Obchod Česka s Jižní Koreou

Korejská republika patří mezi významné mimoevropské obchodní partnery naší země. Její pozice se mezi obchodními partnery stabilně zvyšovala, přičemž v roce 2017 se stala 15. nejvýznamnějším obchodním partnerem z hlediska výše obratu.

Obchodní bilance s Jižní Koreou (úředním názvem Korejská republika) je z pohledu České republiky dlouhodobě pasivní. Pro český export je však důležité, že velká část korejských dovozů je dále exportována ve formě finálních českých produktů. Obrat v rámci vzájemné obchodní výměny mezi Českem a Korejskou republikou i výše deficitu pak souvisejí s obchodní a investiční politikou korejských partnerů s českými podniky.

Do nebo z Jižní Koreje se vozí hlavně auta

Důležitými vývozními artikly jsou jak v případě České republiky, tak Korejské republiky především produkty automobilového průmyslu.
Podíl exportu našich firem do Korejské republiky je dlouhodobě velmi malý. V roce 2017 dosáhl pouze 0,25 % našeho celkového exportu a jako exportní destinace zaujala Korejská republika až 37. místo. Na vývozu se největším objemem podílely výrobky 7. a 8. třídy mezinárodní klasifikace zboží SITC, tedy stroje a dopravní prostředky (5 324,2 mil. Kč) a průmyslové spotřební zboží (1 778,7 mil. Kč). Vývoz do Korejské republiky je poměrně značně koncentrovaný, 10 nejvýznamnějších vývozních skupin komodit představuje téměř polovinu celkového vývozu České republiky do Jižní Koreje.
Nejvyššího objemu vývozu dosáhlo v roce 2017 zboží patřící do skupiny zařízení elektrická a mechanická pro domácnost, které nahradilo na pozici prvního místa komodity minulých let, jimiž byly dětské stavebnice, hračky a hry a dále optické přístroje a zařízení. Pokud jde o vývozy pro automobilový průmysl, podílel se tento segment v roce 2017 na celkovém vývozu České republiky do Korejské republiky 5,4 %.
Mezi další významné vývozní komodity patří chemické výrobky, plasty a výrobky z nich, včetně umělých střívek pro potravinářský průmysl, pneumatiky, přístroje pro elektrický záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu, palivo do letadel, pivo, dřevo a dřevěné výrobky a různé potravinové přípravky včetně pekárenského zboží.

Vývoz a dovoz zboží z/do Jižní Koreje, 1999–2017

Vývoz a dovoz zboží z/do Jižní Koreje, 1999–2017

Celkové saldo je stabilně záporné

Vliv importu z Korejské republiky je významně větší, jeho podíl na celkových dovozech je 2,6 %, přičemž téměř třetinou se na něm podílejí komponenty do automobilů, následuje elektronika a kancelářská technika. Z pohledu dovozní destinace zaujímá Korejská republika 10. místo. Celkové saldo zahraničního obchodu je stabilně záporné a v roce 2017 podle předběžných údajů činilo –88,5 mld. Kč.
Hodnoty v časové řadě ukazují rostoucí trend a vyšší tempa růstu než u vývozů. Na jihokorejském importu do České republiky se drtivou většinou podílí 7. třída SITC (stroje a dopravní prostředky), která v roce 2017 vykázala hodnotu 74 361,8 mil. Kč, následovaná zbožím třídy 6. (tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu) s hodnotou dovozu ve výši 12 110,4 mil. Kč a třídy 8. (průmyslové spotřební zboží) v hodnotě 6 295,3 mil. Kč.
Největší hodnotu dovozu zaznamenaly, tak jako v předchozích letech, komponenty pro automobilový průmysl, které v roce 2017 tvořily více než čtvrtinu celkových dovozů z Korejské republiky, u osobních automobilů činil tento podíl 2,3 %.