeny ve Sbírce zákonů.