Sněmovní volby byly pro ČSÚ testem připravenosti

V loňském roce zpracoval Český statistický úřad výsledky několika voleb. Kromě hlasování do Poslanecké sněmovny se na Mostecku konaly opakované volby do Senátu a ve čtyřech termínech také 28 nových voleb do zastupitelstev obcí. Další volební maraton odstartoval hned se začátkem nového roku.

Zpracování výsledků voleb je pro ČSÚ vždy velmi odpovědná a náročná činnost, na kterou se intenzivně připravuje, jelikož vnímá důležitost, kterou jí veřejnost přikládá. Jednoznačně největším volebním úkolem pro nás, statistiky, byly v uplynulém roce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navzdory komplikacím, které vznikly na straně některých okrskových volebních komisí či dodavatelů služeb, a jež tak byly i pro nás testem připravenosti, jsme svou úlohu apolitické a odborně nezávislé instituce, jež zpracovává výsledky voleb, zvládli velmi dobře. Výsledky jsme převzali a zpracovali řádně a kvalitně. Díky důkladným a precizním přípravám jsme byli přichystáni na celé spektrum běžných i nadstandardních úkolů. Současně se potvrdilo, že jsme po všech stránkách vybaveni i na mimořádné situace.
Na celém procesu se podílelo přibližně 2 500 interních i externích zaměstnanců ČSÚ, a to od přípravy metodiky, programového vybavení, techniky, přebírání dat od okrskových volebních komisí přes zodpovídání dotazů veřejnosti či médií až po zajištění bezpečnosti zpracování dat. Klíčoví spolupracovníci měli na starost i řešení dvou zmiňovaných problémů, které se vyskytly mimo rámec naší vlastní činnosti, leč nepřímo ji ovlivňovaly, a byly tak zkouškou našich schopností. Tyto situace v ostrém režimu prověřily koordinovanost celého týmu, dokonalé zpracování modelových řešení mimořádných situací, včetně aplikace inovativních přístupů.

Kyberútok na externího dodavatele

Během zveřejňování průběžných výsledků říjnových sněmovních voleb si někteří čtenáři mohli všimnout dočasné nedostupnosti webu volby.cz, který slouží výhradně k prezentování dat, nikoliv k jejich zpracovávání nebo sumarizaci. Ačkoliv nás externí dodavatel, jehož se problém týkal, zprvu informoval, že jde o technické potíže, vyžádali jsme si od něj analýzu, z níž vyplynulo, že jeho komunikační infrastruktura byla zasažena DDoS útokem, při němž byly servery záměrně a mnohonásobně kapacitně přetíženy uměle zasílanými požadavky. O této skutečnosti jsme veřejnost ihned otevřeně informovali.
Případ nyní vyšetřuje Policie ČR, která již oficiálně potvrdila, že dostupnost webu pro publikaci výsledků byla skutečně omezena v návaznosti na masivní kybernetický útok. Nejednalo se tedy o pouhou nedostatečnost nebo nestabilitu systému, jak několik kritiků bez znalosti věci prohlašovalo.
I v těchto podmínkách jsme dokázali zajistit, aby veřejnost měla neomezený přístup k průběžným výsledkům voleb. Díky rychlé reakci a přípravě ČSÚ na různé krizové scénáře byla aktuální data zveřejňována prostřednictvím médií, která jsou k nám připojena jiným technologickým způsobem.
Navzdory tomu, že se DDoS útok nedotkl samotných webů ani serverů ČSÚ, a ačkoliv nebylo žádným způsobem ovlivněno zpracování výsledků voleb, vnímáme reputační riziko, které pro nás tento incident může znamenat. V rámci dostupných zdrojů jsme proto pro zpracování výsledků volby prezidenta republiky přijali nová bezpečnostní opatření, provedli další kontroly a intenzivní zátěžové testy. Posílili jsme také spolupráci s IT experty a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nejde však o jednorázový úkol. I v dalším období se budeme zaměřovat na rozvoj preventivních opatření v oblasti IT bezpečnosti a na koncepční dlouhodobou strategii v této oblasti.

ČSÚ poskytl soudu součinnost při přepočítávání hlasů

Po zpracování výsledků sněmovních voleb se na základě stížnosti, jíž se zabýval Nejvyšší správní soud, ukázalo, že některé okrskové volební komise pochybily při sčítání přednostních hlasů. Nepostupovaly totiž v souladu se zákonem a vydanými metodickými pokyny, resp. nedodržely pravidla, s nimiž mají povinnost se seznámit.
Nejvyšší správní soud přepočítal hlasovací lístky ve vybraných volebních okrscích ve Středočeském kraji kvůli konkrétnímu podezření, že okrskové volební komise nesprávně započítaly přednostní hlasy pro kandidáty Občanské demokratické strany. U 178 volebních komisí z 910 předem vytipovaných se toto potvrdilo, a soud proto ve svém usnesení vyhlásil opravené výsledky voleb za tyto okrsky. Opravené výsledky jsme zveřejnili na webu volby.cz. ČSÚ poskytl Nejvyššímu správnímu soudu při přepočtu výsledků aktivní součinnost a i podle konstatování soudu přispěl profesionální přístup Úřadu k rychlému řešení této záležitosti.

Lepší podmínky pro práci komisí

Přestože okrskové volební komise nejsou v gesci ČSÚ, rozhodli jsme se maximálně podpořit snahy o zkvalitnění podmínek pro jejich práci tak, aby se podobné problémy již neopakovaly. V krátkém čase od říjnových voleb jsme stihli ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Státní volební komisí připravit několik zásadních opatření.
Primárně jsme zintenzivnili metodickou a školicí činnost s cílem minimalizovat problémy při sčítání hlasů a snížit související chybovost. V oblasti vzdělávání okrskových volebních komisí jsme připravili nové podpůrné materiály, které přispěly k prohloubení znalostí členů komisí a zvýšily jejich jistotu při sčítání hlasů. Vznikla osnova pro školitele, která shrnula obsah školení a přispěla ke standardizaci rozsahu a úrovně všech seminářů. Rovněž jsme připravili materiál Krok za krokem postupem zpracování výsledků voleb, který přehledně a názorně provedl komise celým procesem zpracování.

Videospoty pro komise

Další novinkou byly videospoty, které ČSÚ natočil speciálně pro okrskové volební komise ve volebním obvodu č. 39 Trutnov. V termínu 12. a 13. ledna 2018 se tam totiž společně konaly dva druhy voleb, a sice první kolo volby prezidenta a druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu. Pro dané komise byla tato situace v některých ohledech složitější, protože voliči obdrželi v souladu se zákonem o volbě prezidenta a usnesením Státní volební komise poprvé v historii pouze jednu úřední obálku a dvě sady hlasovacích lístků – jednu sadu pro senátní a druhou pro prezidentské volby.
V návaznosti na to jsme komise upozornili na vybraná specifika, u nichž je třeba pečlivě dbát na stanovené postupy. Ve videospotech jsme se věnovali např. způsobu, jak zaznamenat počet odevzdaných úředních obálek nebo jak správně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb. Videa jsme zveřejnili na YouTube kanálu ČSÚ. Příslušné odkazy jsme před volbami rozeslali všem dotčeným okrskovým volebním komisím e-mailem nebo SMS, abychom podpořili jejich plnou informovanost. V tomto nám pomohla i mnohá média, která se tématu věnovala.

Další edukace komisí

Plánujeme další opatření směrem k okrskovým volebním komisím. Do budoucna chystáme úpravy, které by měly vést k rozšíření znalostí a informací, jež členové komisí získávají při školeních. Zejména se jedná o volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim a jež jsou pro volební komise metodicky nejnáročnější.
Stále však platí, že sebedokonalejší edukace komisí, jíž při každých volbách věnujeme maximální pozornost, nebude účinná v případě, že komise nebudou postupovat zodpovědně, pečlivě a z důvodu rychlosti a soutěživosti nedodrží přísné požadavky na přesnost všech předepsaných postupů. Opakovaně proto apelujeme na členy komisí, aby nepodceňovali nároky, které jsou na jejich práci kladeny.

Hodnocení procesu zpracování výsledků voleb

Pokud mám hodnotit volební agendu, kterou ČSÚ v posledním období zajišťoval, mohu zopakovat, že jsme svou úlohu splnili velmi dobře. Klíčovou zásluhu na úspěšné realizaci všech úkolů spojených se zpracováním volebních výsledků má bezesporu lidský kapitál. Naši zaměstnanci na přebíracích místech, síť gestorů, metodici i pracovníci v podpůrných procesech opět prokázali, že umějí pracovat i v náročných podmínkách a že mají bohaté zkušenosti, které jim umožňují zvládat běžné pracovní situace, ale i schopně a fundovaně reagovat na komplikace, které se nikdy předtím neobjevily. Toto know-how ČSÚ je potřeba dál rozvíjet.