Příští rok bude o tři statistická zjišťování více

Dne 13. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Tento dokument vymezuje, která statistická šetření budou v roce 2018 provádět jak Český statistický úřad, tak šest ministerstev.

Program zjišťování na příští rok obsahuje celkem 159 zjišťování, což je o tři zjišťování více, než bylo v roce 2017. Český statistický úřad bude zodpovědný za 90 zjišťování. Dalších 69 zjišťování si mezi sebou rozdělí ministerstva (dopravy, kultury, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství).

Celkově bude o tři zjišťování více než vloni

Vyhláška vždy vychází z požadavků uživatelů statistických informací. Při jejich posuzování se bere ohled na administrativní zátěž zpravodajských jednotek, na dodržení požadované kvality výstupů a na snižování nákladů na výkon státní statistické služby.
Rozsah zjišťování v příštím roce je dán i novými požadavky mezinárodních institucí, zejména Eurostatu. Vzory statistických formulářů ČSÚ, jejich změny oproti předchozímu roku, způsoby vyplnění a další informace jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ ZDE.

Změny v programu

Z důvodu víceleté periodicity zjišťování nebude Český statistický úřad provádět Šetření o sadech. Naopak zrealizuje zjišťování o inovacích (Dotazník o inovacích). ČSÚ dále zajistí Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov, při kterém osloví jednotky zatříděné do sektoru vládních institucí. Údaje z tohoto šetření, které vyplývají z nařízení Evropské unie, se využijí při propočtu makroekonomických ukazatelů vládní finanční statistiky, dále při sestavení vládních národních účtů a také pro potřeby mezinárodních organizací.
Nejvýznamnější změnu v resortních výkazech realizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Díky možnosti přebírání administrativních zdrojů dat z Ministerstva financí došlo ke zrušení Ročního výkazu o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkového zařízení: E (MZ) 5-01. Do programu však byla zařazena tři nová zjišťování: – H (MZ) 2-01, L (MZ) 3-01 a L (MZ) 4-01, která budou sloužit pro plnění povinností plynoucích z nařízení EU.

Počet zjišťování

Počet zjišťování

Bez statistických formulářů to zatím nejde

Přístup k údajům od jiných orgánů státní správy je pro redukci administrativní zátěže zásadní. Český statistický úřad průběžně spolupracuje se správci administrativních zdrojů dat na odstranění překážek, které brání přebírání a implementaci dat do statistického systému. Překážkami se rozumí odlišná metodika sběru dat či jejich malý detail, nízká kvalita, časová dostupnost, finanční náklady na úpravu aplikací pro předávání dat apod. Zásadním problémem může být také požadavek na úpravu příslušných právních předpisů České republiky.
Oporou pro ČSÚ je v tomto směru nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009, o evropské statistice. To posiluje pozici Českého statistického úřadu v jeho oprávněném požadavku na bezplatný a rychlý přístup k administrativním zdrojům dat jiných orgánů veřejné moci, tj. v možnosti využívat je pro statistické účely. Dalším důležitým pilířem státní statistické služby, kterou zajišťuje ČSÚ, je již schválené usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2016 č. 1135, o realizaci integrovaného sběru vybraných údajů pro veřejnou správu.