Odešel profesor Lubomír Cyhelský

Ve věku 88 let zemřel 22. ledna nestor české statistiky pan profesor Lubomír Cyhelský. Odešla nepřehlédnutelná a charismatická osobnost českého univerzitního prostředí, neúnavný propagátor výuky statistiky i statistické vědy. Odešel člověk, který celý svůj život zasvětil rozvoji a popularizaci statistického oboru.

Jméno profesora Cyhelského zůstane navždy spjato především s katedrou statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, která byla dominantním místem jeho výzkumné i pedagogické činnosti. Patřil k zakládajícím členům této katedry a věnoval jí úctyhodných padesát let svého života. Katedru statistiky VŠE také téměř 30 let vedl (1962–1990).
Byl skvělým organizátorem statistického života, byl vynikajícím šéfem, který dokázal neobyčejně lidským způsobem a bez emotivních gest vést pracoviště s velkým kolektivem lidí, jež díky jeho vůdčím schopnostem postupně vychovalo celou řadu vynikajících absolventů, kteří se později vepsali do společenského života naší země. Sám přitom zůstával neokázalou osobností, z níž vyzařovala lidskost, pokora k univerzitnímu prostředí a ke statistickému oboru.
Na začátku své profesní dráhy v letech 1951–1952 působil na tehdejším Státním úřadě statistickém v odboru národohospodářských bilancí. Ve druhé polovině šedesátých let byl také vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu národohospodářského plánování, později pak Výzkumného ústavu financí. V roce 1958 získal na VŠE titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika a v roce 1961 se zde habilitoval. O sedm let později byl jmenován profesorem. Titul doktor věd získal v roce 1981. Na univerzitě působil i ve významných akademických funkcích. V letech 1966–1970 byl proděkanem Fakulty národohospodářské VŠE, v období 1976–1985 byl prorektorem VŠE pro pedagogiku. Mnoho let byl též členem statistických a vědeckých rad. Vedle více než šedesátileté pedagogické činnosti se významně podílel i na rozvoji státní statistické služby. V roce 1965 stál pan profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní i resortní statistiky, později přejmenovaného na „specializované statistické studium“. Toto studium probíhá dodnes.
Pan profesor Lubomír Cyhelský spolupracoval i na vzniku časopisu Statistika a byl několik let členem redakční rady. Byl též vedoucím redaktorem všech jedenácti vědeckých sborníků Výzkumného ústavu sociálně ekonomických informací v Praze nazvaného Statistická revue. Publikoval více než 200 prací, z nichž řada je příkladem výjimečně úspěšné popularizace statistiky. Vystoupil s mnoha vědeckými přednáškami doma i v zahraničí. Stal se i historicky prvním laureátem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE za přínos ke statistice.
Život pana profesora Cyhelského se naplnil a jeho práce se uzavřela. Zůstává však po něm dlouhá řada vděčných absolventů a kolegů, množství vynikajících děl i lidských vzpomínek, které z paměti jeho následovníků určitě nevymizí. Slova díků nemohou zaplnit mezeru, která po něm zůstane, ale mohou alespoň vyjádřit uznání a úctu k jeho celoživotnímu dílu.
Pane profesore, děkujeme Vám!

Emeritní rektor VŠE Richard Hindls a profesor Lubomír Cyhelský.

Emeritní rektor VŠE Richard Hindls a profesor Lubomír Cyhelský.