Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře. Úspěšné řešení se nakonec našlo

O problematice publikování průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře se živě diskutovalo od roku 2016. Dnes již můžeme konstatovat, že Český statistický úřad našel společně s partnery řešení, které je oboustranně přijatelné.

Průměrnou mzdu česká a dříve československá statistika publikuje již mnoho let. Jde o oblast, která se na první pohled jeví jako velmi jednoduchá, vždyť data pocházejí z dobře designovaných statistických šetření s vysokou mírou responze. Zjednodušeně tedy lze sečíst vyplacené mzdové prostředky ve všech podnicích a institucích v České republice a vydělit je příslušným počtem zaměstnanců. Průměrnou mzdu můžeme počítat na fyzické osoby nebo na tzv. přepočtené počty fyzických osob, kde bereme v úvahu rozsah jejich pracovního úvazku. Publikování těchto dat podle odvětví ekonomických činností nebo podle institucionálních sektorů nepředstavuje díky funkčnímu registru ekonomických subjektů žádný problém.

Problémem se stala nová evropská pravidla

Celá řada uživatelů se oprávněně tázala ČSÚ, proč tedy není možné také pokračovat v publikování průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Otázka jednoduchá, ale odpověď jednoduchá není. Problémem bylo to, že definice nepodnikatelské sféry byla navázána na dnes již neplatný standard národního účetnictví ESA1995. V rámci původní definice stačilo sečíst údaje za sektor vládních institucí a za sektor neziskových institucí sloužící domácnostem. Tato data však od roku 2016 nebyla k dispozici, neboť ČSÚ, stejně jako všechny statistické úřady zemí Evropské unie, přešel na nový standard ESA2010. I v tomto novém standardu tyto sektory existují, ale mají jiný obsah.
Problematickým se také ukázalo, že nová pravidla (ESA2010), obdobně jako ta původní, jsou stanovena poměrně vágně a bez výkladové praxe Eurostatu jsou téměř neaplikovatelná. Český statistický úřad se tak dostal do nepříjemné situace, kdy nemohl použít nová ani původní pravidla. Po řecké krizi navíc Eurostat významně zpřísnil svůj přístup k sektoru vládních institucí. Kombinace původních pravidel a aktuální výkladové praxe pak ale nedávaly smysl.
Pro jednoduchost si aplikaci výkladové praxe můžeme představit jako definici toho, co je výnos (tržba) a co je, či není náklad bez ohledu na to, jakým způsobem je daná položka zachycena v českém účetnictví.

Český statistický úřad se do potíží nedostal vlastní vinou

Statistici diskutovali s uživateli ekonomických informací a našli řešení použitelné v praxi, a to jiné podobné třídění. Překážkou se ale stal zákon č. 236/1995 Sb. (zjednodušeně o platech ústavních činitelů), který údaj ČSÚ explicitně zmiňuje. Statistici se proto snažili přesvědčit své partnery o nutnosti změny zákona, což se jim však nepodařilo. Ani řada jednání, která se v minulosti k tomuto tématu uskutečnila, žádný praktický posun nepřinesla. Ke shodě se konečně statistici dopracovali až na konci roku 2017, kdy objevili způsob, jak publikovat údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, a to bez změny zákona. Díky tomu se ČSÚ neocitl ve vakuu, kdy by definice nepodnikatelské sféry, a tím tedy výše platové základny ústavních činitelů byla závislá pouze na jeho rozhodnutí.
Společné kompromisní řešení našli v rámci pracovní skupiny zástupci Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti. Instituce se dohodly na transparentním vymezení nepodnikatelské sféry, které zaručuje kontinuitu s předcházejícím výpočtem. Sice to neznamená, že výpočet bude naprosto identický, ale byla nadefinována množina jednotek tak, aby ze statistického hlediska nedošlo k výrazným odchylkám. Výpočet zůstane dostatečně robustní i v případě změn v ekonomice. Navrhovaný postup pak statistici otestovali na historických datech.

Definice nepodnikatelské sféry je založena na právě připravovaném nařízení vlády

Princip, na kterém se zástupci pracovní skupiny dohodli, je stejný, jako když si uživatelé ČSÚ objednávají specifické výstupy z různých šetření. V tomto případě vláda ČR požaduje od ČSÚ pravidelné dodávání nezávislých a nezkreslených odhadů za množinu subjektů, které ve shodě s odborníky nadefinovala jako nepodnikatelskou sféru. Tento způsob je zcela v souladu s tuzemskou i mezinárodní legislativou i dobrou statistickou praxí a nijak neohrožuje nezávislost ČSÚ. Údaje o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely zákona budou vydávány jednou za rok na internetových stránkách ČSÚ, a to vždy k 30. září za předcházející rok.