Prioritou Českého statistického úřadu je kvalita informací

VYDÁNÍ: 02/2018
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Vedení ČSÚ schválilo aktualizovanou strategii pro pětileté období 2018–2022. Nová strategie Úřadu je rozpracována do oblastí strategických zájmů, které mimo jiné reflektují priority stanovené ve víceletém evropském statistickém programu a aktuální požadavky dalších skupin uživatelů dat. V návaznosti na tyto oblasti se v ČSÚ každoročně schvalují tzv. prioritní úkoly.

Pro rok 2018 vytyčil ČSÚ celkem čtyři prioritní úkoly, všechny bezprostředně navazují na předchozí období. Konkrétně se jedná o pokračování přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, posílení koordinační úlohy ČSÚ v rámci státní statistické služby, pokračování aktivit v oblasti podpory agendy udržitelného rozvoje a zavedení využívání administrativních „scanner“ dat.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Během loňského roku byl zpracován návrh věcného záměru zákona o sčítání, který byl následně rozeslán do připomínkového řízení. Vypořádání připomínek jednotlivých resortů podle předpokladu potrvá ještě v 1. čtvrtletí 2018. Žádný z návrhů vypořádání však nevede k jakkoliv podstatnější změně dohodnutého konceptu vícezdrojového cenzu. Tento předpokládá maximální využití všech dostupných administrativních zdrojů dat doplněných o celoplošné zjišťování chybějících údajů v terénu. I zde se však počítá s maximálním důrazem na elektronický sběr dat.
Dosud nejvýraznější změnou v reakci na připomínky resortů je návrh doplnění sčítacích formulářů o několik významných témat – otázky na mateřský jazyk, frekvenci dojížďky a využívané dopravní prostředky. Cílem ČSÚ je předložit návrh věcného záměru zákona ke schválení vládou v dubnu letošního roku. Poté bude bezodkladně zahájena příprava paragrafového znění samotného zákona.
V rámci dalších aktivit dojde letos k ustavení širšího projektového týmu přípravy sčítání. Budou pokračovat jednání se správci administrativních zdrojů. Po schválení návrhu vládou budou zahájeny i předběžné konzultace s potenciálními dodavateli ke způsobu provedení terénních prací.
Všechny aktivity budou zároveň realizovány s ohledem na nutnost přípravy k novému modelu evropských populačních cenzů po roce 2021. Ty se pravděpodobně budou realizovat s roční frekvencí, což v praxi nejde jinak než za použití administrativních zdrojů. Prvotní návrh nařízení se očekává nejpozději do roku 2019, přičemž Eurostat počítá s definitivním schválením v roce 2022. První soubor dat by mohl být poskytnut na základě tohoto ročního programu již v roce 2025.

Koordinace státní statistiky

Novelizované nařízení o evropské statistice, které bylo přijato v roce 2015, klade významný důraz na koordinační úlohu národních statistických úřadů. S cílem zajištění potřebné kvality dat požaduje v případech nutnosti vypracování národních pokynů metodického charakteru. V souvislosti s tím došlo na konci loňského roku i k aktualizaci Kodexu evropské statistiky. Text kodexu byl doplněn o zcela nový princip s názvem Koordinace a spolupráce.
V podmínkách České republiky statistický úřad tradičně plní svou koordinační úlohu v celé státní statistické službě. Toto jeho právo a zároveň povinnost vyplývá přímo ze zákona. S cílem posílení koordinační úlohy bylo vloni rozhodnuto řešit tuto problematiku v rámci celoúřadového prioritního úkolu. Podle záměru budou ve vybraných oblastech vypracována metodická doporučení, která poslouží jako další z nástrojů pro zajištění kvality oficiální statistiky v České republice. Za tímto účelem budou příslušná metodická doporučení poskytnuta k využití všem dalším národním producentům.
V roce 2017 probíhalo mapování témat. Byla dohodnuta rámcová struktura metodik a vypracovány první pilotní návrhy. Ty byly diskutovány s příslušnými národními producenty dat. V letošním roce se očekává dovršení přípravy dalších naplánovaných metodik. Zároveň s tím ČSÚ předloží návrh způsobu přezkumu jejich implementace v resortech. Všechny aktivity budou probíhat v těsném dialogu s dalšími producenty evropské statistiky.

Datová podpora udržitelného rozvoje

Pokud se týká celosvětového a národního rámce udržitelného rozvoje, ČSÚ bude i v letošním roce pokračovat v přípravě národních statistických systémů k reportingu dat v souladu se schválenými sadami indikátorů. V průběhu roku 2017 se představitelé ČSÚ aktivně účastnili jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích jednotlivých výborů. V rámci výboru pro indikátory, který Český statistický úřad vede, probíhaly debaty na meziresortní úrovni ohledně možností zlepšování indikátorové sady a přípravy na předávání dat.
V letošním roce se očekává finalizace návrhu implementace Agendy 2030. Je nutné dosáhnout konsenzu ohledně gestorů za zbývající indikátory, dořešit problematiku nerelevantních indikátorů a vytvořit národní reportovací platformu. ČSÚ se rovněž aktivně zúčastní tuzemských a mezinárodních jednání s tematikou monitoringu a budování statistických kapacit. V případě národního monitorovacího rámce k ČR 2030 dojde na začátku roku k dopracování národní indikátorové sady. Budou také řešeny záležitosti meziresortní koordinace a přípravy mechanismu pro předávání dat. V průběhu roku se očekává finalizace návrhu implementace strategického rámce ČR 2030.

Prioritní úkoly Českého statistického úřadu pro rok 2018
1. Příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
2. Posílení koordinace státní statistické služby.
3. Příprava monitorovacího rámce k Agendě 2030 a k ČR 2030 včetně meziresortní koordinace.
4. Využití administrativních „scanner“ dat z obchodních řetězců.
Strategický plán ČSÚ na období 2018–2022 je k dispozici na www.czso.cz > O ČSÚ > Klíčové dokumenty.

Budoucnost „scanner“ dat

Cílem prioritního úkolu je analýza možností získávání, zpracování a využitelnosti administrativních dat z pokladen obchodních řetězců. Cílem úkolu je rozvoj využívání dat existujících informačních systémů, které umožní snížit zátěž respondentů a zároveň zvýšit kvalitu produkovaných statistik. V případě „scanner“ dat se především jedná o výstupy cenové statistiky či například statistiky rodinných účtů.
V průběhu roku 2017 došlo k podstatnému pokroku jednání o předávání dat se dvěma významnými maloobchodními řetězci. Byla zpracována rámcová verze schématu předpokládaných toků dat v ČSÚ. Vedla se jednání ohledně koncepce přebírání, zpracování a konkrétního praktického využití dat. Součástí je i návrh ICT infrastruktury potřebné pro přebírání a zpracování. Ambicí Úřadu v roce 2018 je přechod z pilotního modu do rutinního zpracování a uzavření dohod o předávání dat s více řetězci napříč maloobchodním trhem.

Další aktivity

Výše uvedené úkoly mají výrazný průřezový charakter. Představují však pouze část celkového spektra rozvojových aktivit plánovaných v roce 2018. Český statistický úřad se například aktivně zapojí do tvorby evropské legislativy, zejména dvou velmi významných rámcových nařízení v oblasti evropských podnikových statistik a evropské sociální statistiky. Bude pokračovat implementace reformy šetření statistiky rodinných účtů a s tím spojená optimalizace kapacitního modelu tazatelské sítě.
Pokud se týká infrastruktury, bude se debatovat o koncepci dalšího rozvoje klíčových informačních systémů ČSÚ – statistického informačního systému či například registru osob. Pozornost bude věnována i dalším nezbytným investicím, a to zejména v oblasti rozvoje IT infrastruktury Úřadu.
Zvláštní důraz bude kladen i na oblast rozvoje lidského kapitálu, přičemž opatření budou zaměřena nejen na získávání kvalifikovaných zaměstnanců v náročných podmínkách zvýšené konkurence na trhu práce, ale i na udržení stávajících odborníků.
V neposlední řadě budou pokračovat aktivity v oblasti popularizace statistiky a zvyšování statistické gramotnosti cestou spolupráce s akademickou sférou, rozvoje nástrojů so­ciálních sítí a zvyšování dostupnosti dat na webu ČSÚ.

Autor: , předseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Plnění prioritních úkolů v roce 2018

ilustrativní fotka

Strategický plán rozvoje ČSÚ je aktuálně nastaven do roku 2022. Pro naplnění zvolené strategie jsou v ČSÚ každoročně stanoveny tzv. prioritní úkoly, které umožňují Úřadu naplňovat jeho strategické cíle. Pro řešení prioritních úkolů jsou přednostně vyčleňovány potřebné finanční a organizační zdroje. Jejich plnění je pravidelně sledováno na úrovni vedení.

Scanner data dávají úplnější obraz o pohybech cen

ilustrativní fotka

Změna ve způsobu získávání dat pro statistiku cen zavedením sběru tzv. scanner dat vyvolala řadu reakcí, popravdě převážně negativních a plných obav. Česká republika v tomto směru nevybočuje z celosvětového trendu, a to jak samotným využíváním dat z pokladních systémů pro statistiku, tak v reakcích veřejnosti na tuto změnu. Přitom efektivní sběr a úplnější obraz o cenových pohybech byl již aplikován v řadě zemí.

Bez administrativních zdrojů dat už statistiku dělat nejde

ilustrativní obrázek

V roce 2019 se uskuteční 91 statistických zjišťování. ČSÚ dále využije více než sto administrativních zdrojů dat. Omezování vlastního výkaznictví zvyšuje závislost ČSÚ na dostupnosti a kvalitě administrativních zdrojů, což vyžaduje rozvoj a upevnění partnerských vztahů s poskytovateli příslušných dat.

Rok 2018 přinese mnoho výzev

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Český statistický úřad vkročil do nového roku s novými prioritami. Změny se v nadcházejícím období dotknou všech oblastí statistiky. Konkrétněji jsme na toto téma hovořili s místopředsedou Markem Rojíčkem, kterého vláda navrhla jmenovat předsedou ČSÚ.

Má manažerská vize je jasná

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc

Od jmenování Ivy Ritschelové předsedkyní ČSÚ uplynulo 1. září sedm let. V minulém rozhovoru pro Statistiku&My kriticky hodnotila úkoly, před nimiž ČSÚ v současnosti stojí a s nimiž se vypořádává. Nyní je prostor pro souhrnnou bilanci.

Budoucnost statistiky vidím zejména v udržení kvality, profesionální nezávislosti a nestrannosti

Ing. Eva Krumpová

Začátkem srpna jmenovala předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová novou místopředsedkyni. Stala se jí Eva Krumpová. Jejím prvořadým úkolem bude zachovat a dále posilovat efektivní chod Krajských správ, které v posledních letech prošly značnými změnami.

Úřad ušel za šest let velký kus dopředu

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc

Iva Ritschelová byla do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu jmenována na návrh vlády prezidentem republiky Václavem Klausem 1. září 2010. Za tu dobu provedla v ČSÚ výrazné reformy. Se šestiletým trváním jejího mandátu přichází čas bilancovat.

Priority Českého statistického úřadu pro rok 2016

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Naplňování střednědobé strategie Českého statistického úřadu pro období 2011 až 2020 přímo souvisí s každoročně stanovovanými prioritními úkoly. Jejich primárním cílem je definovat a podpořit aktivity, které patří k těm nejvýznamnějším z hlediska dalšího vývoje Úřadu.

Mou vizí je rozvoj v oblasti administrativních zdrojů dat

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Před pěti lety se Iva Ritschelová stala předsedkyní ČSÚ. Úřad od té doby prošel významnou proměnou a modernizací. Dosáhl značných úspor v hospodaření a výrazně snížil zátěž respondentů.

Zefektivnění státní statistické služby

ilustrativní fotka

Cílem prioritního úkolu je vytvořit jediné místo pro sběr všech statistických výkazů, snížit administrativní zátěž respondentů a zvýšit dostupnost administrativních dat pro státní statistickou službu.

Hlavní úkoly ČSÚ v roce 2012 a 2013

Ilustrační fotka

Vedením Českého statistického úřadu jsou každoročně stanovovány prioritní úkoly s cílem upřednostnit ty aktivity, které jsou nejvýznamnější z hlediska dalšího vývoje a směřování celého úřadu. Tyto navazují na mise, vize úřadu a systém strategických úkolů. Jejich úspěšné plnění přispívá k budování pozitivní image úřadu jako odborné a progresivní organizace a růstu jeho prestiže jak doma, tak i v zahraničí.

Hlavní témata, která statistici v ČSÚ sledují

ilustrativní obrázek

Statistické zachycení vědy, technologií a inovací patří mezi rozvojové agendy Českého statistického úřadu. Od roku 1995 také respektují mezinárodní standardy.