Děti se z ústavů přesouvají do náhradních rodin

Ke konci roku 2016 bylo v Česku v náhradní rodinné péči umístěno více než 18 tis. dětí. Jejich počet vzrostl během posledních deseti let dvaapůlkrát. Největší počet dětí v náhradní rodinné péči žije v Moravskoslezském kraji, nejméně v Kraji Vysočina.

Zatímco v roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji umístěno v náhradní rodinné péči více než 3 tis. dětí, v Kraji Vysočina to bylo méně než 600 dětí.
Mezi dětmi, které vyrůstají v náhradní rodinné péči v České republice, jsou 3 % dětí se zdravotním postižením. Zatímco v Karlovarském kraji tvoří podíl dětí se zdravotním postižením 1 %, v Pardubickém kraji je podíl 9%.

Děti v náhradní rodinné péči*) podle krajů – tříletý průměr let 2014–2016

Děti v náhradní rodinné péči*) podle krajů – tříletý průměr let 2014–2016

*) Pozn.: Adopce, pěstounská péče, poručenství či opatrovnictví jsou poskytovány dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině. Zařízení ústavní výchovy poskytují preventivně výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání dítěte. Soud o ní rozhoduje v případě, že je výchova dítěte nebo jeho řádný vývoj ve vážném ohrožení.

Na konci roku 2016 se v České republice soudně nařízená ústavní výchova týkala 6 tis. dětí ve věku do 19 let; během 10 let se jejich počet snížil o jednu třetinu. Nejvíce dětí s nařízenou výchovou žije v Ústeckém kraji (21 % všech dětí s nařízenou ústavní výchovou v ČR) a v Moravskoslezském kraji (13 %), naproti tomu nejméně ve Zlínském kraji (2 % dětí). Uložená ochranná výchova je pak mimořádné opatření soudu, které může být uloženo mladistvému ve věku 15 až 18 let, jenž spáchal trestný čin, či osobě mladší 15 let, jež spáchala čin, který by jinak byl trestným činem. V roce 2016 byla do ochranné výchovy umístěna necelá stovka dětí. Počet dětí, kterým soud uložil ochrannou výchovu, v průběhu let klesá.

Děti a mladiství evidovaní kurátory pro mládež podle krajů, průměr let 2014–2016

Děti a mladiství evidovaní kurátory pro mládež podle krajů, průměr let 2014–2016

Výchovné problémy dětí, jako jsou například zanedbání povinné školní docházky, opakované závažné výchovné problémy ve škole nebo v rodině, požívání alkoholu nebo jiných návykových látek, páchání trestných činů, pomáhají řešit kurátoři pro děti a mládež.
V roce 2016 evidovali tito kurátoři 29 tis. klientů, ze kterých mladiství do 15 let tvořili 46 %. Během deseti let poklesl celkový počet dětí evidovaných kurátory pro mládež o jednu třetinu, podíl mladistvých do 15 let však vlivem změn ve věkové struktuře mladých lidí vzrostl ve sledovaném období o 6 procentních bodů. Nejvíce klientů bylo v roce 2016 evidováno v krajích Moravskoslezském (16 % všech dětí evidovaných kurátory pro děti a mládež v ČR) a Ústeckém (15 %), nejméně v krajích Pardubickém a Zlínském (shodně 3,5 %).

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost