Prioritou Českého statistického úřadu je kvalita informací

Vedení ČSÚ schválilo aktualizovanou strategii pro pětileté období 2018–2022. Nová strategie Úřadu je rozpracována do oblastí strategických zájmů, které mimo jiné reflektují priority stanovené ve víceletém evropském statistickém programu a aktuální požadavky dalších skupin uživatelů dat. V návaznosti na tyto oblasti se v ČSÚ každoročně schvalují tzv. prioritní úkoly.

Pro rok 2018 vytyčil ČSÚ celkem čtyři prioritní úkoly, všechny bezprostředně navazují na předchozí období. Konkrétně se jedná o pokračování přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, posílení koordinační úlohy ČSÚ v rámci státní statistické služby, pokračování aktivit v oblasti podpory agendy udržitelného rozvoje a zavedení využívání administrativních „scanner“ dat.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Během loňského roku byl zpracován návrh věcného záměru zákona o sčítání, který byl následně rozeslán do připomínkového řízení. Vypořádání připomínek jednotlivých resortů podle předpokladu potrvá ještě v 1. čtvrtletí 2018. Žádný z návrhů vypořádání však nevede k jakkoliv podstatnější změně dohodnutého konceptu vícezdrojového cenzu. Tento předpokládá maximální využití všech dostupných administrativních zdrojů dat doplněných o celoplošné zjišťování chybějících údajů v terénu. I zde se však počítá s maximálním důrazem na elektronický sběr dat.
Dosud nejvýraznější změnou v reakci na připomínky resortů je návrh doplnění sčítacích formulářů o několik významných témat – otázky na mateřský jazyk, frekvenci dojížďky a využívané dopravní prostředky. Cílem ČSÚ je předložit návrh věcného záměru zákona ke schválení vládou v dubnu letošního roku. Poté bude bezodkladně zahájena příprava paragrafového znění samotného zákona.
V rámci dalších aktivit dojde letos k ustavení širšího projektového týmu přípravy sčítání. Budou pokračovat jednání se správci administrativních zdrojů. Po schválení návrhu vládou budou zahájeny i předběžné konzultace s potenciálními dodavateli ke způsobu provedení terénních prací.
Všechny aktivity budou zároveň realizovány s ohledem na nutnost přípravy k novému modelu evropských populačních cenzů po roce 2021. Ty se pravděpodobně budou realizovat s roční frekvencí, což v praxi nejde jinak než za použití administrativních zdrojů. Prvotní návrh nařízení se očekává nejpozději do roku 2019, přičemž Eurostat počítá s definitivním schválením v roce 2022. První soubor dat by mohl být poskytnut na základě tohoto ročního programu již v roce 2025.

Koordinace státní statistiky

Novelizované nařízení o evropské statistice, které bylo přijato v roce 2015, klade významný důraz na koordinační úlohu národních statistických úřadů. S cílem zajištění potřebné kvality dat požaduje v případech nutnosti vypracování národních pokynů metodického charakteru. V souvislosti s tím došlo na konci loňského roku i k aktualizaci Kodexu evropské statistiky. Text kodexu byl doplněn o zcela nový princip s názvem Koordinace a spolupráce.
V podmínkách České republiky statistický úřad tradičně plní svou koordinační úlohu v celé státní statistické službě. Toto jeho právo a zároveň povinnost vyplývá přímo ze zákona. S cílem posílení koordinační úlohy bylo vloni rozhodnuto řešit tuto problematiku v rámci celoúřadového prioritního úkolu. Podle záměru budou ve vybraných oblastech vypracována metodická doporučení, která poslouží jako další z nástrojů pro zajištění kvality oficiální statistiky v České republice. Za tímto účelem budou příslušná metodická doporučení poskytnuta k využití všem dalším národním producentům.
V roce 2017 probíhalo mapování témat. Byla dohodnuta rámcová struktura metodik a vypracovány první pilotní návrhy. Ty byly diskutovány s příslušnými národními producenty dat. V letošním roce se očekává dovršení přípravy dalších naplánovaných metodik. Zároveň s tím ČSÚ předloží návrh způsobu přezkumu jejich implementace v resortech. Všechny aktivity budou probíhat v těsném dialogu s dalšími producenty evropské statistiky.

Datová podpora udržitelného rozvoje

Pokud se týká celosvětového a národního rámce udržitelného rozvoje, ČSÚ bude i v letošním roce pokračovat v přípravě národních statistických systémů k reportingu dat v souladu se schválenými sadami indikátorů. V průběhu roku 2017 se představitelé ČSÚ aktivně účastnili jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích jednotlivých výborů. V rámci výboru pro indikátory, který Český statistický úřad vede, probíhaly debaty na meziresortní úrovni ohledně možností zlepšování indikátorové sady a přípravy na předávání dat.
V letošním roce se očekává finalizace návrhu implementace Agendy 2030. Je nutné dosáhnout konsenzu ohledně gestorů za zbývající indikátory, dořešit problematiku nerelevantních indikátorů a vytvořit národní reportovací platformu. ČSÚ se rovněž aktivně zúčastní tuzemských a mezinárodních jednání s tematikou monitoringu a budování statistických kapacit. V případě národního monitorovacího rámce k ČR 2030 dojde na začátku roku k dopracování národní indikátorové sady. Budou také řešeny záležitosti meziresortní koordinace a přípravy mechanismu pro předávání dat. V průběhu roku se očekává finalizace návrhu implementace strategického rámce ČR 2030.

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu pro rok 2018
1. Příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
2. Posílení koordinace státní statistické služby.
3. Příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně meziresortní koordinace.
4. Využití administrativních „scanner“ dat z obchodních řetězců.
Strategický plán ČSÚ na období 2018–2022 je k dispozici na www.czso.cz > O ČSÚ > Klíčové dokumenty.

Budoucnost „scanner“ dat

Cílem prioritního úkolu je analýza možností získávání, zpracování a využitelnosti administrativních dat z pokladen obchodních řetězců. Cílem úkolu je rozvoj využívání dat existujících informačních systémů, které umožní snížit zátěž respondentů a zároveň zvýšit kvalitu produkovaných statistik. V případě „scanner“ dat se především jedná o výstupy cenové statistiky či například statistiky rodinných účtů.
V průběhu roku 2017 došlo k podstatnému pokroku jednání o předávání dat se dvěma významnými maloobchodními řetězci. Byla zpracována rámcová verze schématu předpokládaných toků dat v ČSÚ. Vedla se jednání ohledně koncepce přebírání, zpracování a konkrétního praktického využití dat. Součástí je i návrh ICT infrastruktury potřebné pro přebírání a zpracování. Ambicí Úřadu v roce 2018 je přechod z pilotního modu do rutinního zpracování a uzavření dohod o předávání dat s více řetězci napříč maloobchodním trhem.

Další aktivity

Výše uvedené úkoly mají výrazný průřezový charakter. Představují však pouze část celkového spektra rozvojových aktivit plánovaných v roce 2018. Český statistický úřad se například aktivně zapojí do tvorby evropské legislativy, zejména dvou velmi významných rámcových nařízení v oblasti evropských podnikových statistik a evropské sociální statistiky. Bude pokračovat implementace reformy šetření statistiky rodinných účtů a s tím spojená optimalizace kapacitního modelu tazatelské sítě.
Pokud se týká infrastruktury, bude se debatovat o koncepci dalšího rozvoje klíčových informačních systémů ČSÚ – statistického informačního systému či například registru osob. Pozornost bude věnována i dalším nezbytným investicím, a to zejména v oblasti rozvoje IT infrastruktury Úřadu.
Zvláštní důraz bude kladen i na oblast rozvoje lidského kapitálu, přičemž opatření budou zaměřena nejen na získávání kvalifikovaných zaměstnanců v náročných podmínkách zvýšené konkurence na trhu práce, ale i na udržení stávajících odborníků.
V neposlední řadě budou pokračovat aktivity v oblasti popularizace statistiky a zvyšování statistické gramotnosti cestou spolupráce s akademickou sférou, rozvoje nástrojů so­ciálních sítí a zvyšování dostupnosti dat na webu ČSÚ.