Jak si vedly krajské správy v roce 2017

ČSÚ má pracoviště v každém krajském městě republiky. K 31. prosinci 2017 bylo v krajských správách zaměstnáno 651 osob ve služebním a 51 osob v pracovním poměru. Jejich činnost se zaměřuje na oblasti terénních zjišťování, statistických zpracování, informačních služeb, správy registrů nebo zpracování výsledků voleb.

Ani v jedné z krajských správ nedošlo v roce 2017 při zpracování statistických úloh k žádným významným komplikacím. V souladu s plánovaným harmonogramem ČSÚ rozeslal celkem 117 619 oznámení o zpravodajské povinnosti do datových schránek respondentů. Těm, kteří je neměli, jednalo se o 40 314 respondentů, ho v tištěné verzi zaslal poštou. Úřad pak celkem zpracoval 655 604 výkazů, z toho 55,82 % elektronicky. Za zvyšujícím se zájmem o využívání aplikace DANTE WEB je třeba vidět nejen centrální koncepci jednotné propagace on-line sběru dat, ale i každodenní práci všech pracovníků. Ti nejen s respondenty jednají, ale také vytrvale tento způsob sběru dat propagují. Neúnavně vysvětlují respondentům jeho výhody.

Terénní zjišťování i o ovocných sadech

Také vloni zajišťovaly krajské správy prostřednictvím tazatelské sítě ČSÚ pravidelná šetření v terénu. Konkrétně se jednalo o Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC), Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích (VŠIT), Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠPS), Statistiku rodinných účtů (SRÚ), statistiky spotřebitelských cen a zemědělské statistiky. Kromě toho realizovaly terénní zjišťování s víceletou periodicitou Šetření o sadech, kde výběrový soubor čítal 2 303 jednotek. Mezi pravidelná zjišťování v domácnostech patří Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), díky kterému získává ČSÚ informace o zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva. Jeho součástí bývá ad hoc modul, který se vloni týkal sebezaměstnaných. Tímto šetřením Úřad oslovil 135,5 tis. domácností, z toho 6 780 domácností požádal o spolupráci při Výběrovém šetření cestovního ruchu, které sleduje všechny cesty členů domácností po celý rok. Nejnáročnější částí tohoto šetření je zjišťování nákladů na cesty. Obdobnou velikost vzorku má i VŠIT, které zase sleduje informace o vybavenosti, přístupu a způsobu využívání ICT v domácnostech.
V prvním pololetí 2017 ČSÚ provedl šetření SILC. Statistici oslovili celkem 11,6 tis. domácností, ve kterých zjišťovali jejich příjmy, kvalitu a finanční náročnost bydlení, vybavení domácností, pracovní, hmotné a zdravotní podmínky dospělých osob žijících v domácnosti. Kromě toho v ad hoc modulu sledovali další parametry: zdraví dětí a finanční zátěž celé rodiny za zdravotní péči, zadluženost domácnosti s ohledem na nejrůznější půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej zboží, leasing na auto či dluhy na kreditní kartě.

Informační služby mají napilno

Krajská oddělení informačních služeb v roce 2017, kromě vlastní informační, publikační a analytické činnosti, pokračovala v dlouhodobé spolupráci s regionálními institucemi, médii, vysokými školami i v přeshraniční spolupráci. Během roku zodpověděla 5 943 konkrétních dotazů uživatelů dat ČSÚ. Na požadavky se snažila reagovat co nejdříve. Statistici trpělivě objasňovali metodiku, popřípadě poskytli uživatelům dat konzultaci o vhodném využití statistických ukazatelů.
Aktivní přístup k diseminaci výsledků statistických zjišťování a analýz v praxi představoval 26 prezentací a přednášek pro laickou a odbornou veřejnost. Zúčastnilo se jich téměř 740 osob – učitelé a studenti vysokých nebo středních škol či pracovníci krajských institucí a organizací.
K důležitým nástrojům vnější komunikace ČSÚ patří krajské internetové stránky, kde se průběžně zveřejňují nové, případně aktualizované statistické informace o daném kraji. Celkem na nich bylo zaznamenáno více než 1,68 mil. zobrazení, přičemž těch unikátních bylo 1,21 mil.
V publikační oblasti se pracovníci informačních služeb zaměřili na tituly, které byly zařazeny do Katalogu produktů ČSÚ na rok 2017. Se čtvrtletní periodicitou vycházely krajské statistické bulletiny. Stěžejními publikacemi pak byly krajské statistické ročenky. Na konci roku vydaly všechny krajské správy monotematickou analytickou publikaci Mladá generace v kraji, která mapovala vybranou demografickou skupinu v kraji a snažila se shromáždit na jednom místě dostupné statistické údaje z různých oblastí. Vedle uvedených publikací některé krajské správy zveřejnily další výstupy. Uveřejnily více než 370 analytických aktualit, například o nezaměstnanosti z dat Ministerstva práce a sociálních věcí, o zemědělství, o bytové výstavbě, o cenách nemovitostí, počtu a struktuře ekonomických subjektů aj.

Zpracování výsledků voleb

Pracovníci krajských správ ČSÚ se významnou měrou podíleli na zajištění jednoho z klíčových úkolů Úřadu – zpracování výsledků voleb. Jednalo se o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, opakované volby do Senátu Parlamentu ČR a nové volby do zastupitelstev obcí. V závěru roku bylo nutné provést značnou část příprav volby prezidenta republiky, nových voleb do zastupitelstev obcí a doplňovacích voleb do Senátu PČR vyhlášených shodně na leden následujícího roku.
Kromě celostátních voleb, které se uskutečnily ve všech krajích České republiky, se konaly i mimořádné volby. V lednu 2017 to byly opakované volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 4 Most v Ústeckém kraji. Nově bylo zvoleno také 28 obecních zastupitelstev v 10 krajích: Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém, Kraji Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. Ve Středočeském kraji se nové volby konaly ve všech čtyřech vyhlášených termínech.
Do zpracování výsledků voleb v roce 2017 byli zapojeni prakticky všichni pracovníci krajských správ ČSÚ. Úkoly související s volbami, tj. komunikaci s ostatními volebními orgány i veřejností, zajištění prostor, pracovníků, techniky, přípravu registru kandidátů, proškolení okrskových volebních komisí i vlastní přebírání výsledků, zajišťovalo podle pokynů Ústředí ČSÚ na krajských správách 14 krajských gestorů, ředitelů KS, kteří řídili své zástupce a 506 vedoucích přebíracích míst ČSÚ u pověřených obecních úřadů. Ve dnech voleb přebíralo výsledky hlasování od 15 tis. okrskových volebních komisí téměř 2,5 tis. pracovníků, stálých zaměstnanců ČSÚ i externistů.