V Česku žije a pracuje půl milionu cizinců

Podíl cizinců na celkové populaci České republiky roste. V roce 2016 dosáhl 4,5 %, a v mezinárodním srovnání tak zařadil Česko na 19. místo v rámci zemí Evropské unie.

Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie pobývalo k 31. 12. 2016 legálně na území České republiky celkem 496 413 cizinců, z toho většina (271 957, tedy 54,8 %) na základě uděleného povolení k trvalému pobytu.

Azyl byl udělen zhruba 3 tisícům osob

Celkem 221 484 osob pobývalo na některém z typů přechodného pobytu – občané tzv. třetích zemí na dlouhodobá víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občané EU a jejich rodinní příslušníci registrovaní k přechodnému pobytu. Zbytek, tj. 2 972 osob, tvořili cizinci, kterým byl na území České republiky udělen azyl.
Z údajů podle jednotlivých kategorií pobytu je patrné, že zatímco do roku 2012 převažovali mezi cizinci s uděleným povolením k pobytu osoby s některým z typů přechodného pobytu, od roku 2013 se tento poměr obrátil a převažují držitelé povolení k trvalému pobytu.
Zatímco počty cizinců s přechodným pobytem mezi lety 2012–2014 klesaly, počty cizinců s trvalým pobytem v tomto období rostly. Od roku 2015 je však i u kategorie cizinců s přechodným pobytem zaznamenán opětovný růst.
Počet cizinců, kteří v ČR získali azyl nebo dočasnou ochranu, vzhledem k nízkým počtům kladně vyřízených žádostí rostl v posledním období pouze pozvolně.

Cizinci v ČR podle kategorie pobytu

 Cizinci v ČR podle kategorie pobytu

Podíl cizinců na celkové populaci roste

Zároveň roste i podíl cizinců na celkové populaci ČR. V roce 2016 dosáhl 4,5 %, a v mezinárodním srovnání tak zařadil Českou republiku na 19. místo v rámci zemí EU28.
Zastoupení žen mezi cizinci s povoleným pobytem rovněž dlouhodobě roste, i když muži mají stále většinu. Koncem roku 2016 tvořily ženy 43,7 % legálně žijících cizinců v ČR (pro srovnání v roce 2006 to bylo 40 %).

42 % z celkového počtu cizinců tvoří občané států EU

Občané států EU28 dosáhli v roce 2016 více než čtyř desetin (42 %) z legálně pobývajících cizinců v ČR. Jejich zastoupení se i nadále zvyšuje (v roce 2006 tvořili pouze 31,8 %). Oproti tomu podíl občanů třetích zemí dále mírně klesá (v roce 2016 pokles o 0,2 procentního bodu).
Pořadí nejvíce zastoupených státních občanství se ve statistikách cizinců s povoleným pobytem v poslední době výrazněji nemění.
Mezi nejvíce zastoupené skupiny patří tradičně občané Ukrajiny (110 245 osob), Slovenska (107 251) a Vietnamu (58 080). Občané těchto tří zemí tvořili v roce 2016 celkem 55,5 % cizinců s povolením k pobytu, resp. s povoleným nebo evidovaným pobytem v České republice.
Pořadí na ostatních místech žebříčku se v průběhu let příliš nezměnilo. V roce 2016 byli na čtvrtém místě stejně jako v předchozím roce Rusové (35 987), následovaní Němci (21 216) a Poláky (20 305). Další místa byla obsazena Bulhary (12 250), Rumuny (10 826), občany USA (8 763) a občany Velké Británie (6 288).

Cizinci z třetích zemí podle účelu pobytu, 2016

Cizinci z třetích zemí podle účelu pobytu, 2016

Cizinci přicházejí kvůli práci a podnikání

Převažujícím účelem pobytu cizinců z třetích zemí, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu v České republice nebo dlouhodobé vízum, stále zůstává zaměstnání a podnikání. Následují rodinné důvody a studium.
Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ke konci roku 2016 zaměstnáno v Česku celkem 382,9 tis. zahraničních pracovníků. Dalších 85,6 tis. cizinců mělo podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu platné živnostenské oprávnění. Zahraniční pracovníci tak tvořili 9,1 % z celkového počtu zaměstnaných v národním hospodářství v ČR.

Vybrané evropské země – počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu

Vybrané evropské země – počet cizinců a jejich podíl na obyvatelstvu

Počty žadatelů o mezinárodní ochranu jsou zatím nízké

Cizinci přicházejí na území České republiky i jako žadatelé o mezinárodní ochranu. Jejich počty jsou však ve srovnání s většinou zemí Evropské unie zatím nízké.
V roce 2016 zažádalo o mezinárodní ochranu na území ČR celkem 1 478 cizinců (v roce 2015 to bylo 1 525).
Mezi žadateli o mezinárodní ochranu převažují muži s více než šesti desetinami (62,8 %) v roce 2016. Celkem 18,2 % žadatelů v roce 2016 byli nezletilí. Hlavní zdrojovou zemí žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR je stále Ukrajina, následují Irák, Kuba, Sýrie, Čína a Vietnam (údaje z roku 2016). Oproti tomu struktura žadatelů o azyl v zemích EU se liší – na prvním místě byli ve 3. čtvrtletí 2016 Syřané, následovaní Afghánci, Iráčany, občany Nigérie a Pákistánci.
Počty udělených azylů jsou velice nízké. V roce 2016 bylo v České republice uděleno celkem 148 azylů, a to nejvíce občanům Iráku. Zároveň byla ve 302 případech udělena doplňková ochrana – nejvíce občanům Sýrie, Iráku, Ukrajiny a Kuby.
Doplňková ochrana je udělována v těch případech, kdy žadatel nesplňuje nároky na udělení azylu, ale existují důvodné obavy z hlediska jeho bezpečnosti pro navrácení do státu, jehož je státním občanem nebo na jehož území měl poslední trvalé bydliště.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo