Čerpání unijní podpory pro výzkum a vývoj není ideální

Údaje o výzkumu a vývoji za rok 2016 s sebou přinesly první po-krizový pokles celkových výdajů na výzkum a vývoj.

Údaje o výzkumu a vývoji za rok 2016 s sebou přinesly první po-krizový pokles celkových výdajů na výzkum a vývoj. V současné situaci, kdy česká ekonomika jede téměř na doraz, se jedná vcelku o neopodstatněný pokles. Jediným viníkem je nerovnoměrné čerpání veřejné podpory VaV ze strukturálních fondů EU, tedy spíše technická záležitost dočerpání prostředků z minulých operačních programů a opožděný náběh čerpání z nových operačních programů ESIF 2014–2020. Přitom podniky v roce 2016 investovaly do VaV více než v přechozím roce a také stát mírně navýšil svou podporu VaV, nikoliv ale v předem plánované výši. Konečné čerpání bylo o 1,1 mld. Kč nižší zejména v důsledku nečerpání v položce spolufinancování nových projektů z programů OP PIK a OP VVV. Opožděné vyhlašování výzev pro projekty VaV v rámci operačních programů se tak negativně projevilo i ve výši státní podpory. Nedočerpání prostředků na spolufinancování operačních programů je tak vysoké, že pro rok 2018 došlo ke snížení této položky v kapitole MPO o 400 mil. Kč. Celková výše nespotřebovaných státních výdajů na VaV přesáhla ke konci roku 2016 částku 10 mld. Kč, z toho na předfinancování projektů z operačních programů mělo být čerpáno 6 mld. Kč. Bohužel tyto jevy se negativně odrážejí ve statistice VaV a je otázkou, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. Nerovnoměrné čerpání fondů EU vnáší do statistiky VaV prvek jakési umělé cykličnosti, která narušuje přirozené trendy dané vývojem v ekonomice.
Velkou neznámou pro VaV v ČR také je, v jakém formátu (dotace či půjčky) a v jaké výši bude poskytována podpora z unijních fondů v budoucnosti. Na tuto skutečnost se bude muset stát koncepčně připravit, aby byl schopen suplovat případné chybějící unijní prostředky a zabezpečit zejména požadovanou udržitelnost nově zbudované infrastruktury výzkumu a vývoje. V opačném případě může dojít ke stagnaci výdajů na výzkum a vývoj, v horším scénáři dokonce i k jejich poklesu. I když české firmy vcelku solidně investují do VaV, veřejná podpora má svou nezadatelnou roli zejména pro skupinu malých a středních podniků. Pro nepodnikovou sféru je pak veřejná podpora zcela dominantním zdrojem financování VaV činností.

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace