Registru osob je pět let

Letos uběhlo pět let od zahájení provozu základních registrů. Jeho součástí byl registr osob (ROS), který spravuje ČSÚ. ROS eviduje právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci.

Cílem registru bylo soustředit evidence osob do centrálního informačního systému. Začátkem srpna 2017 evidoval ROS 3,3 mil. osob. V rámci implementace projektu ROS vznikl integrovaný agendový informační systém ROS-IAIS. Ten umožňuje zapisovat a měnit údaje osob, získávat aktuální údaje ze základních registrů, vést historii dat nebo vytvářet tištěné výstupy referenčních údajů. Za pět let jeho fungování ho využily asi dva tisíce uživatelů pro zápis téměř 180 tis. osob.
Dalším cílem ROS bylo poskytnout oprávněným orgánům veřejné moci referenční údaje o osobách, jejich adresách, statutárních a dalších zástupcích a provozovnách, které jsou v daném okamžiku aktuální a platné a není je již třeba ověřovat přímo od subjektu údajů. V současnosti využívá údaje z ROS pro svoji činnost 226 z celkového počtu 491 agend veřejné správy. Podle provozního reportu Správy základních registrů komunikovalo v červnu 2017 se základními registry až 5 484 orgánů veřejné moci prostřednictvím 3 241 agendových informačních systémů veřejné správy.
Editace a čtení údajů v ROS probíhají prostřednictvím služeb eGON. V současnosti je možné využívat celkem 17 služeb ROS. V průběhu pětiletého fungování základních registrů bylo přes tyto služby úspěšně zpracováno téměř 95 mil. transakcí, z čehož největší část tvořily publikační služby a dále editační služby. Zbylých 10 mil. transakcí se týkalo ostatních služeb, které zajišťují vybrané činnosti a správu ROS.

ROS a CzechPoint

Veřejnost a orgány veřejné moci mohou získávat příslušné údaje z ROS prostřednictvím CzechPointu. Doposud bylo takto vydáno 17 078 veřejných a 73 074 neveřejných výpisů z ROS. Od roku 2016 jsou osobám, které disponují datovou schránkou, zdarma zasílány výpisy z ROS při změně referenčního údaje. Podnikatelé a firmy tak získali větší kontrolu nad údaji, které o nich stát vede. Takovýchto výpisů bylo prozatím zasláno více než 330 tis.
Ročně ČSÚ zasílá 550 tis. subjektů do datových schránek výpis o využívání jejich údajů. Příjemce je tak informován, který orgán veřejné moci si o něm v uplynulém kalendářním roce vyžádal informace, pod jakou agendou, kdy a proč se tak stalo. Pokud by měl příjemce pochybnosti o oprávněnosti některého přístupu, může se obrátit přímo na příslušného editora údajů s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Osoby, které nemají datovou schránku, mohou o vyhotovení záznamu kdykoliv požádat prostřednictvím služeb CzechPointu. Zatím tento způsob využilo více než 720 ekonomických subjektů.
Dalším přínosem ROS je zjednodušení přidělování identifikačních čísel pro tu část osob, které o ně v minulosti musely žádat ČSÚ. Nyní je jim IČO přidělováno přímo při registraci do ROS. Doposud bylo takto přiděleno více než 605 tis. identifikačních čísel osob a téměř 320 tis. identifikačních čísel provozoven.

Přehled ekonomických subjektů v ROS (k 10. 8. 2017)

Přehled ekonomických subjektů v ROS (k 10. 8. 2017)

Rezervy stále existují

ROS společně s ostatními základními registry otevřel nové možnosti zvyšování kvality poskytovaných služeb veřejné správy. Patří mezi kritické prvky informační infrastruktury státu a sehrává významnou roli při modernizaci veřejné správy a realizaci dalších projektů e-Governmentu. Sdílení dat v rámci systému základních registrů přináší významné snížení zátěže ekonomických subjektů. V této oblasti jsou však stále rezervy. Překážkou jsou některé zastaralé právní předpisy upravující činnost orgánů veřejné moci. Ty stále vyžadují dokládání referenčních údajů přímo dotyčnou osobou. Postupné odstraňování tohoto problému probíhá pozvolna, a to novelizací příslušných předpisů.
Momentální naléhavou prioritou základních registrů včetně ROS je zajištění obnovy hardwarové platformy, která je na hraně svých kapacitních možností a zároveň jí končí podpora ze strany výrobců. Správa základních registrů v součinnosti s dalšími správci základních registrů připravuje novou koncepci rozvoje a financování registrů. Výsledný návrh by měl být představen začátkem roku 2018.