Ve volbách kandiduje stále více lidí

Od roku 2010 se počty kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky neustále zvyšují – a přitom zvolit lze jen 200 poslanců. Nelze se tedy divit, že úspěšnost kandidujících ve volbách, vyjádřená jako podíl zvolených a kandidujících, klesá.

Počet kandidujících žen se oproti roku 2010 zvýšil o 790 osob, což představovalo asi 58% nárůst. V případě kandidujících mužů byl počet osob vyšší o 1 712, v porovnání se ženami byl nárůst o něco nižší – zhruba 47%.

V letech 2002 a 2017 byla úspěšnost kandidujících žen a mužů nejnižší

Úspěšnost kandidujících žen byla od roku 1996 ve všech volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) nižší než úspěšnost kandidujících mužů. Od roku 1996 zaznamenáváme kolísavý trend v počtu kandidujících žen i mužů s maximy v letech 2002 a 2017. Rok 2002 se vyznačoval nejnižší úspěšností žen i mužů. Úspěšnost žen představovala ve sledovaném roce 2,1 %, v případě mužů 3,7 %. U obou pohlaví došlo od roku 2002 do roku 2010 k výraznému poklesu počtu kandidujících. V případě žen představoval tento pokles 14,5 %, u kandidujících mužů 18,2 %.
Rok 2013 se z hlediska kandidujících a úspěšnosti žen a mužů ve volbách v mnohém podobal roku 2002. V roce 2013 kandidovalo 1 588 žen a 4 311 mužů. Úspěšnost kandidujících mužů byla přitom v roce 2013 stejně nízká jako v roce 2002 (3,7 %), úspěšnost kandidujících žen byla jen o něco málo vyšší než v roce 2002 (2,5 %).
Nejméně osob kandidovalo do PS PČR v roce 1998, a proto ženy i muži tehdy dosáhli nejvyšší úspěšnosti. Kandidující ženy zaznamenaly 4% úspěšnost, u kandidujících mužů byla úspěšnost 5,9 %.

Kandidující a zvolení do PS PČR 1996–2017

Kandidující a zvolení do PS PČR 1996–2017

Podíl žen mezi kandidujícími osobami činil ve volbách v letech 1996 a 1998 přibližně pětinu. K nárůstu jejich podílu došlo až ve volbách do PS PČR v roce 2002. Od té doby se tento podíl drží na úrovni 26–29 %.
Podíl žen ze všech poslanců nepřekročil v letech 1996–2000 interval 15–17 %. Dosud nejvyšší zastoupení mezi poslanci měly ženy po volbách v roce 2010 a 2017, kdy představovaly 22 % všech zvolených. Po volbách v roce 2013 tvořil podíl žen v poslaneckých lavicích 19,5 %.
V roce 2017 dosáhl podíl žen mezi poslanci úrovně roku 2010. Ve sněmovních lavicích zasedne 44 nově zvolených žen. V tomto roce kandidovalo od roku 1996 nejvíce žen i mužů, což se promítlo do rekordně nízké úspěšnosti obou pohlaví.
V řádných volbách do PS PČR kandidovalo v roce 2017 celkem více než sedm a půl tisíce osob (7 524), z toho ženy představovaly 28,6 %. Oproti minulým volbám kandidovalo o zhruba 1 600 osob více. Podíl žen mezi kandidujícími narostl jenom nepatrně, a to zhruba o 2 p. b. V roce 2017 tak počty kandidujících žen i mužů překonaly stávající pomyslný rekord roku 2002. Úspěšnost kandidujících žen byla v letech 2002 i 2017 skoro stejná, přibližně 2%, zato úspěšnost kandidujících mužů poklesla zřetelně, a to o téměř jeden procentní bod.

Přibývá kandidujících v nejvyšší věkové skupině

Ve věku do 29 let kandidovalo 227 žen a 574 mužů, ve věku 30–49 let se jednalo o 1 009 žen a 2 584 mužů. Ve věku 50 a více let bylo na kandidátních listinách 918 žen a 2 212 mužů. Zejména v případě kandidujících mužů v této věkové kategorii vidíme oproti roku 2013 výrazný nárůst. Tehdy kandidovalo 1 667 mužů, což bylo zhruba o čtvrtinu méně než v minulých volbách.
Zatímco celkově se podíl kandidujících žen v závislosti na věku neměnil (pohyboval se ve sledovaných věkových skupinách v rozpětí 28,0–29,0 %), v případě jednotlivých současných parlamentních stran tomu bylo jinak. Starostové a nezávislí například neměli mezi kandidujícími ve věku do 29 let včetně ani jednu ženu. Relativně nízký podíl kandidujících žen v tomto věku vykazovala také většina ostatních nově zvolených parlamentních stran. KSČM zaznamenala 8,2%, SPD 11,2% a Piráti 22,2% podíl. V parlamentních volbách v roce 2017 se nejvyššími podíly kandidujících žen ve věkové kategorii
18–29 let vyznačovaly strany ANO (40 %) a na druhém místě SPD (38 %).
Ženy kandidující za Piráty byly většinou ve věku 30–49 let (54,2 %). Za hnutí ANO kandidovala v tomto věku polovina všech žen kandidujících za tuto stranu.
U většiny ze stávajících parlamentních stran bylo nejvíce kandidujících žen ve věku 50 a více let. Nejvyšší podíl žen v této věkové skupině měli na kandidátních listinách Starostové a nezávislí (64,9 %).
Věková kategorie 50 a více let zaznamenala nižší než poloviční podíl u kandidujících žen za KSČM a Piráty. U Pirátů šlo dokonce pouze o 24% podíl.
Věkové složení kandidujících mužů se u jednotlivých parlamentních stran příliš nelišilo od kandidujících žen. Snad jen že kategorie 30–49 let u nich byla o něco silněji zastoupena, a to na úkor věku 50 a více let. Tento trend je zřejmý hlavně u Pirátů. Zanedbatelné potom bylo většinou procentuální zastoupení věkové kategorie 18–29 let. Výjimku tvořili právě Piráti, kde 24 % kandidujících mužů bylo do 29 let včetně.

Poslanecké sněmovně nadále vládnou padesátníci a starší

Podíváme-li se na složení Poslanecké sněmovny k 1. 12. 2017, zjistíme, že většina zvolených poslanců (bez ohledu na pohlaví) je starší padesáti let. Jak v případě zvolených žen, tak mužů představuje podíl takto starých osob více než 47 %. Podíl žen se v jednotlivých věkových skupinách pohybuje mezi 20–23 %. Výjimkou je nejmladší věková kategorie 20–29 let, v níž byly sice zvoleny toliko dvě ženy, ale celkově tu máme pouze 7 poslanců.

V nízkém věku mnoho osob do poslaneckých lavic nezasedne

Ve věku 18–29 let byly zvoleny pouze dvě ženy (každá za jinou politickou stranu). Čtyřiadvaceti zvoleným ženám bylo 30–49 let a 18 novým poslankyním je 50 a více let.
Mezi zvolenými muži jich pěti je do 29 let včetně, 84 spadá do věkové kategorie 30–49 let a 67 z nich je 50 a více let.
Celková úspěšnost mužů byla pouze o něco málo vyšší než úspěšnost žen (je myšlen procentuální podíl zvolených z kandidujících).
Zcela stejně nízkou úspěšnost zaznamenali muži i ženy ve věku do 29 let (ani ne jednoprocentní). Úspěšnost žen ve věku 30–49 let činila 2,4 % a úspěšnost stejně starých mužů představovala 3,2 %. Úspěšnost padesátiletých a starších žen byla dvouprocentní, zatímco u stejně starých mužů tříprocentní.

Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 1. 12. 2017

Složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle věku a pohlaví k 1. 12. 2017

Nejvyšší úspěšností se mohly pochlubit ženy za hnutí ANO – ve věku 30–49 let dosáhly téměř 30% úspěšnosti. To je samozřejmě dáno i celkovým úspěchem vítězné strany ve volbách.
Mizivou úspěšnost ve všech věkových kategoriích pak pocítily ženy za KDU-ČSL, Starosty a nezávislé a ČSSD. Zejména pro ČSSD, prosazující kvóty žen (minimálně 40%), je tento výsledek krajně neuspokojivý. Tím spíše, že podíl žen na kandidátních listinách představoval u ČSSD 45 %. Ze zvolených poslanců za tuto stranu je ovšem pouze 13 % žen.
Relativně vysoké podíly žen na kandidátních listinách (shodně zhruba 28,5 %) měly ještě SPD a KSČM. Nejnižším podílem žen na kandidátních listinách se vyznačovaly strany TOP 09 (19,5 %) a Piráti (21 %). Nejvyššími podíly zvolených žen se v Poslanecké sněmovně mohou pyšnit STAN (33,3 %), TOP 09 (28,5 %) a SPD (27 %).
Téměř 14% úspěšnost měly ženy zvolené ve věku 30–49 let za SPD, 12% úspěšnost pak zaznamenaly ženy „pirátky“ ve věku 50 a více let. Za Piráty kandidovalo ve věku 50 a více let pouze 17 žen – z toho dvě byly zvoleny.
Zatímco ve věku 18–29 let byly zvoleny ženy jenom za ANO a SPD, muži v tomto věku se do Poslanecké sněmovny dostali výhradně za TOP 09 a Piráty. Nejvyšší úspěšnosti starších mužů (asi 23%) dosáhlo hnutí ANO, nejnižší úspěšnost ve volbách vykazovali Starostové a nezávislí. Poslanci za STAN jsou muži ve věku 30–49 let a poslankyně ve věkové kategorii 50+.