Estonsko předalo předsednictví Rady EU Bulharsku

Na konci roku 2017 skončilo estonské předsednictví v Radě Evropské unie a vystřídalo jej Bulharsko. Estonsko předsedalo poprvé ve své historii Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2017 jako první z tzv. tria (Estonsko – Bulharsko – Rakousko). Tato trojice předsedá Radě EU od července 2017 do prosince 2018.

V oblasti statistiky si estonský statistický úřad kladl za cíl zaměřit se na aktivity směřující k poskytování relevantní a kvalitní evropské statistiky, přičemž přihlížel k již známým i novým výzvám, mezi něž patří nové způsoby komunikace, big data, globalizace, snižování finan­čních a personálních zdrojů aj. Zároveň si celé trio předsevzalo věnovat velkou pozornost posílení důvěry v evropskou statistiku, její transparentnosti a implementaci Vize 2020.

Pracovní skupina Rady pro statistiku pod estonským vedením

Během estonského předsednictví se Pracovní skupina Rady pro statistiku sešla celkem šestkrát, aby zahájila projednávání nového legislativního návrhu nařízení k harmonizaci hrubého národního příjmu v tržních cenách (nařízení o HND) a zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom, a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003, představila nový návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (FRIBS). Zároveň pokračovala v projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet), dále návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 a taktéž návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (IESS). Všech těchto jednání se účastnili také zástupci ČSÚ.
Po projednání za předchozích předsednictví bylo během estonského předsednictví v Radě EU v oblasti statistiky uzavřeno a v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1951 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020. Dále bylo uzavřeno a uveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2391 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet).
Dne 14. prosince 2017 estonský statistický úřad oficiálně předal štafetu předsednictví v Pracovní skupině Rady pro statistiku bulharskému statistickému úřadu za účasti zástupců Rakouska a Eurostatu.

V jednotě je síla

Bulharsko bude v první polovině roku 2018 předsedat Radě EU historicky poprvé od svého vstupu do EU v roce 2007. Poté bude vystřídáno posledním z tzv. tria, Rakouskem.
Mottem bulharského předsednictví je „United we stand strong“ („V jednotě je síla“). Předsednictví bude se svými partnery spolupracovat na zajištění jednoty mezi členskými státy a orgány EU s cílem nalézt konkrétní řešení a vybudovat silnější, bezpečnější a solidárnější Evropu. Mezi hlavní priority nového předsednictví patří bezpečnost, solidarita a stabilita.
V oblasti statistiky by bulharský statistický úřad rád navázal na své předchůdce v poskytování vysoce kvalitní a relevantní evropské statistiky. Vzhledem k rostoucím potřebám uživatelů statistických údajů se předsednictví bude snažit vypořádat s aktuálními a vznikajícími výzvami pro Evropský statistický systém (např. nové zdroje dat, big data, globalizace nebo personální a finanční omezení). Bulharské předsednictví se zavazuje ke zvýšení iniciativ zaměřených na posílení transparentnosti a důvěry veřejnosti v evropskou statistiku. Rovněž podpoří modernizaci a zvýšení efektivnosti a kvality Evropského statistického systému při snížení zátěže respondentů.
Bulharský statistický úřad naplánoval během svého funkčního období celkem šest jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku a plánuje pokračovat v projednávání návrhů nařízení, které zůstávají otevřeny, jako například nařízení o HND, integrované zemědělské statistice, IESS nebo FRIBS.