Nejvíce cizinců studuje v ČR na vysokých školách

VYDÁNÍ: 01/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Počty cizinců vzdělávajících se v ČR na některém z typů škol, včetně předškolních zařízení, za poslední desetileté období výrazně vzrostly. Největší nárůst byl zaznamenán na vysokých školách. Nejméně se zvýšily počty cizinců mezi studenty středních škol.

V roce 2016 studovalo podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) některou z vysokých škol celkem 311 383 studentů; z toho počet zahraničních studentů činil 43 622 osob a dosáhl tak 14% podílu. Největší část ze zahraničních studentů vysokých škol (26 135 osob) připadala na občany Evropské unie. Občané třetích zemí reprezentovali čtyři desetiny (17 487) z celkového počtu zahraničních studentů vysokých škol.
Během uplynulého desetiletého období je u cizinců studujících na vysokých školách v ČR patrný celkem dynamický vývoj. V roce 2007 dosahoval jejich počet jen 27 580 osob, v následujícím roce se však již přehoupl přes 30 tis. Rostoucí trend pokračoval i v dalších letech, a to i v období ekonomické krize, až do roku 2016, kdy dosáhl zatím svého maxima 43 622 osob. Ve srovnání s rokem 2007 studovalo v roce 2016 na vysokých školách o zhruba 16 tis. zahraničních studentů více, což představuje zvýšení o 58,2 p. b.
Nadpoloviční většinu (53,4 %) z celkového počtu cizinců studujících na vysokých školách tvořily v roce 2016 ženy. Jejich podíl se tak od roku 2007 zvýšil o 2,2 p. b.

Cizinci studenti vysokých škol podle vybraných státních občanství – vývoj od roku 2007

Cizinci studenti vysokých škol podle vybraných státních občanství – vývoj od roku 2007

Dominují Slováci

Z hlediska zastoupení zahraničních studentů podle státního občanství dominují Slováci, kterých v roce 2016 u nás na vysokých školách studovalo 22,2 tis. Počty studentů z dalších členských zemí EU pak nedosáhly ani na tisícovku, z toho nejvíce bylo Němců (655) a občanů Velké Británie (602). Mezi studenty ze třetích zemí převažovali občané Ruska (5 906), Ukrajiny (2 908) a Kazachstánu (1 618). Jejich podíl z celkového počtu studentů cizinců z třetích zemí činil celkem 59,7 %. Zatímco občanů Slovenské republiky v posledních letech ubývá, konti­nuálně rostou počty cizinců přicházejících z některých postsovětských zemí.
Drtivá většina zahraničních studentů studuje v ČR na veřejných vysokých školách. V roce 2016 jich zde studovalo 37 795 (86,6 % z nich). Nejvíce zahraničních studentů studovalo technické vědy a nauky (8 636), zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (8 044) a ekonomické vědy a nauky (7 708). Podíl zahraničních studentů z celkového počtu všech studujících byl na veřejných vysokých školách nejvyšší v oboru zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, kde dosáhl 26,3 %.
Nejvíce cizinců studovalo v roce 2016 prezenční formou studia v bakalářském studijním programu. Nejméně jich bylo evidováno v distanční a kombinované formě studia v magis­terském studijním programu. Téměř polovina zahraničních studentů studovala v Praze (20 976 osob, tj. 48 % z celkového počtu cizinců studentů vysokých škol), následovalo Brno (13 343 osob, 30,6 %) a dále s odstupem Olomouc, Ostrava, Hradec Králové a Plzeň.

Mezi cizinci žáky převažují občané třetích zemí

Ve školním roce 2016/2017 bylo podle údajů MŠMT na středních školách v ČR evidováno celkem 424 805 žáků, z nichž 9 063 (2,1 %) připadalo na cizince. Mezi cizinci žáky středních škol převažují občané třetích zemí s podílem 73,3 % z celkového počtu cizinců žáků středních škol. Mezi nejvíce zastoupené skupiny podle státního občanství patří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Občané těchto tří zemí reprezentovali dohromady 59 % z celkového počtu cizinců studujících na středních školách v ČR.
Během uplynulých deseti let se počty cizinců studujících na středních školách navýšily. Od školního roku 2007/2008, kdy bylo evidováno celkem 6 317 cizinců žáků středních škol, vzrostl jejich počet v uplynulém školním roce na více než 9 tis., přičemž se zvýšil podíl cizinců žáků z celkového počtu žáků středních škol, a to z 1,1 na 2,1 %. Viditelný nárůst byl zaznamenán zejména u skupiny cizinců ze třetích zemí, a to největší u skupiny cizinců z evropských zemí (mimo EU28).
Mezi občany zemí EU28 mají tradičně dominantní pozici Slováci. Ve školním roce 2016/2017 tvořili zhruba pětinu z celkového počtu cizinců žáků středních škol. Více než třetina z celkového počtu cizinců žáků středních škol studovala na gymnáziích. S odstupem následovaly střední školy zaměřené na ekonomiku a administrativu či gastronomii, hotelnictví a turismus.
Ve školním roce 2016/2017 bylo v ČR evidováno celkem 906 188 žáků základních škol. Za posledních deset let počet cizinců na základních školách výrazně vrostl, a to z 12 963 osob ve školním roce 2007/2008 na 20 237 osob ve školním roce 2016/2017. Zvýšil se tak i podíl cizinců z celkového počtu žáků na základních školách (z 1,5 % na 2,2 %). Stejně jako v případě cizinců žáků středních škol byl i u žáků základních škol zaznamenán výraznější nárůst ve skupině cizinců ze třetích zemí. Podobně jako u skupiny cizinců na středních školách i mezi cizinci žáky základních škol převažovali občané třetích zemí (67,6 %). Nejvyšší podíl měli občané Ukrajiny, dále Vietnamu a Ruska. Obdobně jako u žáků na středních školách byli Slováci početněji zastoupeným státním občanstvím ze zemí EU28.

Cizinci žáci základních škol podle vybraných státních občanství – vývoj od školního roku 2007/2008

Cizinci žáci základních škol podle vybraných státních občanství – vývoj od školního roku 2007/2008

Podíl ukrajinských dětí v mateřských školách roste

Podíl dětí cizinců navštěvujících v ČR mateřskou školu činil ve školním roce 2016/2017 2,6 %, což bylo 9 494 z 362 653 dětí v mateřských školách. Mezi dětmi cizinci v těchto zařízeních převažují dlouhodobě občané třetích zemí (71,4 % z celkového počtu cizinců navštěvujících mateřské školy). Jde zejména o občany Vietnamu, Ukrajiny a v menší míře Ruska. Mezi cizinci ze zemí EU28 převažují opět Slováci. V uplynulém desetiletém období se počty dětí cizinců navštěvujících některou z mateřských škol na území ČR zvýšily více než třikrát (z 3 078 ve školním roce 2007/2008 na 9 494 ve školním roce 2016/2017), přičemž výrazný nárůst je v posledním období pozorován zejména u cizinců pocházejících z evropských zemí, a to nejvíce mezi občany Ukrajiny. Více ZDE.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Polovina studentů soukromých VŠ studuje ekonomické obory

ilustrativní fotka

V roce 2017 žilo v České republice 1 290,1 tis. obyvatel ve věku 25–64 let s vysokoškolským vzděláním, z toho 654,8 tis. byly ženy. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie vykazuje Česko stále podprůměrné hodnoty.

V Praze žije 37 % v ČR legálně pobývajících cizinců

ilustrativní fotka

Na konci roku 2017 pobývalo legálně na našem území celkem 526 811 cizinců. Více než polovina z nich měla povolení k trvalému pobytu. Více než třetina cizinců žila v Praze, nejméně pak v Kraji Vysočina a Zlínském kraji.

Počet studentů vysokých škol klesá. O které obory je největší zájem?

Ilustrační obrázek

V posledních deseti letech se počet vysokoškoláků dynamicky vyvíjel. Zatímco do roku 2010 jich každoročně po tisících přibývalo, od roku 2010, kdy počet vysokoškolských studentů dosáhl téměř 400 tis., klesl jejich počet o více než pětinu.

Nejvíce cizinců podniká v Praze

Ilustrační foto

Zatímco po vstupu ČR do EU v roce 2004 u nás tvořili cizinci zaměstnanci i živnostníci asi 4 %, v roce 2015 dosáhl již jejich podíl 8,1 %. Více než tři čtvrtiny cizinců-
-zaměstnanců tvořili občané ze zemí Evropské unie. Nejvíce u nás podnikalo Vietnamců.

Kam cizinci patří a kdo patří do cizinců?

Mgr. Daniel Chytil

Aktuální a přehledné výstupy za cizince naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách.

Vývoj počtu cizinců v ČR

ilustrativní fotka

Česká republika i po vstupu do Evropské unie nadále zůstala cílovou zemí především pro pracovní migraci. Podíl cizinců s trvalým pobytem však stále roste.

Cizinci vzdělávající se na českých školách

Ilustrační obrázek

Spolu s migrací obyvatel narůstá i počet cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách. Nejvíce je jich z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Ruska.

Ekonomická migrace ze Slovenska

Ilustrační foto

Zaměstnanecká populace ze Slovenska je dvojího druhu: na jedné straně vysoce kvalifikovaní experti, kteří nadstandardně vydělávají, a na druhé dělníci, kteří se spokojí s tím, že vůbec nějaké zaměstnání mají, a proto berou méně než Češi.

Uvedení národnosti je svobodnou volbou

Ilustrační foto

Zjišťování národnosti je tradiční součástí sčítání na našem území. Je otázkou deklaratorní, to znamená, že se zjišťuje výlučně dotazem u respondenta. Sčítání je tak jediným zdrojem, ze kterého lze údaje tohoto typu získat.

Uprchlíkům se nevyhneme

ilustrativní fotka

V celoevropském kontextu patří zatím Česká republika mezi země s nízkými počty žadatelů o mezinárodní ochranu. Ve srovnání s většinou členských zemí Evropské unie jsou podprůměrné. Situace se však může změnit.

V zahraničí končí pětina příjmů cizinců v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika patří mezi imigrační země, kam přichází velké množství migrantů za prací. V současnosti zde pobývá více než půl milionu cizinců, z toho přes 80 % déle než jeden rok. Část vydělaných peněz zde utratí a část pošlou svým rodinám a přátelům do země svého původu.