ČSÚ přinese aktuální údaje o dalším vzdělávání

O statistice vzdělávání se ČSÚ dělí zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zatímco MŠMT se věnuje statistikám školství, ČSÚ se zaměřuje především na statistiky dosaženého vzdělání populace a statistiky dalšího vzdělávání (takového, kterého se lidé účastní v pozdějším než obvyklém školním věku).

Vzdělanostní strukturu populace, tj. počet lidí se základní, středoškolskou, vysokoškolskou či dalšími úrovněmi vzdělání, zjišťuje ČSÚ prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů, v častějších intervalech poté prostřednictvím Výběrového šetření pracovních sil. K tvorbě komplexního statistického přehledu o dalším vzdělávání na národní, ale i evropské úrovni pak slouží zejména dvě výběrová šetření, realizovaná v pětiletých intervalech: Šetření o vzdělávání dospělých (Adult Education Survey – AES) a Šetření o vzdělávání zaměstnanců (Continuing Vocational Training Survey – CVTS). Obě šetření, která jsou koordinována Eurostatem a realizována ve všech státech EU, se vzájemně doplňují, když na stejné téma nahlížejí z různých úhlů pohledu. V AES se školení tazatelé ČSÚ dotazují vybraných jednotlivců, zda a jakým způsobem se v předchozích dvanácti měsících vzdělávali. Respondenti tak referují o tom, zda navštěvovali nějaké kurzy, účastnili se školení, platili si soukromé lekce nebo například chodili (znovu) do školy. Pokud ano, zjišťuje se účel tohoto vzdělávání, jeho zaměření, poskytovatel, průběh, využitelnost či to, jak s ním byl respondent spokojen nebo zda bylo podporováno zaměstnavatelem. U těch, kteří se vzdělávání neúčastnili, jsou zjišťovány bariéry v přístupu k dalšímu vzdělávání nebo zda svou neúčast v institucionalizovaných formách vzdělávání kompenzují například samostudiem. Doplňkově je zjišťována také znalost cizích jazyků či četba knih a tisku. Šetření CVTS se oproti tomu zaměřuje na ekonomické subjekty, resp. vybrané podniky, u kterých zjišťuje, zda v daném referenčním období vzdělávaly své zaměstnance, a pokud ano jak. Zjišťuje se například i spolupráce podniků se školami (poskytování praxe studentům, přednášky odborníků ve školách) či obtíže spojené s obsazováním volných míst. Aktuální výstupy z obou šetření zveřejní ČSÚ na konci tohoto roku.