Výběr statistických zajímavostí ze světa

Mít sourozence je stále normální. Muži mají více volného času než ženy. Mladí vzdávají studium.

Mít sourozence je stále normální

V roce 2016 žily v Německu více než tři čtvrtiny (81 %) dětí ve věku 10 let v domácnosti s alespoň jedním sourozencem.

Za posledních deset let se situace prakticky nezměnila, neboť v roce 2006 mělo sourozence 82 % všech 10letých dětí. Určité rozdíly jsou mezi východo- a západoněmeckými spolkovými zeměmi. V rodinách ve východoněmeckých regionech měly v roce 2016 sourozence tři ze čtyř (75 %) dětí ve věku 10 let, v západoněmeckých regionech to bylo 82 %. V obcích do 5 tis. obyvatel byly nejméně dvě děti (z toho jedno 10leté) v 83 % rodin s 10letými dětmi, v obcích nad 500 tis. mělo sourozence 78 % dětí. Více ZDE.

Muži mají více volného času než ženy

Muži ve Velké Británii mají týdně o pět hodin volného času více než ženy, uvádí analýza tamního statistického úřadu.

Z posledních dostupných údajů z roku 2015 vyplývá, že muži mohli hospodařit podle svého uvážení se 43 hod. týdně, zatímco ženy měly k dispozici jen 38 hod. Od předchozího šetření, které se konalo v roce 2000, se tak rozdíly mezi muži a ženami ještě více prohloubily. Zatímco muži mají nyní více volného času, než měli na přelomu tisíciletí, ženy ho mají ve srovnání s rokem 2000 naopak méně. Mužům za 15 let mezi šetřeními přibylo zhruba 10 minut, ženy za stejné období přišly téměř o hodinu volného času týdně. Nejméně volna mají rodiče dětí mladších 5 let (29,5 hod.), rodiče 5–10letých dětí uváděli 32,5 hod. volného času a rodiče dětí 11letých a starších měli průměrně 37,5 hod. volna týdně. Bez ohledu na věk nejmladšího dítěte v rodině byla průměrná doba volného času rodiče v roce 2015 kratší než v roce 2000. Více ZDE.

Mladí vzdávají studium

Ze šetření eurostatu z roku 2016 vyplynulo, že více než tři miliony mladých obyvatel Eu ukončily předčasně své univerzitní vzdělávání.

Ve stejném období jich téměř 30 mil. získalo bakalářský či magisterský diplom. Jako důvod k opuštění vysokoškolského studia ve čtvrtině případů respondenti uvedli přání pracovat, 22 % vyhodnotilo svá studia jako nezajímavá či neodpovídající jejich představám. Téměř 18 % těch, kteří studia vzdali, tak učinilo pro jejich přílišnou náročnost, 10 % přestalo studovat z rodinných důvodů, 7 % zabránily v dalším vzdělávání finanční problémy a dvacetina uvedla jako důvod ukončení studia zdravotní komplikace.
Důvody, které přiměly mladé muže a ženy k ukončení studia, nebyly u obou pohlaví zastoupeny stejnou měrou. Největší rozdíly bylo možné pozorovat u rodinných důvodů, které uvedlo 16 % žen, ale jen 6 % mužů. Dále pak výrazně více mužů (28 %) dalo před terciárním vzděláváním přednost práci, zatímco mezi ženami, které byly na vysokou školu přijaty a z vlastní vůle ji opustily, bylo zaměstnání důvodem pouze pro 21 % z nich. Více ZDE.